Suministros - 447352-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Kardzhali: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 198-447352

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
MBAL „D-r Atanas Dafovski“ AD
108501669
bul. „Balgariya“ No. 53
Kardzhali
6600
Bulgaria
Persona de contacto: Snezhana Karagjozova
Teléfono: +359 36168241
Correo electrónico: hospital_kj@abv.bg
Fax: +359 36168295
Código NUTS: BG425

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hospital-kj.com/index

Dirección del perfil de comprador: http://www.zop.hospital-kj.com/auction/80/

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zop.hospital-kj.com/auction/80/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Периодично повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали – възложител съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик по посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка за 12 (дванадесет) месеца при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 623 686.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Различни хранителни продукти

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад за хранителни продукти към кухненски блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53, гр. Кърджали.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на различни пакетирани хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали, подробно описани по вид и количества по номенклатури в обособената позиция към техническата спецификация в документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 85 682.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция — в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обосбената позиция от 85 682,00 лв. са включени и плащания към бъдещия изпълнител до 14 280,33 (четиринадесет хиляди двеста и осемдесет лева и тридесет и три стотинки) лева и обем до 20 % от прогнозните количества по всяка номенклатура.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Зърнени храни и храни на зърнена основа

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15612200
15811000
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад за хранителни продукти към кухненски блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53, гр. Кърджали.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на зърнени храни и храни на зърнена основа за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали, подробно описани по вид и количества по номенклатури в обособената позиция към техническата спецификация в документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 166 647.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция — в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обосбената позиция от 166 647,00 лв. са включени и плащания към бъдещия изпълнител до 27 774,50 (двадесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и четири лева и петдесет стотинки) лева и обем до 20 % от прогнозните количества по всяка номенклатура.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Месо, месни продукти и риба

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15100000
15000000
15220000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад за хранителни продукти към кухненски блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53, гр. Кърджали.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на месо, месни продукти и риба за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали, подробно описани по вид и количества по номенклатури в обособената позиция към техническата спецификация в документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 206 174.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция — в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обосбената позиция от 206 174,00 лв. са включени и плащания към бъдещия изпълнител до 34 362,33 (тридесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева и тридесет и три стотинки) лева и обем до 20 % от прогнозните количества по всяка номенклатура.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Мляко и млечни продукти

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15511000
15500000
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад за хранителни продукти към кухненски блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53, гр. Кърджали.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на мляко и млечни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски", АД гр.Кърджали, подробно описани по вид и количества по номенклатури в обособената позиция към техническата спецификация в документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 73 460.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция — в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обосбената позиция от 73 460,00 лв. са включени и плащания към бъдещия изпълнител до 12 243,33 (дванадасет хиляди двеста четиридесет и три хиляди и тридесет и три стотинки) лева и обем до 20 % от прогнозните количества по всяка номенклатура.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Масла и мазнини

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15000000
15530000
15420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад за хранителни продукти към кухненски блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53, гр. Кърджали.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на масла и мазнини за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали, подробно описани по вид и количества по номенклатури в обособената позиция към техническата спецификация в документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 454.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция — в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обосбената позиция от 15 454,00 лв. са включени и плащания към бъдещия изпълнител ддо 2 575,67 (две хиляди петстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и седем стотинки) лева и обем до 20 % от прогнозните количества по всяка номенклатура.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Плодове и зеленчуци – пресни

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
03221000
03222000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад за хранителни продукти към кухненски блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53, гр. Кърджали.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали, подробно описани по вид и количества по номенклатури в обособената позиция към техническата спецификация в документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 30 458.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция — в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обосбената позиция от 30 458,00 лв. са включени и плащания към бъдещия изпълнител до 5 076,33 (пет хиляди седемдесет и шест лева и тридисет и три стотинки) лева и обем до 20 % от прогнозните количества по всяка номенклатура.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Консервирани плодове и зеленчуци

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15300000
15000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG425
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Склад за хранителни продукти към кухненски блок в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53, гр. Кърджали.

II.2.4)Descripción del contrato:

Периодично повтарящи се доставки наконсервирани плодове и зеленчуци за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали, подробно описани по вид и количества по номенклатури в обособената позиция към техническата спецификация в документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 45 811.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Предвидена е опция — в случай че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването й и сключването на нов договор.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

В прогнозната стойност на обособената позиция от 45 811,00 лв. са включени и плащания към бъдещия изпълнител до 7 635,17 (седем хиляди шестотин тридесет и пет лева и седемнадесет стотинки) лева и обем до 20 % от прогнозните количества по всяка номенклатура.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. Участникът следва да разполага с обект (собствен или нает) за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл.12 от Закона за храните.

Участникът следва да предостави информация в част IV, раздел А, точка 1 от еЕЕДОП, като посочи информация за:

— адрес на търговски обект за търговия с хранителни продукти на едро или дребно, регистриран съгласно изискванията на чл. 12 от Закона за храните,

— собственост на обекта (собствен или нает),

— № и дата на издаване на удостоверението за регистрация на обект за търговия на едро с храни,

— групите храни, за които е издадено удостоверението за регистрация.

Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за коя обособена позиция се участва.

При участие за повече от 1 обособена позиция изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните хранителни продукти.

Чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени.

2. Участникът следва да посочи регистрацията си в търговски регистър на държавата, в която е установен, в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1*.

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС за Република БЪЛГАРИЯ регистърът е „Търговски регистър“.

