Suministros - 447286-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Electricidad

2018/S 198-447286

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polonia
Correo electrónico: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.kowr.gov.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://bip.kowr.gov.pl/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.kowr.gov.pl/
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Głowackiego 6
Olsztyn
10-448
Polonia
Persona de contacto: Sebastian Bartel
Teléfono: +48 895248801
Correo electrónico: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Fax: +48 895248802
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.kowr.gov.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://bip.kowr.gov.pl/

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Państwowa osoba prawna
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie i Sekcji Zamiejscowych wraz z usługą dystrybucji

Número de referencia: OLS.WOP.SSZP.260.67.2018.SB
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie i Sekcji Zamiejscowych wraz z usługą dystrybucji..

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiące załącznik Nr 5 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 268 130.01 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 3
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie wraz z usługą dystrybucji

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6 w Olsztynie wraz z usługą dystrybucji.

a) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6 określono w formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2.1 do SIWZ,

b) Opis punktu poboru znajduje się w załączniku Nr 6 do SIWZ.

2. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 755), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, nr 93 poz. 623 ze zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

3. Dostarczanie energii i usługa dystrybucji realizowane będą na podstawie umów kompleksowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem.

6. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawarty jest w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią odpowiednio załącznik Nr 5.1 do SIWZ dla części Nr 1 zamówienia.

7. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczanie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 186 611.15 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 4 500,00 PLN (cztery tysiące pięćset złotych 00/100)

3. Dokument JEDZ musi zostać złożony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn w Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Elblągu oraz w Archiwum przy ul. Bałtyckiej 63 w Olsztynie

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn w Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Elblągu oraz w Archiwum przy ul. Bałtyckiej 63 w Olsztynie wraz z usługą dystrybucji.

a) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn w Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Morągu, Elblągu oraz w Archiwum przy ul. Bałtyckiej 63 w Olsztynie określono w formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2.2 do SIWZ,

b) Opis punktu poboru znajduje się w załączniku Nr 6 do SIWZ.

2. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 755), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, nr 93 poz. 623 ze zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

3. Dostarczanie energii i usługa dystrybucji realizowane będą na podstawie umów kompleksowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem.

6. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawarty jest w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią odpowiednio załącznik Nr 5.2 do SIWZ dla części Nr 2 zamówienia.

7. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczanie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 69 255.34 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/04/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych 00/100)

2. Dokument JEDZ musi zostać złożony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn w Ełku, Olecku i Bystrym wraz z usługą dystrybucji

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Woj. warmińsko-mazurskie

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn w Ełku, Olecku i Bystrym wraz z usługą dystrybucji.

a) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną dla Sekcji Zamiejscowych KOWR OT Olsztyn w Ełku, Olecku i Bystrym określono w formularzu cenowym, który stanowi załącznik Nr 2.3 do SIWZ,

b) Opis punktu poboru znajduje się w załączniku Nr 6 do SIWZ.

2. Sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997 roku Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 755), przepisach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, nr 93 poz. 623 ze zm.), w stałych cenach i stawkach dotyczących sprzedaży energii elektrycznej wyszczególnionych w formularzu cenowym, opłatach i stawkach dystrybucyjnych zgodnych z aktualnie obowiązującą taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfą OSD) zatwierdzoną przez Prezesa URE, Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

3. Dostarczanie energii i usługa dystrybucji realizowane będą na podstawie umów kompleksowych, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.

4. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

5. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przedmiotu zamówienia polegającej na wyłączeniu z umowy poszczególnych nieruchomości w sytuacji zaprzestania ich administrowania. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy pisemnie bądź elektronicznie o zaprzestaniu administrowania danym obiektem najpóźniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy o zaprzestaniu administrowania danym obiektem.

6. Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawarty jest w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią odpowiednio załącznik Nr 5.3 do SIWZ dla części Nr 3 zamówienia.

7. Opis przyłączy, miejsc dostarczania, szacunkowe ilości zawarto w formularzach cenowych dla poszczególnych lokalizacji. Wskazane w formularzu wartości zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rozliczanie należności z tytułu umowy nastąpi w oparciu o faktyczne zużycie energii

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 12 263.52 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Termin realizacji może ulec zmianie ze względu na różne okresy wypowiedzenia poszczególnych umów.

2. Wykonawca przystępujący do przedmiotowego postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 300,00 PLN (trzysta złotych 00/100)

3. Dokument JEDZ musi zostać złożony w formie elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada:

a) uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu energią elektryczną, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne,

b) uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy Prawo energetyczne (w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub

c) podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Nie dotyczy

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie dotyczy

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Warunki realizacji umowy zawarte są istotnych postanowieniach umowy, który stanowią załączniki do SIWZ.

2. Wszelkie zmiany umowy dokonane zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 09:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 09:20
Lugar:

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn - sekretariat pok. 103, POLSKA.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, w sali 34 (parter), POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018