Suministros - 447373-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Sofía: Material médico fungible

2018/S 198-447373

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Bolnitsa „Lozenets“
831901901
gr. Sofiya, ul. „Kozyak“ No. 1
Sofiya
1407
Bulgaria
Persona de contacto: inzh. Elena Dimitrova
Teléfono: +359 29607218
Correo electrónico: hq@uni-hospital.government.bg
Fax: +359 29624771
Código NUTS: BG411

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55

Dirección del perfil de comprador: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=167

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.lozenetz-hospital.bg/static.php?content_id=55&order_id=167
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на медицински изделия и консумативи за отделение по Образна диагностика“ и включва следните обособени позиции:

Обособена позиция I — Рентгенови консумативи;

Обособена позиция II — Шприци за CT;

Обособена позиция III — Шприци за MRI.

Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на възложителя за съответните медицински изделия и консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 176 780.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Рентгенови консумативи

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
24931230
24931240
32354110
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Рентгенови консумативи.

Филми за термопринтер AGFA DRYSTAR 5300 или еквивалентни, Размер 28/35 — 500 бр.

Филми за орто CP-BU PLUS 35/43 — 3000 бр.

Концентрат за автоматичен проявител за проявителна машина AGFA CLASSIC E.O.S. или еквивалентен — 1 200 л.

Концентрат за автоматичен фиксаж за проявителна машина AGFA CLASSIC E.O.S. или еквивалентен — 2 000 л.

Филми орто CPG PLUS 30/40 — 500 бр.

Филми орто CPG PLUS 24/30 — 500 бр.

Рентгенови филми — мамографски High Dynamic Range -C, с размер 18/24 — 3 000 бр.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 13 880.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Шприци за CT

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Шприци за CT: Шприци за двуглав автоматичен инжектор Medrad Stellant за CT Brilliance iCT Elite - Philips или еквивалентни — 3 000 бр.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 97 740.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Шприци за MRI

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1.

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на Шприци за MRI: Шприци за двуглав автоматичен инжектор Medrad Spectris Solaris EP за MRI Ingenia 3.0 T - Philips или еквивалентни — 2 000 бр.

Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото количество.

* Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 65 160.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1.1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ);

1.1.2. За доказване на съответствието с изискването по т. 1.1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за регистрация като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон в таблица А: „Годност “, в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

1.2.1. Участниците трябва да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ) (това изискване се отнася за участниците по обособени позиции II и III);

1.2.2. За доказване на съответствието с изискването по т. 1.2.1. участниците следва да посочат необходимата информация правото им да осъществяват търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ в таблица А: „Годност “, в част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

1.2.3. Преди сключването на договора за възлагане на обществената поръчка участниците, определени за изпълнители, трябва да представят заверено копие от Разрешението си за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, удостоверяващ правото им да търгува на едро с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Не

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Не са поставени критерии за подбор, свързани с икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

1.1. Участниците трябва да имат опит в доставката на медицински изделия или консумативи, като през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, са изпълнили доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта.

1.2. За доказване на съответствието с изискването по т. 1.1. участниците следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по обособената позиция, за която подават оферта, през последните 3 години, в параграф „За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

2.1. Участниците трябва да разполагат с помещения за съхранение и търговия на едро с медицински изделия, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ, гарантиращи своевременно изпълнение на поръчката (това изискване се отнася за участниците по обособени позиции II и III).

2.2. За доказване на съответствието с изискването по т. 2.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на складова база, с която разполагат за съхранение и търговия на едро с медицински изделия и консумативи, в параграф „Технически съоръжения и мерки за гарантиране на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3.1. Участниците трябва да притежават или разполагат с транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение на медицинските изделия, при разпространението и транспортирането им, в съответствие с изискванията на чл. 78, ал. 2 от ЗМИ (това изискване се отнася за участниците по обособени позиции II и III).

3.2. За доказване на съответствието с изискването по т. 3.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на транспортни средства, с които разполагат за изпълнение на поръчката в параграф „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

4.1. Участниците трябва да разполагат с екип от експерти, които да изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството.

4.2. За доказване на съответствието с изискването по т. 4.1. участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на екип от експерти, които ще изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството, в параграф „Технически лица или органи за контрол на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални способности“, част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Техническото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици. При неспазване на изискването за комплексност участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Оферираните медицински изделия и консумативи трябва да отговарят на изискванията, определени в Техническата спецификация, която е неразделна част от настоящата документация за участие.

а) да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) (това изискване се отнася за участниците по обособени позиции II и III);

б) да притежават сертификат за качество и декларация за съответствие по чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена „СЕ“ маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ (това изискване се отнася за участниците по обособени позиции II и III);

в) да имат проспекти на български език с пълни технически показатели и параметри на предлаганите продукти и указания за употреба;

Към датата на доставката остатъчния срок на годност на оферираните продукти трябва да бъде минимум 70 % (седемдесет процента) от обявения от производителя.

