Servicios - 439294-2019

18/09/2019    S180

Slovensko-Trnava: Poisťovacie služby

2019/S 180-439294

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 161-396594)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Trnava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00313114
Poštová adresa: Hlavná
Mesto/obec: Trnava
Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj
PSČ: 917 71
Štát: Slovensko
E-mail: radoslav.bazala@trnava.sk
Telefón: +421 333236101
Fax: +421 333236400
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.trnava.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4767

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Komplexné poistenie II

Referenčné číslo: 35890/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
66510000 Poisťovacie služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je komplexné poistenie pre Mesto Trnava a ním zriadené organizácie na obdobie 48 mesiacov od účinnosti rámcových dohôd v rozsahu poistenia:

Poistenie motorových vozidiel, t.j. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,

Havarijné poistenie a úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle,

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí/Cestovné poistenie,

Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu,

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
13/09/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 161-396594

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Namiesto:
Dátum: 19/09/2019
Miestny čas: 12:00
má byť:
Dátum: 02/10/2019
Miestny čas: 12:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Namiesto:
Dátum: 19/09/2019
Miestny čas: 13:00
má byť:
Dátum: 02/10/2019
Miestny čas: 13:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z dôvodu vysvetľovania.