Suministros - 447343-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Radom: Mobiliario

2018/S 198-447343

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Paprocka
Teléfono: +48 483620876/+48 483620283
Correo electrónico: bzp@umradom.pl
Fax: +48 483620282/+48 483620289
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.radom.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bip.radom.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-600
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Paprocka
Correo electrónico: a.paprocka@umradom.pl
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.radom.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polonia
Persona de contacto: Aleksandra Paprocka
Correo electrónico: a.paprocka@umradom.pl
Código NUTS: PL921

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.radom.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli - biurek komputerowych.

Número de referencia: BZP.271.1.637.2018.AP
II.1.2)Código CPV principal
39100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli - biurek komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 5 324.50 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL921
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Radom, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli - biurek komputerowych w ilości 10 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 324.50 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 14
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania, zawartej w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. W związku ze zmianą przepisu zawartego w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp -Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok.190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 26-610 Radom, POLSKA

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

A. Z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawców, których dotyczą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektronicznej - aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ).

JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektronicznej i być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinien zostać przekazany Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Szczegóły dotyczące przedłożenia JEDZ drogą elektroniczną zostały zawarte w pkt. XII SIWZ oraz zał. nr 4 do SIWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, elektroniczny JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1) i 36b ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia, dotyczących tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich wypełnionych.

B. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.z 2016 r., poz. 1126).

C.Inne dokumenty

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.

3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art.23 ust. 2 ustawy Pzp.

4) W przypadku pełnomocnictwa do złożenia JEDZ, Zamawiający dopuszcza przesłanie pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo należy przesłać Zamawiającemu wraz z formularzem JEDZ.

5) Potwierdzenie wpłaty wadium.

6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dok. określonych w pkt. B Zamawiający wymaga dok. o których mowa w § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).

D. Pozostałe informacje.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100,00 PLN (sto złotych 00/100).

Szczegółowe wymagania dla wniesienia wadium określone zostały w SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587701
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018