Suministros - 447399-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Silistra: Artículos de oficina

2018/S 198-447399

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Natsionalen osiguritelen institut — Teritorialno podelenie — Silistra
1210825210162
ul. „Tsar Shishman“ No. 5
Silistra
7500
Bulgaria
Persona de contacto: Galina Ovcharova
Teléfono: +359 86815090
Correo electrónico: Galina.Ovcharova@Silistra.nssi.bg
Fax: +359 86815040
Código NUTS: BG325

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.noi.bg

Dirección del perfil de comprador: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sil

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://tenders-public.nssi.bg/tp/sil
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: управлява държавното обществено осигуряване

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ — Силистра, по обособени позиции“

Número de referencia: 18-2018-1015-18-104
II.1.2)Código CPV principal
30192000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ — Силистра, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Количествата в техническите спецификации са прогнозни и възложителят не се ангажира с тяхното усвояване. Възложителят може да заяви артикули извън номенклатурата по официален каталог/ценова листа, актуален към момента на подаване на заявката.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 9 840.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ — Силистра, съгласно приложение № 1“

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000
30199710
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG325
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ТП на НОИ — Силистра, гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ — Силистра, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Количествата в техническите спецификации са прогнозни и възложителят не се ангажира с тяхното усвояване. Възложителят може да заяви артикули извън номенклатурата по официален каталог/ценова листа, актуален към момента на подаване на заявката.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 840.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

„Доставка на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ — Силистра, съгласно приложение № 2“

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30192000
30199710
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG325
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ТП на НОИ — Силистра, гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за офиса, необходими за административната дейност на ТП на НОИ — Силистра, индивидуализирани по видове и прогнозни количества в техническите спецификации, неразделна част от документацията за участие. Количествата в техническите спецификации са прогнозни и възложителят не се ангажира с тяхното усвояване. Възложителят може да заяви артикули извън номенклатурата по официален каталог/ценова листа, актуален към момента на подаване на заявката.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 5 000.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Възложителят не поставя изисквания.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, не по-малко от 3 (три) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, и да представи доказателства за извършването им.

Под „еднакъв“ предмет да се разбира доставка на кламери, ленти за калкулатори, папки за сортиране и счетоводни книги и/или на канцеларски материали, включени в предмета на обществената поръчка.

Под „сходен“ предмет да се разбира доставка на канцеларски материали и/или принадлежности и други материали за офиса.

За доказване на изискването участниците представят списък на изпълнените доставки, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, не по-малко от 3 (три) доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, и да представи минимум 3 (три) доказателства за извършването им.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
El contrato está reservado a talleres protegidos y operadores económicos cuyo objetivo sea la integración social y profesional de personas con discapacidad o desfavorecidas
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/01/2019
Hora local: 17:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 3 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 15/01/2019
Hora local: 10:00
Lugar:

ТП на НОИ — Силистра, гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 5

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Отварянето на офертите се извършва в публично заседание, на което могат да присъстват участниците или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 8.1, в друга държава членка или трета страна;

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

1.4. за когото е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. за който е установено, че:

1.5.1. е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.5.2. не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.7. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2. Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

Основанията по т. 1.1, 1.2 и 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, изчерпателно посочени в чл. 40 от ППЗОП.

Забележка: Участник, за когото е налице някое/някои от основанията за отстраняване по т. 1 и т. 2, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

3. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник:

3.1. за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП;

3.2. за когото се установи, че е дружество или лице, контролирано от дружество, или обединение от лица, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или контролирано от такова дружество, освен ако е налице изключение съгласно чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;

3.3. за когото не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента чрез регламентираните в ЗМИП и ППЗМИП способи, включително когато клиентът е юридическо лице — на физическите лица, които са негови действителни собственици по смисъла на § 2 от ДР на ЗМИП;

3.4. за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

3.5. който не отговаря на изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018