Suministros - 447293-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Proszowice: Máquinas procesadoras de datos (hardware)

2018/S 198-447293

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Proszowicki – Starostwo Powiatowe w Proszowicach
ul. 3-go Maja 72
Proszowice
32-100
Polonia
Persona de contacto: Justyna Starek
Teléfono: +49 660283536
Correo electrónico: przetargi@proszowice.upow.gov.pl
Código NUTS: PL214

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.proszowice.upow.gov.pl

Dirección del perfil de comprador: http://www.proszowice.upow.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.proszowice.upow.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania systemowego”

Número de referencia: ZP.272.4.2018
II.1.2)Código CPV principal
30210000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania systemowego dla potrzeb Zamawiającego w podziale na trzy części. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Część I

a) Serwer bazy danych 1 szt.

b) Macierz dyskowa 1 szt.

c) Szafa serwerowa RACK z wyposażeniem 1 szt.

d) Zasilacz awaryjny UPS 1 szt.

2) Część II

a) Skaner A3, ADF duplex 2 szt.

b) Zestaw komputerowy z monitorem 24” 2 szt.

3) Część III

a) Licencja aktualizacji silnika bazy danych 1 szt.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 240 153.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1) Część I a) Serwer bazy danych 1 szt. b) Macierz dyskowa 1 szt. c) Szafa serwerowa RACK z wyposażeniem 1 szt.

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Część I

a) Serwer bazy danych 1 szt.

b) Macierz dyskowa 1 szt.

c) Szafa serwerowa RACK z wyposażeniem 1 szt.

d) Zasilacz awaryjny UPS 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 48 780.48 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2) Część II a) Skaner A3, ADF duplex 2 szt. b) Zestaw komputerowy z monitorem 24” 2 szt.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

2) Część II

a) Skaner A3, ADF duplex 2 szt.

b) Zestaw komputerowy z monitorem 24” 2 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 101 606.16 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

3) Część III a) Licencja aktualizacji silnika bazy danych 1 szt.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48611000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL21
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Starostwo Powiatowe w Proszowicach, ul. 3 Maja 72, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

3) Część III

a) Licencja aktualizacji silnika bazy danych 1 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 89 746.50 EUR
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 45
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż posiada stosowne doświadczenie w realizacji dostaw objętych niniejszym postępowaniem.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej:

a) dla Części I:

2 (dwie) dostawy infrastruktury sprzętowej obejmujące minimum serwer z systemem operacyjnym, macierz dyskową, szafę serwerowa RACK z wyposażeniem oraz zasilacz awaryjny UPS wraz wykonaniem usługi instalacji i konfiguracji z istniejącą infrastrukturą informatyczną zamawiającego, o minimalnej wartości 100 000,00 PLN brutto każda, przy czym dostawy mogły być zrealizowane w ramach jednego lub kilku zamówień,

b) dla Części II:

2 dostawy zestawów komputerowych z monitorami oraz skanerów A3 – ADF wraz z wykonaniem usługi instalacji i konfiguracji z zestawami komputerowymi, o minimalnej wartości 50 000,00 PLN brutto każda, przy czym dostawy mogły być zrealizowane w ramach jednego lub kilku zamówień,

c) dla Części III:

2 dostawy systemu zarządzania bazą danych (silnik bazy danych) wraz z instalacją i konfiguracją dostarczonego oprogramowania w infrastrukturze zamawiającego o minimalnej wartości 40 000,00 PLN brutto każda, przy czym dostawy mogły być zrealizowane w ramach jednego lub kilku zamówień,

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 60 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Starostwo Powiatowe w Proszowicach zgodnie z SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018