Obras - 446924-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Katowice: Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios

2018/S 198-446924

Anuncio de licitación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Polonia
Persona de contacto: Karina Madej
Teléfono: +48 323581332
Correo electrónico: zp@uck.katowice.pl
Fax: +48 323581432
Código NUTS: PL22A

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.uck.katowice.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.uck.katowice.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków (c.d. w VI.3) Zadanie III

Número de referencia: DZP/381/115A/2018
II.1.2)Código CPV principal
45215140
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa I piętra budynku Szpitala w ramach modernizacji Oddziału Okulistyki Dziecięcej. Zakres prac obejmuje I piętro budynku Kliniki, gdzie obecnie znajdują się:

— Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej (A),

— Oddział Okulistyki Dziecięcej (OD).

Zamówieniem objęto również przebudowę fragmentu Bloku Operacyjnego obejmującego swym zakresem świadczenia medyczne na rzecz dzieci. Zakres obejmuje 13 pomieszczeń wchodzących bezpośrednio w zespół Bloku Operacyjnego zlokalizowany na drugim piętrze budynku Kliniki oraz częściowo pomieszczenia techniczne zlokalizowane w przyziemiu w/w budynku w zakresie niezbędnych prac instalacyjnych.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24111500
45111300
45300000
45315600
45400000
45421153
33100000
33170000
33167000
51410000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego w Katowicach, ul. Ceglana 35

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa I piętra budynku Szpitala w ramach modernizacji Oddziału Okulistyki Dziecięcej.

Zakres prac obejmuje I piętro budynku Kliniki, gdzie obecnie znajdują się:

— Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej (A),

— Oddział Okulistyki Dziecięcej (OD).

W związku z modernizacją Oddziału Okulistyki Dziecięcej i wprowadzeniem odcinka przeznaczonego dla dzieci młodszych (0-3 lat), zamówieniem objęto również przebudowę fragmentu Bloku Operacyjnego obejmującego swym zakresem świadczenia medyczne na rzecz dzieci.

Zakres obejmuje 13 pomieszczeń wchodzących bezpośrednio w zespół Bloku Operacyjnego zlokalizowany na drugim piętrze budynku Kliniki oraz częściowo pomieszczenia techniczne zlokalizowane w przyziemiu w/w budynku w zakresie niezbędnych prac instalacyjnych.

Szczegółowy Opis pis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Warunki gwarancyjne realizacji przedmiotu zamówienia:

a) na wykonanie robót budowlanych – przynajmniej 5 lat gwarancji i nie dłużej niż 7 lat;

b) na użyte materiały i wyposażenie – zgodnie z gwarancją producenta, z zastrzeżeniem, że wyjątkiem są urządzenia, w przypadku których w treści niniejszego dokumentu.

Wskazano odrębne warunki gwarancji.

Szczegółowe wymagania w zakresie kolumn anestezjologicznych wskazane zostały w załączniku nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 6
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie: 9.2.Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, projekt POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 44 000,00 PLN.

2. dotyczy II.2.5) Kryteria oceny ofert: Cena - 60 %, Okres gwarancja - 20 %, Termin realizacji - 20 %.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień doprowadzenia określonej działalności zawodowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

C.D. punktu VI.3):

3. Zgodnie z art. 26 ust. 1 P.z.p., Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 p.z.p. wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 P.z.p.,

c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ) albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

d) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z płatnościami i braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ),

e) wykaz robot budowlanych (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

f) wykaz osób – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

g) oświadczenia stwierdzającego, że wszystkie zaoferowane przez wykonawcę produkty zostały wprowadzone do obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 211) – Załącznik nr 9 do SIWZ,

g) oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów dla kolumn anestezjologicznych – Załącznik nr 10 do SIWZ.

3. Wykonawca dostarczy dokumenty, w szczególności deklaracje zgodności, certyfikaty lub inne dokumenty równoważne w celu potwierdzenia, że wymienione w formularzu ofertowym produkty zostały wprowadzone do obrotu i do używania na terenie Polski zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych. Wykonawca dostarczy również instrukcje obsługi przedmiotu zamówienia sporządzone w języku polskim – przy odbiorach.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie.

C.D. punktu VI.3):

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI.3 SIWZ:

a) pkt VI.3.a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 p.z.p.,

b) pkt VI.3.b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w VI.5.a) oraz VI.5. b) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w VI.5.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis VI. 5. 2 SIWZ stosuje się.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby

Mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument

Wskazany w punkcie VI.3.a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w VI.5.1.a) SIWZ, w zakresie

Określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 p.z.p.. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma

Osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go

Dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed

Organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

Właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące terminów

Wystawiania dokumentów analogicznie do punktu 5.2.) SIWZ.

5. Wykonawca korzystający z zasobów podmiotów trzecich do oferty załącza oświadczenie podmiotu zasobu oraz jego zobowiązanie o przekazaniu zasobu.

Dotyczy II.1.1) Roboty budowlane oraz dostawy realizowane w ramach projektu POIS.09.02.00-00-0107/17-00/260/2018/14 pn. “Modernizacja oddziałów i bloków operacyjnych UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu poprawy standardów opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz okulistyki dziecięcej“ - Zadanie III.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający określa spełnienie przez wykonawcę warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, poprzez dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej aby wykonawca:

1. dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

Co najmniej:

a) osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą:

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— min. 3 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (rozumiane jako suma 36 przepracowanych miesięcy),

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy na przynajmniej 1 budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie

b) osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót w branży sanitarnej posiadającą:

— uprawnienia budowlane w branży sanitarnej: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— min. 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (rozumiane jako suma 24 przepracowanych miesięcy),

— doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Robót w branży sanitarnej na przynajmniej 1 budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie

c) osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót w branży elektrycznej posiadającą:

— uprawnienia budowlane w branży elektro-energetycznych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

— min. 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych (rozumiane jako suma 24 przepracowanych miesięcy),

— doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w branży elektrycznej na przynajmniej 1 budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudów

d) osobą pełniącą funkcję Kierownika Robót w branży telekomunikacyjnej

Posiadającą: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

— min. 2 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych

(rozumiane jako suma 24 przepracowanych miesięcy).

Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót w branży telekomunikacyjnej na przynajmniej 1 budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie w

Kierownicy wymienieni w punktach a) – d) powinni posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w punktach a) – d) spełniała jedna oso ba lub kilka osób.

2. 2. wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli wykonuje działalność gospodarczą krócej niż 5 lat – w tym okresie:

— co najmniej jedną, zakończoną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie budynku o wartości robot co najmniej 3 mln zł brutto,

— co najmniej jedną zakończoną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji gazów medycznych o wartości robót instalacyjnych gazów medycznych co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

c.d III.1.3) przy czym budowa/przebudowa/rozbudowa/nadbudowa rozumiana będzie zgodnie z definicją zawarta w ustawie z dnia z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1332).

W/w warunek może zostać spełniony przez jedną zakończoną robotę budowlaną polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie i/lub nadbudowie budynku o wartości robot co najmniej 3 mln zł brutto w tym wykonanie instalacji gazów medycznych o wartości robót instalacyjnych gazów medycznych co najmniej 100 000,00 PLN brutto lub przez dwie zakończone roboty budowlane zgodnie z punktem 3.1.3.2.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Jak opisane wyżej.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone załączniku nr 12 do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglanej 35, budynek, pokój: E057

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja przetargowa i każda zainteresowana osoba

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Termin związania ofertą 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Przetarg prowadzony jest w procedurze odwróconej, zgodnie z art. 24 aa p.z.p.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12 - 23 p.z.p. oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i pkt 4 P.z.p.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wykonawcy (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) – dalej: JEDZ:

— sporządzone w zakresie wskazanym w Załącznik nr 4 do SIWZ,

— złożone w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

a. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

b. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ mające formę dokumentu elektronicznego, winny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 P.z.p.

c. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w jego imieniu składa go pełnomocnik tego wykonawcy.

d. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku poz. 1219).

2. Dokumenty i oświadczania wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie i

Internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 P.z.p.: oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu, Złącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów P.z.p. przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI P.z.p., jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 P.z.p.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 P.z.p.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018