Suministros - 447441-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Iława: Ordenadores personales

2018/S 198-447441

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie,
519455948
ul. Kopernika 8A
Iława
14-200
Polonia
Persona de contacto: Jerzy Krakos, Rafał Zakrzewski
Teléfono: +48 896491312
Correo electrónico: zsilawa@powiat-ilawski.pl
Fax: +48 896491311
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zsilawa.pl

I.1)Nombre y direcciones
Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie
519583379
ul. 1 Maja 8A
Iława
14-200
Polonia
Persona de contacto: Bożena Marchewka
Teléfono: +48 896495085
Correo electrónico: sekretariat@pckp.net
Fax: +48 896495085
Código NUTS: PL622

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://pckp.net/pckp/

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.zsilawa.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D

Número de referencia: ZP.212.02.2018
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. Kształcenie zawodowe w 3D”. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”.

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:

1) Część 1 - sprzęt IT

2) Część 2 - sprzęt elektroniczny

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 i 2 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1A (tabela 1), 1B (tabela 2), do SIWZ.

4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ tabela nazwy producenta/modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sprzęt IT

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława,

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie, ul. 1 Maja 8A, 14-200 Iława

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Część 1 - sprzęt IT - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu:

1.1) zadanie 1 - Zespół Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie:

a) komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym - 1szt.,

b) komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym - komercyjny - 1szt.,

c) komputery stacjonarne z systemem operacyjnym - 98szt.,

d) monitor z głośnikami - 99szt.,

e) serwer z oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym -1 szt.,

f) UPS - 1 szt.

g) projektor multimedialny - 2szt.,

h) urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe - 5 szt.,

i) drukarka 3D -2 szt.,

j) skaner 3D - 2 szt.,

k) tablet graficzny - 8 szt.,

l) zewnętrzne dyski do archiwizacji danych typu pendrive -71szt.,

m) sieciowa postscriptowa drukarka cyfrowa -4 szt.,

n) digitizer i drukarka w formacie A3 z funkcją skanera - 1 szt.,

o) tonery - 7 kpl.,

p) skaner płaski - 2 szt.,

q) oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej do celów edukacyjnych na 97 stanowisk - 97 lic.,

r) pakiet programów biurowych na 99 stanowisk wersja edukacyjna - 99 lic.,

s) pakiet programów biurowych na 1 stanowisko wersja komercyjna - 1 lic.,

t) oprogramowanie antywirusowe na 99 stanowisk - 99 lic.,

u) oprogramowanie antywirusowe na 1 stanowisko - komercyjne - 1 lic.,

v) program do archiwizacji plików na 66 stanowisk - 66 lic.,

1.2) Zadanie 2- PCKP

a) komputery stacjonarne z systemem operacyjnym - 2 szt.,

b) monitor z głośnikami - 2 szt.,

c) projektor multimedialny - 2 szt.,

d) urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe - 2 szt

1.3) kody CPV: 30214000-2 Komputery osobiste; 30213100-6 - Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe; 30195900-1 Tablice do pisania i tablice multimedialne;; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 38652100-1 Projektory; 30216110-0 - Skanery komputerowe; 30234600-4 - Pamięć flash; 30234100-9 - Dysk magnetyczny; 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48821000-9 - Serwery sieciowe

1.4) Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć na realizację zadania 1 i 2 dwie odrębne umowy z następującymi podmiotami:

a) umowa nr 1 na realizację zadania 1 z Zespołem Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława,

b) Umowa nr 2 - na realizację zadania 2 z Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie, ul. 1 Maja 8A, 14-200 Iława,

c) Zamawiający informuje, że rozliczenia i płatności dokonywane będą osobno pomiędzy wykonawcą a wymienionymi wyżej podmiotami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 1 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1A (tabela 1), do SIWZ.

4. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows.

2) Wymienione w załączniku nr 1A do SIWZ sprzęt, oprogramowanie, pozostały sprzęt elektroniczny oraz okablowanie muszą być fabrycznie nowe, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.

5) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.

6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.

Z uwagi na ograniczona liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w §III SIWZ, wzorze umowy oraz w załączniku nr 1A (tabela 1), do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne komputerów / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji komputerów / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji pozostałego sprzętu / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 10/05/2019
Fin: 17/06/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Kadry dla Gospodarki”, Działanie 2.4 – „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” Poddziałanie 2.4.1 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie od 10 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sprzęt elektroniczny

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38651000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Código NUTS: PL62
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława,

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Część 2 - sprzęt elektroniczny - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu:

a) aparat cyfrowy - 3 szt.

b) statyw z głowicą wideo - 3 szt.,

c) kamera wideo - 3 szt.,

d) mikrofony kierunkowe i pojemnościowe - 6 szt.

