Suministros - 447462-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Inowrocław: Lámparas y accesorios de iluminación

2018/S 198-447462

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
Inowrocław
88-100
Polonia
Persona de contacto: Urszula Borkowska
Teléfono: +48 523555250
Correo electrónico: zamowienia@inowroclaw.pl
Fax: +48 523555233
Código NUTS: PL617

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.inowroclaw.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.bip.inowroclaw.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED

Número de referencia: ZZP.271.1.80.2018
II.1.2)Código CPV principal
31520000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1094 opraw oświetleniowych drogowych

W technologii LED, w tym:

1) 74 oprawy o mocy 29 W (dopuszcza się różnicę mocy +/-10 %), strumień świetlny 3 960 lm (dopuszcza się różnicę +/-100 lm);

2) 16 opraw o mocy 39 W (+/-10 %), strumień świetlny 5220 lm (+/-100 lm);

3) 389 opraw o mocy 58 W (+/-10 %), strumień świetlny 7740 lm (+/-100 lm);

4) 476 opraw o mocy 71 W (+/-10 %), strumień świetlny 10560 lm (+/-100 lm);

5) 32 oprawy o mocy 81 W (+/-10 %), strumień świetlny 12180 lm (+/-100 lm);

6) 107 opraw o mocy 99 W (+/-10 %), strumień świetlny 14790 lm (+/-100 lm).

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL617
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Inowrocław

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1094 opraw oświetleniowych drogowych

W technologii LED, w tym:

1) 74 oprawy o mocy 29 W (dopuszcza się różnicę mocy +/-10 %), strumień świetlny 3 960 lm (dopuszcza się różnicę +/-100 lm);

2) 16 opraw o mocy 39 W (+/-10 %), strumień świetlny 5220 lm (+/-100 lm);

3) 389 opraw o mocy 58 W (+/-10 %), strumień świetlny 7740 lm (+/-100 lm);

4) 476 opraw o mocy 71 W (+/-10 %), strumień świetlny 10560 lm (+/-100 lm);

5) 32 oprawy o mocy 81 W (+/-10 %), strumień świetlny 12180 lm (+/-100 lm);

6) 107 opraw o mocy 99 W (+/-10 %), strumień świetlny 14790 lm (+/-100 lm).

2. Wymagane parametry opraw oświetleniowych:

1) szczelność komory optycznej IP66, szczelność komory osprzętu P66, lub dla opraw jednokomorowych szczelność IP66;

2) klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego o odporności na uderzenia min. IK08;

3) korpus i obudowa oprawy wykonane z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego;

4) II klasie ochronności elektrycznej IEC;

5) ochrona przeciwprzepięciowa min 10 kV;

6) temperatura barwowa 4000 st. K (dopuszcza się różnicę +/-5 %);

7) wskaźnik oddawania barw min. 70 %;

8) skuteczność świetlna oprawy nie mniejsza niż 130 lm/W;

9) utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80 % po 100 000 h;

10) automatyczna zmiana strumienia i mocy, układ zasilający: sterowanie sygnałem 1-10V lub system sterowania DALI;

11) optyka: rozsył drogowy; kąt rozsyłu światła oprawy >150O;

12) wyposażenie w uchwyt (średnica 42-60 mm lub 76 mm), pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zamianę kąta nachylenia oprawy;

13) posiadanie deklaracji zgodności CE (deklaracji właściwości użytkowych producenta, produkt oznakowany znakiem CE);

14) posiadanie certyfikacji na znak ENEC.

3. Harmonogram redukcji mocy:

— od zmierzchu do godziny 2200 – 100 % mocy,

— od godziny 2200 do 2400 – 80 % mocy,

— od godziny 2400 do 400 – 70 % mocy,

— od godziny 400 do świtu – 100 % mocy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: okres gwarancji jakości / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: skrócenie terminu wykonania zamówienia / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 56
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Inowrocław” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu (nie ustala się minimalnych standardów) -

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;

9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – ten dokument wykonawca składa Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert).

III.1.2)Situación económica y financiera
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie ustala się minimalnych standardów;

Wykonawca składa do oferty JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia).

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Nie ustala się minimalnych standardów;

Wykonawca składa do oferty JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia).

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach:

1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

2) uzasadnionego zwiększenia lub zmniejszenia liczby zamawianych opraw i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (bez zmiany cen jednostkowych podanych w ofercie);

3) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z:

a) uzasadnionym (udokumentowanym) przez wykonawcę opóźnieniem dostawy opraw z winy producenta;

b) ustaleniem innego terminu dostawy przez Zamawiającego;

b) zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby opraw;

4) zmiany warunków finansowania przedmiotu umowy uzasadnionej zmianami w budżecie Zamawiającego (w szczególności zmiana liczby faktur);

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:15
Lugar:

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Inowrocławia, 88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, w Biurze Obsługi Interesantów, punkt informacyjno-podawczy, w terminie do dnia 20.11.2018 r., godz. 10:00.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00 PLN (szczegółowe informacje w SIWZ).

2. Zamawiający, na podstawie art. 24aa Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Dokumenty, jakie składa wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są określone w SIWZ.

4. Na potwierdzenie wymagań Zamawiającego wykonawca składa do oferty:1) wyniki obliczeń fotometrycznych oferowanych opraw oświetleniowych, potwierdzające wymagane parametry techniczne; 2) deklaracje zgodności CE; 3) certyfikację na znak ENEC.

5. Zamawiający unieważni niniejsze postępowanie, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

6. JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (instrukcja w SIWZ).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587849
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587849
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018