Suministros - 447364-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Gdansk: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 198-447364

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8
Gdańsk
80-309
Polonia
Persona de contacto: Zbigniew Zderski, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115 I piętro
Correo electrónico: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Fax: +48 585233110
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://ug.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.ug.edu.pl
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych (Rektorat)
ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 115, I piętro
Gdańsk
80-309
Polonia
Persona de contacto: Zbigniew Zderski
Correo electrónico: sekretariatdzp@ug.edu.pl
Código NUTS: PL634

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ug.edu.pl

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia Publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Uniwersytetu Gdańskiego usytuowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.; w ilości 28 444 695 kWh.

Número de referencia: A120-211-166/18/ZZ
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych, domów Studenckich i innych obiektów Uniwersytetu Gdańskiego, usytuowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami:

1) ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do umowy, zwanej dalej „PE”

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623, ze zm.) w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców;

3) ustawy z dnia 23.4.1964 r.- Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)zwanej dalej „Kc"

......................

Ciąg dalszy w Rozdziale III SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL63
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obiekty Uniwersytetu Gdańskiego usytuowane w granicach administracyjnych województwa pomorskiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2 energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów dydaktycznych, domów Studenckich i innych obiektów Uniwersytetu Gdańskiego, usytuowanych w granicach administracyjnych województwa pomorskiego.

3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami:

1) ustawy z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do umowy, zwanej dalej „PE”

2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93, poz. 623, ze zm.) w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców;

3) ustawy z dnia 23.4.1964 r.- Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.)zwanej dalej „Kc”.

4) ustawy z dnia 29.1.2004 r.Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.);

5) zgodnie z zasadami określonymi w koncesji Wykonawcy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowo przedmiotowy stanowiący załącznik nr 1 A i załącznik nr 7 (do SIWZ).

5. Przewidywane szacunkowe zużycie energii elektrycznej wynosi 28 444 695 kWh w okresie od 1.1.2019 r. do 30.6.2020 r.

6. Zakup energii elektrycznej planowany jest w następujących grupach taryfowych:

1) Grupa B2x - 26 164 237 kWh

2) Grupa C2x - 1 509 978 kWh

3) Grupa C1x - 446 208 kWh

4) Grupa G1x - 324 272 kWh

7. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania złożonych ofert, w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Rzeczywista ilość dostarczonej energii elektrycznej wynikać będzie z bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, każdego punktu poboru i może ulec zmniejszeniu jak i zwiększeniu w związku z rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości energii. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.

8. Ilość punktów poboru energii elektrycznej może ulec zmniejszeniu w związku ze zbyciem przez Zamawiającego niektórych obiektów wymienionych w załączniku nr 1 A i załączniku nr 7 (do SIWZ).

9. Ilość punktów poboru energii elektrycznej może również ulec zwiększeniu w związku z rozbudową obiektów Zamawiającego nie wymienionych w załączniku nr 1 A i załączniku nr 7 (do SIWZ).

10. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów poboru wymagać będzie wprowadzenia aneksu do umowy.

11. Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie wyłącznie przypadkach określonych w § 14 ust. 1 pkt 9 i 10 projektu umowy.

12. Ceny określone w § 5 ust. 1 projektu umowy, obowiązują także dla nowo przyłączonych obiektów do sieci elektroenergetycznej z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo do zwiększenia i zmniejszenia ilości punktów poboru energii zgodnie z zapisem (pkt 8 i 9).

13. Zamawiający informuje Wykonawców, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) jest ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

14. Wykonawca musi posiadać Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.

15. Zamawiający informuje, że wszystkie punkty poboru wyszczególnione w załączniku nr 1 A i załączniku nr 7 do SIWZ posiadają układy pomiarowo-rozliczeniowe dostosowane do zmiany sprzedawcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 30/06/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Po zakończeniu obowiązywania umowy po 30.6.2020 r.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Kryterium oceny ofert cena 100 %

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział V), Zamawiający żąda od Wykonawcy:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 1):

a) aktualnej koncesji na obrót energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub promesy koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w drodze decyzji administracyjnej potwierdzającej ubieganie się Wykonawcy o wydanie koncesji,

