Suministros - 447219-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Hungría-Miskolc: Material médico fungible

2018/S 198-447219

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
EKRSZ_31769316
Szentpéteri kapu 72–76.
Miskolc
3526
Hungría
Persona de contacto: Czaga János András
Teléfono: +36 46515207
Correo electrónico: czaga.beszir@bazmkorhaz.hu
Fax: +36 46323694
Código NUTS: HU311

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bkeok.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000475842018/reszletek
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000475842018/reszletek
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Egészségügyi intézmény
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Pillpick rendszer fogyóanyagainak beszerzése

Número de referencia: EKR000475842018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Swisslog Pillpick rendszer fogyóanyagainak a beszerzése a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház részére

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU311
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

II.2.4)Descripción del contrato:

A Kórház tulajdonában lévő SWISSLOG gyártmányú Komplett Pillpick System típusú berendezés fogyóanyagainak a beszerzése:

Polipropilén tekercs zacskókhoz (POLYPROPYLENE ROLL FOR BAGS) 1 560 db

Hosszú címkék gyűrűs tekercsbe (LONG LABEL PPHSS 150, ROLL FOR RING) 2 160 db

Műanyag tekercs gyűrűkhöz (PLASTIC ROLL 200 MT FOR RINGS) 960 db

Szalag tekercs (80 mm) RIBBON ROLL 80 MM X 240 MT WAX RESIN 1 920 db

A műszaki leírásban rögzített minimum követelményeknek megfelelően.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Kizáró okok igazolása valamennyi rész vonatkozásában: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok (62. §) hatálya alá tartozik, vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Kizáró okok igazolásának módja: Ajánlatkérő figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdését. Előzetes igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.). 1. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. A Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 3. § (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-t. A Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike részéről szükséges az EEKD benyújtása. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, az EKR rendszerben található űrlapon, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A magyarországi letelepedésű Ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X .30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai (kivéve ib) pont) szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevő esetében az Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. és 10. §-a (kivéve gb) pont) szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó az EKR rendszerben található űrlapon a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is (321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §). Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozato(ka)t kell benyújtani. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére. a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

M. 1. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdés, 21. § (1) bek. a) pontja és a 21/A. § - a alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 év

Legjelentősebb szállításairól, a 321/2015. (X. 30.) Kormány Rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. A referencia-nyilatkozatnak vagy igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassága megállapítható legyen az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő – legalább év és hónap – megjelölésével), továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt. M2.:Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (1) bek. i) pontja szerint elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak (CE minősítés). Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6) - (7) és (10) - (11) bekezdései. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak szerint ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát (Ajánlatkérő kéri az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részében szereplő Alfa szakasz kitöltését). A III.1.3) pontot illetően, hivatkozással a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására. Alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolásának körében a gazdasági szereplőnek nem kell olyan igazolást benyújtani, amelyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

M/1. jelen felhívás feladásától visszaszámított megelőző három évben (36 hónapban) nem rendelkezik az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített nettó 20 millió Ft elérő, Pillpick rendszer fogyóanyagaira vonatkozó, egészségügyi intézménytől származó referenciával. A referencia több szerződéssel is igazolható. Az alkalmassági követelmények vonatkozásában irányadó a Kbt. 65. §- a, valamint a 321/2015. (X.30.)Korm. rendelet 24. § vonatkozó bekezdései.

M2.: a megajánlott termék nem rendelkezik elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal (CE minősítés), a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt minőségi, megfelelőségi tanúsítvány.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §, és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) és (4) bekezdése és Ptk. 6:155. § szerint történik. Ajánlatkérő a leszállításra került termékek ellenértékét az egyes részszállításokat követően benyújtott számla kézhezvételének napját követően, 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és kifizetés pénzneme a magyar forint. Ajánlatkérő előleget nem fizet, a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással, hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében: ajánlati felhívás III.1.3) M.1., M.2.,, pontjai. – Az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatódik. – Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat. – Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: nyertes ajánlattevő a jelen szerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, hibás, vagy teljesítés elmaradása (meghiúsulása) esetén az alábbi mértékű kötbér fizetési kötelezettséggel tartozik – Ajánlatkérőnek: Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett szolgáltatás nettó szerződéses árára vetítve a késedelem első 5 napja alatt napi 1,5 %, a következő 5 nap folyamán további napi 2 %, max. 15 %-ig terjedő késedelmi kötbér fizetendő. A szerződés teljesítésének elmaradása (meghiúsulása) esetén a teljes nettó szerződéses ár 15 %-a. Megrendelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a késedelmi és meghiúsulási kötbérek maximális százalékának elérése esetén a szerződést egyoldalúan 30 napos felmondási határidő mellett megszüntesse. – Az ajánlatkérő jelen eljárás során a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazza, mivel az ajánlatkérői igényeknek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. – Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított – országos, regionális –, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési

Eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki: Megrendelő szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből Megrendelőnek semmilyen hátrányos következménye nem származhat.”

A részajánlat tétel kizárásának indoka(i): A beszerzési eljárás egy db készülék fogyóanyagainak a beszerzésére irányul.

Eljárás során eljáró FAKSZ: Czaga János András (lajstromszáma: 00468).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828592
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018