Obras - 447137-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Bratislava: Obras viales

2018/S 198-447137

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 149-340266)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
Primaciálne námestie
Bratislava-mestská časť Staré Mesto
814 99
Eslovaquia
Persona de contacto: Mgr. Alexandra Vičanová
Teléfono: +421 259356106
Correo electrónico: vicanova@bratislava.sk
Código NUTS: SK

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bratislava.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy

Número de referencia: MAGS OVO 41939/2018
II.1.2)Código CPV principal
45233140
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnej údržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky je realizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnych komunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú v správe Magistrátu hlavného mesta. Predmetom zákazky sú tiež udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a za studena, tryskovou technológiou a vypravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technických podmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky s účinnosťou odo dna 15.8.2011, Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, Príloha A s názvom Listy technológií na opravy základných typov porúch vozoviek časť 15 List technológie recyklácia asfaltových zmesí na mieste za horúca pre vozovky s dopravným zaťažením triedy I až VI, na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 149-340266

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3)
Localización del texto que se va a modificar: Doplňujúce informácie:
En lugar de:

Doplnený bod č. 11.

Léase:

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v zmysle platných legislatívnych zmien, komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom v procese verejného obstarávania od 19.10.2018 bude v súlade § 20 ods.1 ZVO prebiehať elektronickou formou, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému umiestneného na doméne ÚVO, https://www.uvo.gov.sk.

VII.2)Otras informaciones adicionales: