Suministros - 447237-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Equipo y material informático

2018/S 198-447237

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polonia
Persona de contacto: Olga Warszewska, Dorota Dobrzyńska-Mizgier
Teléfono: +48 583471866
Correo electrónico: logistyka@eti.pg.edu.pl
Fax: +48 583472445
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pg.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.dzp.pg.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.dzp.pg.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, budynek WETI A (nr 41), pok. 127
ul. Narutowicza 11/12
Gdańsk
80-233
Polonia
Persona de contacto: Olga Warszewska, Dorota Dobrzyńska-Mizgier
Teléfono: +48 583471866
Correo electrónico: logistyka@eti.pg.edu.pl
Fax: +48 583472445
Código NUTS: PL633

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.pg.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.dzp.pg.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Número de referencia: CRZP/206/009/D/18, ZP/40/WETI/18
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, bez wcześniejszej eksploatacji, wolnego od wad i niebędącego przedmiotem praw osób trzecich sprzętu informatycznego. Zamawiający podzielił zamówienie na III części, w następujący sposób: Część I: Dostawa 1 szt. serwera dla KSME, Część II: Dostawa 3 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla SI, Część III: Dostawa sprzętu, urządzeń sieciowych i podzespołów dla WETI. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 35 479.40 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 1 szt. serwera dla KSME

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48822000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części 1 jest dostawa nowego, bez wcześniejszej eksploatacji, wolnego od wad i niebędącego przedmiotem praw osób trzecich sprzętu informatycznego 1 szt. serwera dla KSME. Oferowany sprzęt informatyczny musi być objęty następującym okresem gwarancyjnym: minimum 36 m-cy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Ponderación: 30 pkt.
Criterio de calidad - Nombre: Nazwa: Okres gwarancji / Ponderación: 10 pkt.
Precio - Ponderación: 60 pkt.
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 16 260.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (rozdz. XIV SIWZ). W związku z powyższym wskazany powyżej termin jest terminem maksymalnym, który każdy z wykonawców może skrócić. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie krótszego terminu wykonania zamówienia niż maksymalny (28 dni).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa 3 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla SI

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48822000
30213000
30231300
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części 2 jest dostawa nowego, bez wcześniejszej eksploatacji, wolnego od wad i niebędącego przedmiotem praw osób trzecich sprzętu informatycznego: 3 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla SI. Oferowany sprzęt informatyczny musi być objęty następującym okresem gwarancyjnym: minimum 36 m-cy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Ponderación: 30 pkt.
Criterio de calidad - Nombre: Nazwa: Okres gwarancji / Ponderación: 10 pkt.
Precio - Ponderación: 60 pkt.
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 500.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (rozdz. XIV SIWZ). W związku z powyższym wskazany powyżej termin jest terminem maksymalnym, który każdy z wykonawców może skrócić. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie krótszego terminu wykonania zamówienia niż maksymalny (28 dni).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu, urządzeń sieciowych i podzespołów dla WETI

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30230000
32420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL633
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawa do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia w części 3 jest dostawa sprzętu, urządzeń sieciowych i podzespołów dla WETI. Przedmiot zamówienia musi być nowy, bez wcześniejszej eksploatacji, wolny od wad i niebędący przedmiotem praw osób trzecich. Oferowany sprzęt informatyczny musi być objęty następującym okresem gwarancyjnym: minimum 24 m-ce w poz. 15, 16, 18, 20; min. 36 m-cy w poz. 10 i 12; min. 60 m-cy w poz. 17; pozostały zgodnie z gwarancją producenta, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia / Ponderación: 30 pkt.
Criterio de calidad - Nombre: Nazwa: Okres gwarancji / Ponderación: 10 pkt.
Precio - Ponderación: 60 pkt.
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 719.40 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 28
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert (rozdz. XIV SIWZ). W związku z powyższym wskazany powyżej termin jest terminem maksymalnym, który każdy z wykonawców może skrócić. Zamawiający przyzna punkty za zaoferowanie krótszego terminu wykonania zamówienia niż maksymalny (28 dni).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1.Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1) Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie oświadczenia na formularzu oferty.

3) Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, do podpisania umowy zgodnej z zaakceptowanym wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.

2.Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiający w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie przedmiotu i terminu zamówienia w przypadku, gdy do ustalonego w niniejszej umowie terminu dostawy oferowany sprzęt informatyczny nie będzie dostępny na rynku lub zaprzestano jego produkcji

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji I Informatyki 80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, Budynek WETI A (41) pok. 114

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda dokumentów: a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. c)oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. d)oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3) W postępowaniu wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego „JEDZ”), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,sporządzonym zgodnie z wzorem (art. 59 ust. 2 dyrektywy 201/24/UE). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.JEDZ należy przesłać na adres skrzynki: /politechnikagdanska/SkrytkaESP. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.4)Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca,w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o kt.mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej, o kt. mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. 5)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamów.. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia. 6)Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: w części A–2.500 zł, w części B–360 zł.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7) Postęp. prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający przewiduje zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektron. i nie prow. postęp. w celu zawarcia umowy ramowej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, o której mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Środkami ochrony prawnej są: 1) Odwołanie (zgodnie z art.180 i nast. ustawy Pzp); 2) Skarga do sądu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp). 4. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Ciąg dalszy z Sekcji VI.3: Wykonawca zagraniczny. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP,zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 1 SIWZ pkt. 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy,2) pkt. 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i ust. 2 pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 1) i 2) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 1 pkt. 2) niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1), w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w rozdz. XIX ust. 6 SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587702
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587702

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018