Obras - 447139-2018

13/10/2018    S198    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Svit: Trabajos de construcción de redes de calefacción urbana

2018/S 198-447139

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 001-000079)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Chemosvit Energochem, a.s.
31737862
Štúrova
Svit
059 21
Eslovaquia
Persona de contacto: Ing. Milan Kačmár
Teléfono: +421 52908995312
Correo electrónico: kacmar.m@chemosvit.sk
Código NUTS: SK041

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.energochem.sk/index.php/sk/

Dirección del perfil de comprador: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Número de referencia: CHEMOSVIT ENERGOCHEM NLZ 1/2017
II.1.2)Código CPV principal
45232140
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je realizácia projektu Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple postávajúci z 2 relatívne samostatných celkov, ktoré riešia rekonštrukciu horúcovodných (HV) rozvodov tepla v priemyselných areáloch Chemosvit a Finchem a samostatne rekonštrukciu HV rozvodov tepla v meste Svit.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 001-000079

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.
Localización del texto que se va a modificar: I.3) Komunikácia
En lugar de:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)

Tatra Tender s.r.o.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313

Krčméryho 16, 81104 Bratislava

Kód NUTS: SK010

Slovensko

Kontaktná osoba: JUDr. Marek Griga

Telefón: +421 911774813

Email: marek.griga@tatratender.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.energochem.sk/index.php/sk/

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na

Chemosvit Energochem, a.s.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 31737862

Štúrova 101, 05921 Svit

Kód NUTS: SK041

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Milan Kačmár

Telefón: +421 52908995312

Email: kacmar.m@chemosvit.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.energochem.sk/index.php/sk/ttp://

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.

Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616

Léase:

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616 a https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1192/summary

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie možno získať na: ihttps://josephine.proebiz.com/sk/tender/1192/summary

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.energochem.sk/index.php/sk/

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1192/summary

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.energochem.sk/index.php/sk/ttp://

Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.

Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19616 a https://josephine.proebiz.com/sk/tender/1192/summary

Número de apartado: VI
Localización del texto que se va a modificar: VI.3) Doplňujúce informácie:
En lugar de:

1) Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na základe písomnej žiadosti podpísanej zástupcom záujemcu doručenej poštou alebo osobne na adresu Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16,811 04, Bratislava, Slovensko v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. alebo elektronicky na e-mailovej adrese sp@tatratender.sk.

3) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

4) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky alebo ich kombináciou v súlade s § 187 ods. 8 ZVO.

5) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Podrobné informácie o obhliadke sú uvedené v bode 14 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 150 000,-EUR (slovom stopäťdesiattisíc EUR). Bližšie informácie o podmienkach zloženia zábezpeky, jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v bode 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačom súťažných podkladov.

7) Podmienky uzavretia zmluvy týkajúce sa subjektov, ktoré majú povinnosť byť zapísané v registri partnerov verejného sektora, sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

Léase:

1) Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ obmedzuje v súvislosti Jednotným európskym dokumentom informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.

2) Súťažné podklady a ich vysvetlenia získa záujemca na základe písomnej žiadosti podpísanej zástupcom záujemcu doručenej poštou alebo osobne na adresu Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16,811 04, Bratislava, Slovensko, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. alebo elektronicky na e-mailovej adrese sp@tatratender.sk.

3) Verejný obstarávateľ neobmedzuje lehotu na prevzatie súťažných podkladov, ale odporúča záujemcom požiadať o súťažné podklady s časovým predstihom, ktorý im umožní využiť v zákonom stanovenej lehote inštitút vysvetľovania súťažných podkladov.

4) Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky alebo ich kombináciou v súlade s § 187 ods. 8 ZVO.

5) Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Podrobné informácie o obhliadke sú uvedené v bode 14 Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6) Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 150 000,-EUR (slovom stopäťdesiattisíc EUR). Bližšie informácie o podmienkach zloženia zábezpeky, jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v bode 16 Časti A. Pokyny pre uchádzačom súťažných podkladov.

7) Podmienky uzavretia zmluvy týkajúce sa subjektov, ktoré majú povinnosť byť zapísané v registri partnerov verejného sektora, sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

8) Podľa ust. § 187 ods. 8 Zákona sa komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní do 18.10.2018 môže uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 alebo ich kombináciou. V súlade s uvedeným od 19.10.2018 sa komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní bude uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade s ust. § 20 Zákona v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 4/2018.

VII.2)Otras informaciones adicionales: