Suministros - 447447-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Servidores

2018/S 198-447447

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dział Zamówień Publicznych, pok. 309 ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Warszawa
02-091
Polonia
Persona de contacto: Jacek Rymut
Teléfono: +48 225720316
Correo electrónico: aez@wum.edu.pl
Fax: +48 225720363
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.wum.edu.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych rozwiązania konwergentnego oraz routerów dostępowych

Número de referencia: AEZ/S-111/2018
II.1.2)Código CPV principal
48820000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:

Pakiet 1: Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych rozwiązania konwergentnego;

Pakiet 2: Dostawa routerów dostępowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej,,Pakietami 1 i 2” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 – 2.2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych rozwiązania konwergentnego

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48820000
32420000
48000000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Informatyki WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: dostawa zintegrowanej platformy wirtualizacji serwerów i zasobów dyskowych rozwiązania konwergentnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa routerów dostępowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Informatyki WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-091 Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:dostawa routerów dostępowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación, y todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de la contratación
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 30
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

W zakresie dostaw objętych Pakietem 1, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę urządzeń infrastruktury serwerowej o wartości każdej dostawy nie mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W zakresie dostaw objętych Pakietem 2, Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w ww. zakresie.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorach umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 10.1 i 10.2 do SIWZ. Mając na uwadze postanowienia art 144 ust 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

a) zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 11:30
Lugar:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, III piętro, pok. 309

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

I. 1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych skierowana jest do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

Reprezentowany przez Rektora WUM;

3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

Adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel.: +48 22 57 20 320;

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

5. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Rozdziale XXXIII SIWZ.

II. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy Pzp, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie należy dostarczyć w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia wymagań przez oferowane dostawy został zawarty w Rozdziale IX SIWZ.

IV. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 Rozdziału VIII SIWZ, zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia określone w Rozdziale IX SIWZ, z zastrzeżeniem Rozdziału VIII ust. 11 SIWZ oraz Rozdziału V ust. 4 SIWZ.

V. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

VI.Zważywszy, że w Rozdziale XIV SIWZ Zamawiający przewidział, że jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji udzielonej na oferowany przedmiot zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca w Formularzu ofertowym, zaoferuje wydłużony okres gwarancji w stosunku do standardowego okresu gwarancji udzielanego przez producenta oferowanych urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń o udzieleniu gwarancji na wydłużony okres, z zastrzeżeniem, że w zakresie dostaw objętych Pakietem 1 - w przypadku wymiany uszkodzonego serwera zawierającego dysk twardy lub wymiany dysku twardego na nowy wolny od wad, dysk podlegający wymianie pozostanie własnością Zamawiającego.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018