Suministros - 447288-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Inowrocław: Combustible para motores diésel (EN 590)

2018/S 198-447288

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o.
Ks. P. Wawrzyniaka 33
Inowrocław
88-100
Polonia
Persona de contacto: Piotr Katulski
Teléfono: +48 523576068
Correo electrónico: logistyka@mpk.inowroclaw.pl
Fax: +48 523576060
Código NUTS: PL613

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mpk.inowroclaw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.mpk.inowroclaw.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Regularne przewozy miejskie

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Inowrocławiu

Número de referencia: 09/ZL/2018
II.1.2)Código CPV principal
09134220
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Sukcesywne dostarczanie oleju napędowego wielosezonowego (spełniającego wymogi obowiązującej normy: (PN-EN 590+A1:2017-06) w ilości do 820 000 l (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy litrów), w okresie od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wg wspólnego słownika zamówień nr 09134220-5 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu (Zamawiającego). Dostawy miesięczne oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego wynosić będą do 70 000 l (słownie: siedemdziesiąt tysięcy litrów). Średnia wielkość jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić będzie 20 000 l (słownie: dwadzieścia tysięcy litrów), a minimalna jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić będzie 16 000 l (słownie szesnaście tysięcy litrów).

2. Dostawy będą realizowane w zależności od potrzeb, do stacji paliw Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL61
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Sukcesywne dostarczanie oleju napędowego wielosezonowego (spełniającego wymogi obowiązującej normy: (PN-EN 590+A1:2017-06) w ilości do 820 000 l (słownie: osiemset dwadzieścia tysięcy litrów), w okresie od dnia 1.1.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wg wspólnego słownika zamówień nr 09134220-5 do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu (Zamawiającego). Dostawy miesięczne oleju napędowego do stacji paliw Zamawiającego wynosić będą do 70 000 l (słownie: siedemdziesiąt tysięcy litrów). Średnia wielkość jednorazowej dostawy dostarczonej do magazynu Zamawiającego wynosić będzie 20 000 l (słownie: dwadzieścia tysięcy litrów), a minimalna jednorazowa dostawa dostarczona do stacji paliw Zamawiającego wynosić będzie 16 000 l (słownie szesnaście tysięcy litrów).

2. Dostawy będą realizowane w zależności od potrzeb, do stacji paliw Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu, położonego w Inowrocławiu, przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, w godz. od 7:00 do 14:00, w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość odmowy przyjęcia dostawy zrealizowanej poza godzinami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

3. Wykonawca dostarczy przy każdej dostawie świadectwo jakości oleju napędowego wystawione przez akredytowane laboratorium.

4. Autocysterny wyposażone w przepływomierze analogowe muszą być zaplombowane (autocysterny wyposażone w przepływomierze elektroniczne nie muszą być zaplombowane.)

5. Odbioru (przyjęcia) dostawy wg zasad i warunków określonych w umowie dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, którzy z czynności sporządzają protokół dostawy wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość pobrania próbki oleju napędowego z każdej dostawy, przed zlaniem oleju napędowego do zbiorników Zamawiającego w celu dokonania analizy dostarczonego paliwa w laboratorium posiadającym uprawnienia do dokonywania takich analiz.

6. Podstawą wystawienia faktury VAT będą ilości oleju napędowego zgodne z protokołem dostawy, przy czym pomiar paliwa odbywał się będzie za pomocą urządzeń firmy VEEDER-ROOT typu 846361-314 zamontowanych w zbiornikach Zamawiającego, oznaczonych numerem 2 i 4. Ilość nie będzie kompensowana do temperatury referencyjnej 15o C. W przypadku obligatoryjnego wprowadzenia powszechnego obowiązku kompensowania objętości do temperatury 15oC Zamawiający będzie realizować ten obowiązek z mocy prawa przy czym Zamawiający i Wykonawca wprowadzą do umowy stosowne zmiany w tym zakresie.

7. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego złożenie w urzędzie skarbowym kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw towarów, o której mowa w art. 105b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

8. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych oraz wariantowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej - koncesję na obrót paliwami płynnymi

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową, która umożliwi wykonanie przedmiotu zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej: 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych 00/100). Spełnienie tego warunku zostanie ocenione na podstawie złożonej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawcy muszą przedstawić - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Posiadają zdolność techniczną i zawodową wymaganą do wykonania przedmiotu zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwukrotnie należycie wykonali dostawy zgodne z przedmiotem zamówienia oraz dysponują autocysternami niezbędnymi do wykonania zamówienia,

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykonawca musi przedstawić - wykaz minimum dwóch dostaw wykonanych przez Wykonawcę i odpowiadających swoim rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia tj: dostawie oleju napędowego, o wartości nie mniejszej niż w przedstawionej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie, zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust.1 pkt 1d) niniejszej Specyfikacji.

Wykonawca musi przedstawić wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia autocystern - pojazdów przystosowanych i uprawnionych do transportu paliw ciekłych – oleju napędowego, jakimi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, wykaz powinien zawierać następujące dane: markę pojazdu, nr rejestracyjny, pojemność zbiorników oraz informację czy pojazd jest pojazdem własnym Wykonawcy czy Podwykonawcy.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zapłata za dostarczone dostawy następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, każdorazowo na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT, w terminie 30 dni od jej doręczenia Zamawiającemu.

Cena winna odnosić się do ceny netto producenta PKN ORLEN na dzień dostawy paliwa za 1 000 litrów. W oparciu o jej wysokość ustala się cenę 1 000 litrów oleju napędowego dodając lub odejmując wskaźnik określony w ofercie Wykonawcy

(± zł). Cena dostawy wynika z iloczynu ceny 1 000 litrów, obliczonej według powyższych zasad i wielokrotności 1 000 litrów w danej dostawie.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 29/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 27/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 29/11/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Oferty należy składać w sekretariacie Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław w terminie do 29.11.2018 roku do godziny 10:00

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert nastąpi w sali narad Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Inowrocławiu, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33, 88-100 Inowrocław w terminie do 29.11.2018 roku do godziny 10:15. Wykonawcy podobnie jak wszyscy zainteresowani mogą być obecni przy otwarciu ofert.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń 10.2018

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

2. JEDZ należy przesłać na adres email: przetargi@mpk.inowroclaw.pl

3. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesłania danych: pdf, doc, odt rtf.

4. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzi ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z ww. formatów.

5. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym.

7. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty, składanej w formie pisemnej.

8. Wykonawca przesyła Zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy.

9. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

10. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.

11. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018