Suministros - 447463-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Rogóźno: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 198-447463

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Rogóźno
Rogóźno 91B
Rogóźno
86-318
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Pulkowski
Teléfono: +48 564688494
Correo electrónico: info@rogozno.ug.gov.pl
Fax: +48 564688511
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1)Nombre y direcciones
Miasto i Gmina Łasin
ul. Radzyńska 2
Łasin
86-320
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Pulkowski
Teléfono: +48 564688494
Correo electrónico: info@rogozno.ug.gov.pl
Fax: +48 564688511
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Płużnica
Płużnica 60
Płużnica
87-214
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Pulkowski
Teléfono: +48 564688494
Correo electrónico: info@rogozno.ug.gov.pl
Fax: +48 564688511
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
Radzyń Chełmiński
87-220
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Pulkowski
Teléfono: +48 564688494
Correo electrónico: info@rogozno.ug.gov.pl
Fax: +48 564688511
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
Wąbrzeźno
87-200
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Pulkowski
Teléfono: +48 564688494
Correo electrónico: info@rogozno.ug.gov.pl
Fax: +48 564688511
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Świecie nad Osą
Świecie nad Osą 1
Świecie nad Osą
86-341
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Pulkowski
Teléfono: +48 564688494
Correo electrónico: info@rogozno.ug.gov.pl
Fax: +48 564688511
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Gmina Rogóźno
Rogóźno 91B
Rogóźno
86-318
Polonia
Persona de contacto: Sławomir Pulkowski
Teléfono: +48 564688494
Correo electrónico: info@rogozno.ug.gov.pl
Fax: +48 564688511
Código NUTS: PL616

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.bip.rogozno.ug.gov.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r.

Número de referencia: RG.271.24.2018
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r. do 365 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10 %) 3.556,76 MWh, z tego: strefa I 1.943,78 MWh; strefa II 1.310,31 MWh; strefa III 302,67 MWh.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL616
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren powiatu grudziądzkiego i wąbrzeskiego.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 1.7.2019 r. do 30.6.2020 r. do 365 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/-10 %) 3.556,76 MWh, z tego strefa I 1.943,78 MWh; strefa II 1.310,31 MWh; strefa III 302,67 MWh. Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej w okresie trwania umowy ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

2. Standardy jakościowe: Przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standach jakościowych - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20.12.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, określające m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29.12.2017 r.

3. Zwyczajowo stosowane są następujące okresy rozliczeniowe: grupa taryfowa C1x, Gx, R - 2 (dwa) miesiące; grupa taryfowa C2x, Bx - 1 (jeden) miesiąc. Układy pomiarowe z grupą taryfową B są dostosowane do procedury zmiany sprzedawcy.

4. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającymi (odbiorcami energii elektrycznej - dalej "odbiorcami") a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).

5. Operator systemu dystrybucyjnego - zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do SIWZ kolumna "Operator Systemu Dystrybucyjnego".

6.Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiających (odbiorców) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane przez zamawiającego (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) dane do zmiany sprzedawcy.

7. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej oraz skuteczne rozwiązanie/wygaśnięcie dotychczas obowiązujących umów na sprzedaż energii elektrycznej/umów kompleksowych:

1) W przypadku obowiązywania umów kompleksowych lub bezterminowych umów sprzedaży energii elektrycznej, zamawiający (odbiorcy) złożą (w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru) stosowne oświadczenia o rozwiązaniu umów ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (w załączniku nr 1 do SIWZ kolumna "Okres dostaw"), a kopie wypowiedzeń zostaną przekazane wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

2) W przypadku posiadania terminowych umów sprzedaży, termin ich obowiązywania upływa z dniem poprzedzającym planowaną datę rozpoczęcia dostaw.

8. W załączniku nr 1 w kolumnie "Zmiana sprzedawcy" wskazano w odniesieniu, do których PPE zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, a w odniesieniu do których po raz kolejny.

1) W przypadku punktów poboru, w których nastąpił już rozdział umów na sprzedażową i dystrybucyjną, zamawiający (odbiorcy) posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony.

2) W przypadku punktów poboru, dla których zmiana sprzedawcy nastąpi po raz pierwszy, wykonawca złoży w imieniu zamawiającego oświadczenie skutkujące zawarciem umowy dystrybucji na czas nieoznaczony lub zawrze umowę dystrybucji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/07/2019
Fin: 30/06/2020
Este contrato podrá ser renovado: sí
Descripción de las renovaciones:

Przewidywane kolejne zamówienie - I kwartał 2020 r.

II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu odbiorcy umowy sprzedaży do OSD, reprezentowania odbiorcy w procesie zmiany sprzedawcy, złożenia wniosków o zawarcie umów dystrybucyjnych oraz zawarcia umów dystrybucyjnych lub złożenia w imieniu mocodawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich zawarcie.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada ważną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. - Prawo energetyczne.

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Warunki umowy, w tym dopuszczalne zmiany w zawartej umowie zostały zawarte w załączniku nr 5 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 12:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 26/11/2018
Hora local: 12:05
Lugar:

Urząd Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno, sala nr 6

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Calendario estimado para la publicación de futuros anuncios:

I kwartał 2020 r.

VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym uchyla się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ). Formularz JEDZ należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający (na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) żąda dokumentów, o których mowa w paragrafie 5 pkt 1-6 oraz 9 i 10 wyżej wymienionego rozporządzenia.

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w paragrafie 5 pkt 1-6 i 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.

7. Wadium.

1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia ofert.

3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rogóźno numer 67 9500 0008 0000 0097 2000 0014 z dopiskiem: Wadium - Dostawa energii elektrycznej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018