Servicios - 439294-2019

18/09/2019    S180

Eslovaquia-Trnava: Servicios de seguros

2019/S 180-439294

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 161-396594)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Mesto Trnava
Número de identificación fiscal: 00313114
Dirección postal: Hlavná
Localidad: Trnava
Código NUTS: SK021 Trnavský kraj
Código postal: 917 71
País: Eslovaquia
Correo electrónico: radoslav.bazala@trnava.sk
Teléfono: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.trnava.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Komplexné poistenie II

Número de referencia: 35890/2019
II.1.2)Código CPV principal
66510000 Servicios de seguros
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia:

Poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

Havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle,

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie,

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 161-396594

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 19/09/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 02/10/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7)
En lugar de:
Fecha: 19/09/2019
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 02/10/2019
Hora local: 13:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu vysvetľovania.