Suministros - 447284-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnów: Material pedagógico

2018/S 198-447284

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie
000190503
ul. Legionów 15
Tarnów
33-100
Polonia
Persona de contacto: Ludwik Chruściel
Teléfono: +48 146218100
Correo electrónico: sekretzsb@umt.tarnow.pl
Fax: +48 146218100
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zsb.tarnow.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://bip.malopolska.pl/zsbtarnow/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Gmina Miasta Tarnowa- Zespół Szkół Budowlanych
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa pomocy dydaktycznych: materiałów instalacyjnych elektrycznych i budowlanych oraz sprzętu instalacyjnego i elektrycznego w ramach projektu pn.: „Omnibus Budowlany”

Número de referencia: ZSB/4/PN/2018/OB
II.1.2)Código CPV principal
39162100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia (dostawa pomocy dydaktycznych) jest podzielony na 3 części: część III: Dostawa materiałów budowlanych (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1c do SIWZ), 4. część IV: Dostawa sprzętu instalacyjnego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1d do SIWZ), 5. część V: Dostawa sprzętu elektrycznego (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. 1e do SIWZ). Pozostały opis zawiera SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 375 570.73 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa materiałów budowlanych

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162100
44111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Materiały muszą być fabrycznie nowe, I-ego gatunku, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1c do SIWZ. Materiały muszą posiadać ważne wymagane prawem dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i stosowania w budownictwie, – certyfikaty na znak bezpieczeństwa (CE), karty charakterystyki, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, deklarację właściwości użytkowych, atesty, itp.5) Materiały nie mogą znajdować się w Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Materiałów Budowlanych prowadzonym przez Krajową Izbę Budownictwa.

Materiały, których jakość lub przydatność ulega z czasem pogorszeniu muszą posiadać w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu termin przydatności do użycia nie krótszy niż 8 miesięcy, z wyjątkiem materiałów, dla których ich producent określił termin przydatności do użycia krótszy niż 8 miesięcy. W tym ostatnim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów o terminie przydatności do użycia w dniu dostawy nie krótszym niż 75 % czasu określonego przez producenta. Uwaga: Poniżej wykaz materiałów, których nie dotyczy okres przydatności do użycia lecz gwarancja wynosząca nie mniej niż 24 miesiące (o ile nie wskazano innego okresu gwarancji w opisie asortymentu) liczone od dnia odbioru tych materiałów przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru – bez uwag): w zał. nr 1c do SIWZ – Materiały budowlane: poz. 96, poz. 97, poz. 98, poz. 99, poz. 100, poz. 101, poz. 227.

Pozostały opis zamówienia dla części III w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin Dostawy / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 71 481.30 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 10
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu instalacyjnego

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162100
44510000
43800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1d do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części IV. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt jest zgodny z okresem gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszy jednak niż 24 miesiące liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru – bez uwag). Gwarancja musi obowiązywać co najmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy gwarancja producenta na sprzęt będzie krótsza niż wymagane 24 miesiące, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do okresu gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszej jednak niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru – bez uwag). Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na sprzęt. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego. Sprzęt, którego nie dotyczy wymóg 24 miesięcy gwarancji: w zał. nr 1d do SIWZ – Sprzęt instalacyjny: poz. 15, poz. 29;

Pozostały opis zamówienia dla części IV w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 96 232.52 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa sprzętu elektrycznego

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39162100
38552000
43800000
31680000
31731000
44510000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Dostawy materiałów następować będą do siedziby Zamawiającego lub pod wskazany w zamówieniu adres jednostki Zamawiającego na terenie miasta Tarnowa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz odpowiadać parametrom technicznym, użytkowym oraz jakościowym określonym w odpowiednich załącznikach nr 1e do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części V. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt jest zgodny z okresem gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszy jednak niż 24 miesiące liczone od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru – bez uwag). Gwarancja musi obowiązywać co najmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy gwarancja producenta na sprzęt będzie krótsza niż wymagane 24 miesiące, Wykonawca udzieli gwarancji własnej uzupełniającej do okresu gwarancji zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie nie krótszej jednak niż 24 miesiące od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (dnia podpisania protokołu odbioru – bez uwag). Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu uzyskane gwarancje producenta na sprzęt. Udzielenie gwarancji uzupełniającej nie wymaga wydania dokumentu gwarancyjnego.

Pozostały opis zamówienia dla części V w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 206 856.91 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.10.02.02-12-0232/16.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku do nr 5a i 5b do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 15:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 20/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 16:00
Lugar:

Zespól Szkół Budowlanych, ul. Legionów 15, 33-100 Tarnów, sala nr 16, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

2. Podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) Wstępne potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu dokona Zamawiający na podstawie załączonego do oferty Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

b) Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w terminie 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz.VI SIWZ ust. 1 pkt 1.1 SIWZ, które potwierdzają okoliczności nie podlegania wykluczeniu,

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, zobowiązani są złożyć wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, dotyczącej kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Oświadczenie Wykonawcy przekazują Zamawiającemu (w oryginale).

4. Sposób i termin przekazywania oświadczeń i dokumentów został określony w SIWZ.

5. Wytyczne dotyczące wykonawców występujących wspólnie zostały określone w SIWZ

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od 1c do 1e do SIWZ,

7. Kryteria oceny ofert dla części III -Cena oferty 60 % -termin dostawy 40 %

8. Kryteria oceny ofert dla części IV – V – Cena oferty 60 % -okres gwarancji 40 %

9. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosuje procedurę przewidzianą w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca obowiązany jest wnieść wadium:

1) część III: dostawa materiałów budowlanych - 1 750,00 PLN,

2) część IV: dostawa sprzętu instalacyjnego - 2 400,00 PLN,

3) część V: dostawa sprzętu elektrycznego - 5 000,00 PLN,

11. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza przeznaczyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Szczegóły zostały opisane w SIWZ.

12. Adres strony internetowej, na której zamieszczono SIWZ: https://bip.malopolska.pl/zsbtarnow/

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

14. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę na daną część zamówienia – maks. 3 części (zgodnie z art. 82 ust. 1 PZp).

15. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

18. Nie przewidziano dialogu technicznego.

19. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu „SIWZ”, należy przez to rozumieć Specyfikację istotnych

Warunków zamówienia.

20. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą się odbywały w PLN.

21. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp

22. Umowa może ulec zmianie w przypadkach określonych w załączniku 5a i 5b do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018