W przypadku 2 lub więcej Wykonawców składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), koncesja/promesa musi dotyczyć co najmniej tego z tych Wykonawców.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się, przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 3 000 000,00 PLN.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

2) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2):

a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

3 000 000,00 PLN.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa w ppkt 1), Wykonawca może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

3) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę, wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy energii elektrycznej, zrealizowanej na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN brutto.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

3) w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 3):

a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

W tym okresie, potwierdzającego, że Wykonawca zrealizował:

Co najmniej 1 dostawę energii elektrycznej zrealizowaną na kwotę nie mniejszą niż: 3 000 000,00 PLN brutto, wartość wykazana ma być wartością 1 umowy, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu dostawy, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawa została wykonana, oraz załączeniem dowodu, określającego czy ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie - załącznik nr 6 do SIWZ.

Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca przedstawi w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu ppkt 2) i 3) wartości wyrażone

W innej walucie niż PLN, Zamawiający do oceny spełniania warunków przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP obowiązującym w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku, o których mowa w pkt 3), polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – zgodnie z art. 22a ustawy.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 3) powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy - załącznikiem nr 5 do SIWZ.

1.Warunkami realizacji umowy są:

a)Ustawa z dnia 10.4.1997 r. Prawo Energetyczne (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi, które znajdują zastosowanie do niniejszej umowy.

b)Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623, z późn. zm.) w szczególności ze standardami obsługi Odbiorców;

c)Ustawa z dnia 23.4.1964 r. - Kodeks Cywilny (t. j. Dz.U. z 2018 r.; poz. 1025, z późn. zm.).

d)Ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

e)Koncesja Wykonawcy na obrót energią elektryczną nr ... z dnia ...r. wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

f)Umowy o Świadczeniu Usług Dystrybucyjnych zawarte pomiędzy Zamawiającym a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

g)Generalna Umowa Dystrybucyjna zawarta pom. Wykonawcą a OSD

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 12:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi: w budynku Rektoratu Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, POLSKA, pokój nr 112, I piętro

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ informacje dotyczące otwartych ofert.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja Przetargowa:

Zbigniew Zderski - przewodniczący

Sławomir Król - sekretarz

Barbara Wróblewska - członek

Ryszard Wojciechowski - członek

Edward Bednarczyk - członek

Procedura otwarcia ofert:

Zgodnie z zapisem SIWZ rozdział XII pkt 7, 8, 9

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Luty - kwiecień 2020 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia i wymagań Zamawiającego zgodnie z zapisami rozdziału VII SIWZ

Podstawy wykluczenia zgodnie z zapisami rozdz. VI SIWZ.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 230 000,00 PLN - SIWZ rozdz. IX

Szczegóły dotyczące formy złożenia oświadczenia JEDZ zawarte są w rozdziale VIII pkt 4 – 6 SIWZ.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku, gdy oferta zawierać będzie propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych – oferta zostanie odrzucona.

3. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej jak i ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zaliczki.

7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

8. Zamawiający udostępnia SIWZ na stronie internetowej www.ug.edu.pl od dnia zamieszczenia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

9. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

11. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej Zamawiającego - art. 38 ust. 6 ustawy.

12. Zgodnie z zapisem art. 8 ustawy oraz regulacją ustawy o dostępie do informacji publicznej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem tylko w przypadkach określonych w ustawie.

13. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych: zgodnie z zapisami pkt 13 rozdziału XX SIWZ.

14. Opis sposobu przygotowania oferty - SIWZ rozdz. XI.

15. Kryterium oceny ofert - SIWZ rozdz. XIV.

16. Opis sposobu obliczenia ceny - SIWZ rozdz. XIII.

17. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy - SIWZ rozdz. XVII.

18. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.

19. Podpisanie umowy zgodnie z SIWZ rozdz. XVI.

20. Zmiany postanowień umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach: zgodnie z paragrafem 14 projektu umowy - załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy (art. 179-198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018