Suministros - 447287-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Głubczyce: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 198-447287

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Głubczyce
ul. Niepodległości 14
Głubczyce
48-100
Polonia
Persona de contacto: Jadwiga Myśliwy
Teléfono: +48 774853021
Correo electrónico: wki@glubczyce.pl
Fax: +48 774852416
Código NUTS: PL52

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.glubczyce.pl

Dirección del perfil de comprador: http://bip.glubczyce.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.glubczyce.pl/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Pełnomocnik Zamawiającego: New Power Sp. z o.o.
ul. Chełmżyńska 180 A
Warszawa
04-464
Polonia
Persona de contacto: Rafał Burski
Teléfono: +48 222246510
Correo electrónico: r.burski@newpower.pl
Fax: +48 222951292
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.glubczyce.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Głubczyce”

Número de referencia: KI.ZP.271.23.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ. Gmina Głubczyce oraz Członkowie Grupy Zakupowej jak i ich jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 4.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SIWZ).

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 495 758.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL52
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obszar Gminy Głubczyce, Gminy Kietrz, Gminy Branice, Gminy Baborów.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne. Gmina Głubczyce oraz Członkowie Grupy Zakupowej jak i ich jednostki wymienione w zał. nr 1 do SIWZ zawrą odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „Na zakup energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej Gminy Głubczyce”. Szczegółowe informacje dotyczące zawierania umów przez poszczególne Gminy i ich jednostki organizacyjne zawarte zostały w zał. nr 1 i 4.1 do SIWZ. Obowiązkiem wybranego Wykonawcy będzie wypowiedzenie dotychczas obowiązujących umów sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowe) oraz reprezentowanie Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem nowych umów dystrybucyjnych. Do wykonania ww. czynności Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwo (zał. nr 4.1 do SIWZ). Zamówienie – zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w zał. nr 1 do SIWZ: Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 3 739 395,00 kWh. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 1 495 758,00 PLN. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego zał. nr 1 do projektu umowy (zał. nr 4.1 do SIWZ), w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji (umowa kompleksowa), reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji. Zamawiający, działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (Porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu następujących Gmin jak również ich jednostek organizacyjnych, które wskazane zostały w zał. nr 1 do SIWZ: Gminy Kietrz, Gminy Branice, Gminy Baborów. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się dla większości punktów poboru po raz kolejny. Szczegółowe informacje dotyczące terminów obowiązywania obecnych umów sprzedaży energii elektrycznej w przypadku kolejnej zmiany sprzedawcy oraz okresy wypowiedzeń umów kompleksowych w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy zawarte zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ. W Załączniku nr 1 do SIWZ wskazany został obecny sprzedawca energii elektrycznej. Umowy na dystrybucję energii elektrycznej w przypadku punktów z kolejną zmianą sprzedawcy zawarte są na czas nieokreślony.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 495 758.00 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wymaga spełnienia tego warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu. Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla co najmniej 2 klientów, na rzecz których prowadzona była sprzedaż co najmniej 1,8 GWh w skali roku dla każdego odbiorcy, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane (np. zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Umowa będzie realizowana na podstawie Projektu umowy sprzedaży energii elektrycznej, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Integralną część umowy stanowi oferta złożona przez Wykonawcę. Dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w rozdziale XVII SIWZ oraz w Załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 12:15
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180 A, 04-464 Warszawa, pok. nr 214, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Dział V SIWZ zawiera Warunki udziału w postępowaniu.

Dział VI SIWZ zawiera Podstawy wykluczenia.

Dział VII SIWZ zawiera Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

Dział IX SIWZ zawiera Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp (zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie w formie JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu w formie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu

Oferta winna zawierać:

1) formularz oferty (zał. nr 2 do SIWZ) wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami SIWZ, z podaniem:

a) imienia i nazwiska, nazwy (Firmy) oraz adresu (siedziby), a także nr faksu i adresu e-mail Wykonawcy,

b) przedmiotu zamówienia oraz wartości zamówienia wyrażonej liczbowo i słownie kwotą brutto (łącznie z podatkiem VAT), obejmującej całkowity koszt realizacji zamówienia,

c) terminu wykonania,

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie JEDZ (zał. nr 3 do SIWZ) w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesłany na adres email: przetargi@newpower.pl

3) informacji o podwykonawstwie wg. zał. nr 8 do SIWZ (jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawstwo w przeciwnym wypadku Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom żadnej części zamówienia.)

Powołując się na art. 24aa Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli upoważnienie do podpisania i złożenia oferty nie wynika z dokumentów złożonych.

W ofercie takich jak: odpis z właściwego rejestru, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału, kopii potwierdzonej notarialnie lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018