Suministros - 447244-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2018/S 198-447244

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Instytut Matki i Dziecka
PL
ul. Kasprzaka 17A
Warszawa
01-211
Polonia
Persona de contacto: Renata Danis
Teléfono: +48 223277240
Correo electrónico: renata.danis@imid.med.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.imid.med.pl

Dirección del perfil de comprador: www.imid.med.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.imid.med.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętów laboratoryjnych i urządzenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”

Número de referencia: A/ZP/SZP.251-55/18
II.1.2)Código CPV principal
38000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętów laboratoryjnych i urządzenia medycznego na potrzeby realizacji projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”.

Szczegółowy opis wymagań dla urządzeń określają Zał. Nr 3 do SIWZ – zestawienie parametrów wymaganych.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 205 433.58 EUR
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Spektrofotometru UV/VIS z wbudowanym fluorymetrem

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie parametrów wymaganych) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

Celem potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

Uwaga:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału – Odpowiednio do przedmiotu zamówienia (Jeżeli dotyczy danej części).

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt/katalog/karta/formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego urządzenia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 576.32 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

II.2.14)Información adicional

Projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”. Realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania

1.1„Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” regionalnego Programu operacyjnego

Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Inkubatora do hodowli komórkowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33152000
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie parametrów wymaganych) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

Do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących

Oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1.Celem potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

Uwaga:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału – Odpowiednio do przedmiotu zamówienia (Jeżeli dotyczy danej części).

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt/katalog/karta/formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego urządzenia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 8 696.09 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

II.2.14)Información adicional

Projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”. Realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania

1.1„Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” regionalnego Programu operacyjnego

Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparatu do izolacji DNA/RNA, z płynu owodniowego

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
38434520
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie parametrów wymaganych) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

2. Celem potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

Uwaga:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – Odpowiednio do przedmiotu zamówienia (Jeżeli dotyczy danej części).

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt/katalog/karta/formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego urządzenia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 16 869.45 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 42
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

II.2.14)Información adicional

Projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”. Realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania

1.1„Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” regionalnego Programu operacyjnego

Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Stacji pipetującej (automatyczna stacja robocza do przygotowywania reakcji NGS)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38000000
38540000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie parametrów wymaganych) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1. Celem potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, tj.:

1) Zaświadczenie, podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom zharmonizowanym lub specyfikacjom technicznym, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211) tj.:

a) dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urzędu, lub dokument potwierdzający dokonanie powiadomienia Prezesa Urzędu o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium;

b) certyfikat zgodności w przypadkach określonych w ustawie o wyrobach medycznych;

c) deklaracja zgodności, potwierdzająca, iż wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

d) w przypadku, gdy opisany w SIWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny Zamawiający wymaga złożenia stosowanego oświadczenia, potwierdzającego wymagania Zamawiającego.

Uwaga:

— Jeżeli dla wyrobu medycznego wydaje się dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia lub powiadomienia do Prezesa Urzędu, wówczas wykonawca winien złożyć jedynie dokument, o którym mowa ust. 1 pkt a) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt a), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt. b) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt b), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt c) niniejszego rozdziału,

— Jeżeli dla wyrobu medycznego nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt c), wówczas wykonawca składa dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt d) niniejszego rozdziału. – Odpowiednio do przedmiotu zamówienia (Jeżeli dotyczy danej części).

2) Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt/katalog/karta/formularz danych technicznych itp.), potwierdzający wymagania techniczno-eksploatacyjne zawarte w Zał. nr 3 do SIWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego urządzenia).

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 166 291.72 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 21
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMA.01.01.00-14-8445/17-00

II.2.14)Información adicional

Projektu pn.: „Mazowieckie Centrum Badawczo-Rozwojowe Diagnostyki Matki i Dziecka”. Realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania

1.1„Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” regionalnego Programu operacyjnego

Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki określa Zał. nr 5 do SIWZ - wzór umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 19/11/2018
Hora local: 09:30
Lugar:

Instytucie Matki i Dziecka, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, pokój nr 342 – budynek A (III p.).

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Członkowie komisji przetargowej oraz inni uczestnicy postępowania przetargowego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w

Okolicznościach,o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 13-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp. Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie JEDZ w for.elektronicznej szczegółowe wymagania zawarte w SIWZ. Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w §5 pkt 1-4,6, w związku z §7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

5.1 Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: 1.odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 5.oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5: 1) ppkt 1.4) SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy Pzp. 2) ppkt 1.1), 1.2) i 1.3) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Szczegółowe informacje dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ.

II. Kwota wymaganego wadium: Część nr 1 – 1 700,00 PLN, Część nr 2 – 1 100,00 PLN, Część nr 3 – 2 100,00 PLN. Część nr 4 – 21 000,00 PLN. Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

III. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą" Zamawiający informuje, że za 2 (2 miesiące) należy przyjąć 60 dni.

IV. Zamawiający oświadcza, iż będąc Administratorem danych oraz mając na względzie przepisy Ustawy z dnia 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula informacyjna z art. 13 RODO

zawarta jest w SIWZ

V. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Departament Odwołań Krajowej Izby
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018