e) cyfrowy rejestrator audio - 2 szt.,

f) urządzenie do krojenia druków - 4 szt.,

g) laminarka rolkowa - 2 szt.,

h) telewizor - 1 szt.,

i) zestaw lamp światła ciągłego - 2 szt.,

j) niszczarka - komercyjna - 1 szt.,

k) tablica suchościeralna - 3 szt.,

l) kody CPV: 38651000-3 Aparaty fotograficzne; 32321000-9 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny; 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 32342300-5 Mikrofony i zestawy głośnikowe; 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający; 32342420-2 Studyjne konsole mikserskie; 31527260-6 - Systemy oświetleniowe; 30195900-1 Tablice do pisania i tablice magnetyczne; 30191400-8 - Niszczarki; 32324600-6 - Telewizory cyfro

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu dla części 2 oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku 1B (tabela 2), do SIWZ,

3. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:

1) Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania kompatybilności (bezpieczeństwo, stabilność i wydajność) nowych komputerów z istniejącym systemem plików w oparciu o system domen środowiska Microsoft Windows.

2) Wymienione w załączniku nr 1B do SIWZ sprzęt, oprogramowanie, pozostały sprzęt elektroniczny oraz okablowanie muszą być fabrycznie nowe, a dostarczony sprzęt powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

3) Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszystkie akcesoria, przewody i kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania (np. kabel zasilający, kable USB itd.).

4) Wykonawca zobowiązuje się na czas trwania gwarancji do nieodpłatnego usuwania zgłaszanych wad lub usterek na zasadach określonych we wzorze umowy.

5) Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej, umożliwiającej zgłaszanie wad lub usterek za pomocą Internetu lub telefonicznie.

6) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.

7) Wykonawca zapewni zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem ogólnodostępnego serwisu internetowego producenta. Dostęp ten nie może być ograniczony poprzez wymogi logowania, zakładania kont użytkownika, czy też hasła lub inne formy ograniczające swobodny dostęp do sterowników po wskazaniu/wyborze modelu urządzenia.

8) Wykonawca w ofercie wskaże producenta i model oraz w razie konieczności inne symbole/numery wyspecyfikowanego sprzętu i oprogramowania, tak, aby w sposób jednoznaczny można było zidentyfikować parametry oferowanego sprzętu.

9) Dostawca wraz ze sprzętem dostarczy listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń i oprogramowań – Protokołu Odbioru Jakościowego.

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu.

11) Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru, podłączenia, uruchomienia, zamontowania sprzętu, zainstalowania oprogramowania wraz z uwzględnieniem wszystkich potrzebnych materiałów do wykonania montażu i instalacji.

12) Wymaga się, aby oferowany sprzęt posiadał minimalny okres gwarancji wskazany w załączniku nr do SIWZ dla poszczególnych urządzeń,

13) Zamawiający informuje, że nie posiada planów, schematów miejsc, w których mają być zainstalowane zestawy interaktywne. Wybrany wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż urządzeń zgodnie ze sztuką, w sposób zapewniający poprawne działanie i osiągniecie zakładanych celów.

14) Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż wraz kosztami transportu oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi.

15) Oznaczenie dostarczonego przedmiotu zamówienia logotypami zgodnie z zapisami:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3346/zasady-dla-umow-podpisanych-do-31-grudnia-2017-roku

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia została zawarty w SIWZ w §III SIWZ, we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 B do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji sprzętu / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 10/05/2019
Fin: 17/06/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 – „Kadry dla Gospodarki”, Działanie 2.4 – „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” Poddziałanie 2.4.1 – Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe

II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia dla wszystkich części - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie od 10 maja 2019r. do 17 czerwca 2019r

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie Kodeks cywilny i ustawie Prawo zamówień publicznych;

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia opisanych w SIWZ;

3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian umowy, zostały określone we wzorze umowy dla części 1 i 2, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ

4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz udzielenia zamówień powtórzonych.

5.Zamawiający nie przewiduje zwierania umowy ramowej i nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 10:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 22/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Zespół Szkół Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie, ul. Kopernika 8A, 14-200 Iława, w pom. nr 10(świetlica szkolna)

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Komisja przetargowa,przedstawiciele wykonawców, wszyscy zainteresowani. Otwarcie ofert jest jawne.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. 2.11.2018 r.

2.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 22.11.2018 r. do godz. 10.30: 1) dla części 1 - wysokości: 10.000,00 PLN 2) dla części 2 - wysokości: 500,00 PLN

3.Szczegółowe wymogi dotyczące wadium zostały określone w §IX SIWZ.

4.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp pkt 12 – 23.

5.Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1 B do SIWZ,

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na postawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ zgodnie z zasadami określonymi w §VIII ust.11-13 SIWZ.

3)W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty

4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument - JEDZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ.

5.Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych został zawarty w §VII ust. 8 pkt 3) lit. a)-g) SIWZ

6.Forma dokumentów składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej została określona w §VII ust. 10-12 SIWZ.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

9. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SIWZ i załącznikach udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniuoraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętejw niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

Zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca sięniezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego

Certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyłakopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł

On zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed

Upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w

Terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

Internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

Stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego Przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,

Przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest

Równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
06-767
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018