Suministros - 447445-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Libros registro, libros de contabilidad, clasificadores, impresos y otros artículos de papelería, de papel o cartón

2018/S 198-447445

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polonia
Persona de contacto: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź. Krzysztof Wawrzyńczyk, Agnieszka Balcerak
Teléfono: +48 426384888
Correo electrónico: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa artykułów biurowych na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w 2019r.

Número de referencia: DOA-ZP-II.271.126.2018
II.1.2)Código CPV principal
22800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych na rzecz Urzędu Miasta Łodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych w 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ.

Zgodnie z pkt.7.3 SIWZ WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://przetargi.bip.uml.lodz.pl), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30190000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Dostawa artykułów biurowych na rzecz UMŁ oraz miejskich jednostek organizacyjnych w 2019 r. 2.Miasto Łódź – UMŁ ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź podmiot upoważniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu miejskich Jednostek Organizacyjnych Miasta Łodzi: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej–90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a, Łódzki Zakład Usług Komunalnych–94-102 Łódź ul. Nowe Sady 19, Powiatowy Urząd Pracy–93-121 Łódź ul. Milionowa 91, Centrum Świadczeń Socjalnych 91-304 Łódź ul. Urzędnicza 45, Centrum Usług Wspólnych–90-447 Łódź ul. Piotrkowska 171/173, Łódzki Ośrodek Geodezji–90-113 Łódź ul. Traugutta 21/23, Miejska Pracownia Urbanistyczna–94-016 Łódź ul. Wileńska 53/55, Miejski Zespół Żłobków 91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji–90-532 Łódź ul. Ks. Skorupki 21, Straż Miejska–90-119 Łódź ul. Kilińskiego 81, Zarząd Lokali Miejskich–90-514 Łódź Al. T. Kościuszki 47, Zarząd Zieleni Miejskiej–94-303 Łódź ul. Konstantynowska 8/10, Zarząd Dróg i Transportu–90-447 Łódź ul. Piotrkowska 173, Zarząd Inwestycji Miejskich–90-447 Łódź ul. Piotrkowska 175, Centrum Usług Wspólnych Oświaty 90-552 Łódź ul. Kopernika 36 3.Miejsca wykonania zamówienia: *UMŁ magazyn UMŁ ul. Piotrkowska 104 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą Al. Politechniki 32 Urząd Stanu Cywilnego Al. Piłsudskiego 100 Wydział Edukacji ul. Krzemieniecka 2B Wydział Gospodarki Komunalnej ul. Piotrkowska 175 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów ul. Smugowa 26a i 30/32 Wydział Spraw Obywatelskich Al. Piłsudskiego 100 Al. Politechniki 32 ul. Krzemieniecka 2b ul. Piotrkowska 153 ul. Zachodnia 47 *Centrum Świadczeń Socjalnych ul. Urzędnicza 45 ul. Drewnowska 5 *Centrum Usług Wspólnych ul. Piotrkowska 171/173 *Centrum Usług Wspólnych Oświaty ul. Kopernika 36 *Łódzki Ośrodek Geodezji ul. Traugutta 21/23 *Łódzki Zakład Usług Komunalnych ul. Nowe Sady 19 *Miejska Pracownia Urbanistyczna ul. Wileńska 53/55 *Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MOPS, Zespół d/s Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Punkt Pracy Socjalnej ul. Kilińskiego 102/102A I Wydział Pracy Środowiskowej ul. Kutrzeby 16 II Wydział Pracy Środowiskowej ul. Grota-Roweckiego 30 III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5 Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi ul. Piotrkowska 149 Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi ul. Lecznicza 6 Punkt Pracy Socjalnej ul. Limanowskiego 194/196 ul. Tokarzewskiego 53 ul. Marysińska 36 ul. Motylowa 4 ul. Rybna 18 ul. Perla 2 ul. Sprinterów 11 ul. Kasprzaka 27 ul. Karolewska 70/76 ul. Sacharowa 21a ul. Zbocze 2a al. Piłsudskiego 67 ul. Tramwajowa 21 ul. 10-go Lutego 7/9 ul. Piotrkowska 61 ul. Dąbrowskiego 33 ul. Senatorska 4 ul. Paderewskiego 47 ul. Rzgowska 170 Dom Dziennego Pobytu ul. Rojna 52 ul. Wrocławska 10 ul. Organizacji WIN 37 ul. Borowa 6 Al. Kościuszki 29 ul. Narutowicza 37 ul. Piotrkowska 203/205 ul. Jaracza 36 ul. Ćwiklińskiej 18 ul. Grota-Roweckiego 30 ul. Smetany 4 ul. Fabryczna 19 ul. Zbocze 2a ul. Lelewela 17 ul. Obywatelska 69 ul. 1 Maja 24/26 Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych ul. Rojna 18A ul. Ćwiklińskiej 5A Klub Integracji Społecznej ul. Księży Młyn 2 Dzienny Dom SENIOR WIGOR ul. Senatorska 4 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Gałczyńskiego 7 Klub Integracji Społecznej ul. Objazdowa 17 Punkt Wsparcia dla Osób Bezdomnych ul. Wschodnia 32 *Miejski Zespół Żłobków ul. Zachodnia 55a *Powiatowy Urząd Pracy ul. Kilińskiego 102/102A ul. Milionowa 91 *Straż Miejska ul. Kilińskiego 81 *Zarząd Dróg i Transportu, Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 171/173 *Zarząd Lokali Miejskich ul. Wielkopolska 53 ul. Sędziowska 16 ul. Przemysłowa 7 ul. Paderewskiego 47 ul. Lubelska 9/11 ul. Ciasna 19A Pl. Barlickiego 11 ul. Wapienna 15 ul. Radwańska 31 ul. Piotrkowska 17,86,153,238 ul. Pomorska 115B ul. Wilcza 7 ul. Dębowskiego 8 *Zarząd Zieleni Miejskiej Cmentarz Komunalny "Doły" Al. Palki 9 Ogród Botaniczny ul. Retkińska 39/65 Leśnictwo Miejskie ul. Łagiewnicka 305

