Suministros - 447449-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Dębica: Reactivos para análisis de sangre

2018/S 198-447449

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
Dębica
39-200
Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Wilczyńska
Teléfono: +48 146808305
Correo electrónico: zoz.zam.publiczne@interia.pl
Fax: +48 146702849
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zoz-debica.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.zoz-debica.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy
ul. Krakowska 91
Dębica
39-200
Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Wilczyńska
Teléfono: +48 146808305
Correo electrónico: bogumila.wilczynska@zoz-debica.pl
Fax: +48 146702849
Código NUTS: PL82

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zoz-debica.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: SPZOZ
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Odczynniki serologiczne do badań immunohematologicznych z dzierżawą automatycznego analizatora i back-up oraz klimatyzatora i innego sprzętu dla Prac. Serol. Trans z bankiem krwi w ZOZ w Dębicy

Número de referencia: ZP-PN-72/2018
II.1.2)Código CPV principal
33696200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Odczynniki serologiczne do badań immunohematologicznych z dzierżawą automatycznego analizatora i back-up oraz klimatyzatora i innego sprzętu dla Prac. Serol. Trans z bankiem krwi w ZOZ w Dębicy.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL82
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

II.2.4)Descripción del contrato:

Odczynniki serologiczne do badań immunohematologicznych - poz. 1 - 8 (według części IX a SIWZ) oraz materiały dodatkowe niezbędne do wykonywania badań (według części IX b SIWZ) z dzierżawą automatycznego analizatora i back-up oraz klimatyzatora i innego sprzętu - 36 mies. (według części IX c SIWZ) dla pracowni serologii transfuzjologicznej z bankiem krwi w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość – ocena techniczna analizatora / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wadium wynosi: 3 000,00 PLN.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykaz dostaw wykonanych i wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

A. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

B. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje:

Co najmniej 2 dostawy odczynników serologicznych z dzierżawą automatycznego analizatora o wartości co najmniej 270 000,00 PLN brutto każda oraz załączy dowody określające czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w Części X A SIWZ (wzór umowy)

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica, Polska – Zamówienia Publiczne

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

Październik 2021r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Informacja o dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

Oświadczenia w zakresie posiadania:

A. Dla produktów będących wyrobem medycznym: deklaracji zgodności i oznakowanie znakiem ce lub / oraz wpisu / zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub / oraz powiadomienia / zgłoszenia do Prezesa urzędu rejestracji wyrobów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub formularz przeniesienia danych

B. Dla produktów nie będących wyrobem medycznym: odpowiednie i aktualne atesty – zał. nr 4 do SIWZ.

2) Dokumentu zgodnego z wymogami Unii Europejskiej dla odczynników z Wykazu A i B, tj.: Aktualnego świadectwa jednostki notyfikowanej dla odczynników z Wykazu A i B z oznakowaniem CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności,

3) OPISÓW, tj. np.: ulotki, katalogi, instrukcje, foldery lub inne dokumenty i materiały informacyjne potwierdzające jednoznacznie spełnianie przez oferowane produkty wymagań opisu przedmiotu zamówienia określonego w CZĘŚCI I C, CZĘŚCI I D oraz w CZĘŚCI IX A SIWZ.

4) Zamawiający żąda, aby Wykonawca poświadczył autentyczność składanych dokumentów (o których mowa w pkt. 3), tj. w formie pisemnego poświadczenia - wg Wzoru: ZAŁ. NR 5 do SIWZ.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (według Części I B SIWZ)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji na stronie internetowej.

6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018