Необходимите количества на оферираните медицински изделия и консумативи трябва да са осигурени за целия срок на договора.

Участникът трябва да е оторизиран от производителя на медицинското изделие или от упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, да участва от свое име в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка със съответните изделия на производителя; (за обособени позиции II и III)

Участникът трябва да предостави мостри на всички оферирани медицински изделия и консумативи, които ще се доставят по съответната обособена позиция. Възложителят не изисква от участниците да представят мостри на медицински изделия и консумативи, които са били доставяни в Болница „Лозенец“ през последните 3 години.

При изготвяне на ценовото предложение по всяка обособена позиция участникът следва да спазва следните правила:

— ценовото предложение трябва да бъде изготвено в съответствие с нормите на Закона за медицинските изделия; (това изискване се отнася за участниците по обособени позиции II и III)

— ценовото предложение трябва да съответства на Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка по съответната обособена позиция;

— в ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка по съответната обособена позиция;

— в ценовото предложение трябва да бъде посочена единичната стойност на всяка номенклатурна единица и обща стойност на обществената поръчка по съответната обособена позиция;

— ценовото предложение на участника трябва да съдържа предложение за всички номенклатурни единици;

— цената на всяка номенклатурна единица трябва да бъде с точност до втория десетичен знак;

При неспазване на някое от правилата участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/11/2018
Hora local: 16:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Административна сграда на Болница „Лозенец“ — гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП са задължит. и участник, които не отговаря на тези изисквания ще бъде отстранен от процедурата, когато: е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а отот НК, чл. 159а—чл. 159гот НК, чл. 172от НК, чл. 192а от НК, чл. 194—чл. 217 от НК, чл. 219—чл. 252 от НК, чл. 253—чл. 260 от НК, чл. 301—чл. 307 от НК, чл. 321 от НК, чл. 321а от НК, чл. 352—чл. 353е от НК; е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналог. на тези в др. държава членка или в трета страна; има задълж. за данъци и задължителни осигурит. вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 ДОПК и лихвите по тях, към държ. и към общината по седалището на възложителя и участника, или аналог. задълж., установени с акт на комп. орган, съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задълж. е по акт, който не е влязъл в сила; Посоченото изискване не се прилага, когато се налага да се защитят особено важни държ. или общ.интереси или размерът на неплатените дълж. данъци или социалноосигур. вноски е не повече от 1 % от сумата на год. общ оборот за последната приключена финансова год.; за който е налице неравнопостав. в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; за който е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информ., свързана с удостоверяване липсата на осн. за отстраняване или изпълн. на критериите за подбор;.за който е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна адм. мярка по чл. 404 от КТ или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1 от КТ, чл. 62, ал. 1 или 3 от КТ, чл. 63, ал. 1 или 2 от КТ, чл. 118 от КТ, чл. 128 от КТ, чл. 228, ал. 3 от КТ, чл. 245 КТ и чл. 301—чл. 305 от КТ, чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ или аналог. задълж., установени с акт на комп. орган, съгл. законодателството на държавата, в която участникът е установен; за който е налице конфл. на интереси, който не може да бъде отстранен. Изисквания по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3 и 4 ЗОП са също задължит., затова ще бъде отстранен от процедурата всеки участник: който е обявен в несъстоят. или е в производство по несъстоят., или е в процедура по ликвид., или е сключил извънсъд. спораз. с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестр. лице се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят има право да не отстрани участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продълж. на стоп. дейност в държавата, в която е установен; който е сключил споразум. с др. лица с цел нарушаване на конкуренц., когато нарушението е установено с акт на комп. орган; за който е доказано, че е виновен за неизпълн. на договор за общ. поръчка или на договор за концесия за строит. или за услуга, довело до предср. му прекратяване, изплащане на обезщет. или др. подобни санкции, с изкл. на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 % от стойността или обема на договора. Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата и когато нарушават забраните, предвидени в чл. 101, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП и в чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участниците ще бъдат отстранявани от процедурата когато не посочат в офертата си действителните собственици по смисъла на § 2, ал. 1 от ДР на ЗМИП на юрид. лице, което представл. и когато не могат да докажат произх. на пар. средства за учредяване на гаранцията за изпълнение на договора за общ. поръчка в съответствие с чл. 66 от ЗМИП.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата се подава при условията и реда на чл. 196—чл. 199 от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Срокът по чл. 100, ал. 3 от ЗОП е 14-дневен и започва да тече от публикуването на решението в РОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018