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Няма.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1. През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, сходни с предмета на поръчката;

2. Участникът в процедурата трябва да разполага с пътни превозни средства (собствени или наети), регистрирани в Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) и отговарящи на изискванията за транспортиране на хранителни продукти по обособените позиции, за които участникът е подал оферта.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. Минималното изискване е:

По ОП № 1: Различни хранителни продукти – най-малко 1 доставка, включваща доставка на различни пакетирани хранителни продукти и на стойност не по-ниска от 42 841,00 лв.;

По ОП № 2: Зърнени храни и храни на зърнена основа – най-малко 1 доставка, включваща доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа и на стойност не по-ниска от 83 323,50 лв.;

По ОП № 3: Месо, месни продукти и риба – най-малко 1 доставка, включваща доставка на месо, месни продукти и риба и на стойност не по-ниска от 103 087,00 лв.;

По ОП № 4: Мляко и млечни продукти – най-малко 1 доставка, включваща доставка на мляко и млечни продукти и на стойност не по-ниска от 36 730,00 лв.;

ОП № 5: Масла и мазнини – най-малко 1 доставка, включваща доставка на масла и мазнини и на стойност не по-ниска от 7 727,00 лв.;

По ОП № 6: Плодове и зеленчуци, пресни – най-малко една доставка, включваща доставка на пресни плодове и зеленчуци и на стойност не по-ниска от 15 229,00 лв.;

По ОП № 7: Консервирани плодове и зеленчуци – най-малко 1 доставка, включваща доставка на консервирани плодове и зеленчуци и на стойност не по-ниска от 22 905,50 лв.;

Ако участникът участва за повече от 1 обособена позиция, изискването за изпълнени дейности и обем ще се прилага кумулативно по отношение обособените позиции, за които е подал предложение.

Изискванията по отделните обособени позиции могат да се докажат с изпълнението на 1 или повече договори.

Участникът следва да предостави информация в част IV, раздел В, точка 1б от еЕЕДОП за дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката (обособените позиции), с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.

2. Минималното изискване е участникът да разполага минимум с:

— 1 брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, за превоз на хранителни продукти (изискването се отнася за ОП № 1, ОП № 2, ОП № 6 и ОП № 7). Ако участникът участва и по двете, и/или трите, и/или четирите обособени позиции, изискването за минимум 1 брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, се прилага общо за двете, и/или трите, и/или четирите обособени позиции,

— един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти и/или група мляко и млечни продукти, и/или група риба и рибни продукти, и/или яйца и яйчни продукти (изискването се отнася за ОП № 3, ОП № 4 и ОП № 5). Ако участникът участва и по двете и/или трите обособени позиции, изискването за минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, се прилага общо за двете и/или трите обособени позиции.

Ако участникът участва по всички обособени позиции, изискването е за минимум 2 броя транспортни средства (1 брой транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, и 1 брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ).

В 'аст IV, ,аздел В, т. 9 от еЕЕДОП участникът следва да представи следната информация за всички транспортни средства, които ще използва при изпълнение на поръчката:

— Пътно превозно средство – модел, товароносимост,

— Вид (хладилно или не),

— Регистрационен номер,

— Удостоверение от ОДБХ № и дата,

— Основание за ползване (собствено или наето).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Участниците задължително оферират (попълват) всичките редове и колони, които са включени в обособената позиция. Оценката на ценовото предложение е комплексна, оценява се общата стойност за обособената позиция без включен ДДС. При непопълване на всички редове и/или колони в обособената позиция в Приложение №1 към техническото предложение и Приложение №2 към ценовото приложение участникът ще бъде отстранен от участие по съответната обособена позиция.

Ценовите предложения на участниците не могат да надхвърлят определената прогнозна стойност на обособените позициии, за които са подали оферта за участие.

Ценови предложения, надвишаващи посочената обща стойност на обособената позиция без включен ДДС, за които е подадена офертата, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/11/2018
Hora local: 12:00
Lugar:

Залата на V етаж в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване (чл. 54, ал. 2 ППЗОП).

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

м. октомври 2019 г. — м. ноември 2019 г.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Съгласно чл. 47, ал. 9 ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1, представляващи техническото предложение и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ с посочване на номера на обособената позиция, за коята се отнасят. Тъй като критериите за подбор за всички останали обособени позиции са еднакви, при подаване на офертата си участникът може да представи само едно заявление/ЕЕДОП за участие, включващо документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 10 от ППЗОП.

Всеки участник в процедурата има право да представи само 1 оферта;

2. Възложителят изисква от изпълнителя да предостави гаранция за срока на действие на договора в размер на 3 % от неговата стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението му. Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията са посочени в проекта на договор;

3. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители или капацитета на трети лица, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата;

4. При разглеждане на офертите, когато е необходимо, възложителят извършва проверки по заявените от участниците данни, вкл. чрез изискване на информация от други органи и лица;

5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица по смисъла на т. 45 от § 2 на ДР ЗОП не могат да бъдат участници в една и съща процедура.

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при наличие на някоя от хипотезите, изброени в чл. 54, ал. 1; чл. 107 от ЗОП. Изискваната информация се посочва от участника в ЕЕДОП, част III, раздели А, Б и В. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Специални основания за отстраняване на участник са наличие на обстоятелствата по:

— чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС,

— чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Изискваната информация се посочва от участника в ЕЕДОП, част III, раздел Г.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018