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji dostaw / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 02/01/2019
Fin: 31/12/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp –

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i

Powiększyć ilość realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 80 % dla Miasta

Łódź – Urząd Miasta Łodzi oraz o 50 % dla Centrum Świadczeń Socjalnych

Łącznego wynagrodzenia wykonawcy ustalonego według formularza ofertowego.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź – na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp podmiot upoważniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu Miejskich Jednostek Organizacyjnych Miasta Łodzi wymienionych w punkcie 1 SIWZ.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1.Zakres i warunki zmian zawartej umowy zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ

2.Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu

3.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi oraz każda Miejska Jednostka Organizacyjna Miasta Łodzi podpisze we własnym imieniu i na własną rzecz umowę i samodzielnie dokona rozliczenia finansowego zwartej umowy o realizacje zamówienia publicznego

4.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty

5.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymagana zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenianą spośród pozostałych ofert

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
Lugar:

Wydział Zamówień Publicznych Departament Obsługi i Administracji Urzędu

Miasta Łodzi przy ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 92-532 Łódź – III piętro pok. 15.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia wykonawcy,Zamawiający żąda:

— informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.

1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

— w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy Pzp oświadczenie o

braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

— w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 22 ustawy Pzp oświadczenie

Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

— w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp odpisu z właściwego

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

Ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert

2. Zgodnie z pkt. 5 SIWZ Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu

3. W pkt. 6 SIWZ podstawy Wykluczenia Wykonawców

4. W pkt. 7 SIWZ Zamawiający określa wykaz oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz

niepodleganiu wykluczenia.

5. W pkt. 9 SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od

Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 28 000 PLN

6. Termin wykonania zamówienia (z wykorzystaniem prawa opcji dla Urzędu

Miasta Łodzi oraz Centrum Świadczeń Socjalnych): od dnia podpisania umowy

(lecz nie wcześniej niż od dnia 2.1.2019 r.) do dnia 31.12.2019 r.

7. Termin związania ofertą wynosi 60 dni

8. Miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro

9. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału

W postępowaniu

10. Zgodnie z pkt. 7.2.1 SIWZ aktualny na dzień składania ofert dokument Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwanym dalej jednolity dokument JEDZ) wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ

11. Zamawiający nie przewiduje:

Zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych i częściowych, zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia

12. Zamawiający przewiduje:

— prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp – Zamawiający w okresie

obowiązywania umowy może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość

realizowanych dostaw, jednak nie więcej niż o 80 % dla Miasta Łódź – Urząd

Miasta Łodzi oraz o 50 % dla Centrum Świadczeń Socjalnych łącznego

wynagrodzenia wykonawcy ustalonego według formularza ofertowego

— oraz zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia do

wysokości 30 % z jednoczesnym zmniejszeniem wartości wynagrodzenia. Nie

wykupienie przez Zamawiającego 30 % ilości przedmiotu zamówienia, nie może

stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu

niezrealizowania warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się

zrealizować przedmiot zamówienia co najmniej w 70 %

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

[Numeracja zgodna z numeracją w SIWZ] 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

17.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

17.2 Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane

W sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

17.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

17.4 Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.2 i 17.3 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

17.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się

Z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

17.8 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018