Suministros - 447475-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Opole: Aparatos para radiología

2018/S 198-447475

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
Opole
45-221
Polonia
Persona de contacto: Beata Jarczewska
Teléfono: +48 775414200
Correo electrónico: przetargi@wszn.opole.pl
Fax: +48 775414237
Código NUTS: PL524

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wszn.opole.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.wszn.opole.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im .św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
Opole
45-221
Polonia
Persona de contacto: Beata Jarczewska
Correo electrónico: b.jarczewska@wszn.opole.pl
Código NUTS: PL52

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.wszn.opole.pl/1/strona-glowna-bip.html

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Podniesienie wydajności usług medycznych w zakresie anestezjologii oraz intensywnej terapii poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Oddziału Udar (...)

Número de referencia: P/24/2018
II.1.2)Código CPV principal
33111000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatów RTG oraz przeszkolenie z zakresu obsługi:

Zadanie 1 - Aparat RTG stacjonarny

Zadanie 2 - Aparat RTG mobilny

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparat RTG stacjonarny

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatu RTG stacjonarnego oraz przeszkolenie z zakresu obsługi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość techniczna / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr identyfikacyjny projektu: RPOP.10.01.01-16-0026/17

II.2.14)Información adicional

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości - zadanie 1 - 19 000,00 PLN.

Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparat RTG mobilny

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi ul. Wodociągowej 4, 45 – 221 Opole, Polska

II.2.4)Descripción del contrato:

Zakup, dostawa i uruchomienie aparatu RTG mobilnego oraz przeszkolenie z zakresu obsługi.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość techniczna / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 70
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Nr identyfikacyjny projektu: RPOP.10.01.01-16-0026/17

II.2.14)Información adicional

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości - zadanie 2 - 10 000,00 PLN.

Procedura odwrócona art. 24aa Pzp.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do Oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

5.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca przedłoży:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Uwaga w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców lub Podwykonawców;

b) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

c) zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega

Z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie

Z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych:

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5.1 pkt. b) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, pkt. a, c, d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednie, że:

a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.1.2)Situación económica y financiera
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek zdolności technicznej Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Zadanie 1 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy urządzeń medycznych z użyciem promieniowania rentgenowskiego o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto - załącznik nr 3 do SIWZ – (JEDZ).

Zadanie 2 - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę urządzenia medycznego z użyciem promieniowania rentgenowskiego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Warunek zdolności technicznej Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Zadanie 1 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy urządzeń medycznych z użyciem promieniowania rentgenowskiego o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto - załącznik nr 3 do SIWZ – (JEDZ).

Zadanie 2 - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę urządzenia medycznego z użyciem promieniowania rentgenowskiego o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.

3. Przedmiot umowy ma być fabrycznie nowy, nieużywany, w pełni sprawny i nadający się do użytku oraz ma posiadać właściwości, o których Wykonawca zapewnił Zamawiającego w swojej ofercie.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 09:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 19/01/2019
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi w budynku administracyjno - hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT),ul. Wodociągowa 2, 45-221 Opole, Polska

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. 6. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dotyczących przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane aparaty RTG posiadają ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, które zostaną udostępnione niezwłocznie do wglądu na życzenie Zamawiającego.

b) Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowane urządzenie zgodnie z klasą wyrobu medycznego.

c) W celu potwierdzenia spełnienia warunków technicznych bezwzględnych i podlegających ocenie należy załączyć wypełniony załącznik nr 1A i załącznik nr 1B oraz instrukcje, katalogi itp. potwierdzające spełnienie warunków określonych dla przedmiotu zamówienia ze wskazaniem strony i zaznaczeniem na stronie miejsca potwierdzenia spełnienia warunków technicznych. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej wykonania. Zamawiający nie zastrzega że któraś część zamówienia lub całość nie może być powierzona podwykonawcom.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
nie dotyczy
nie dotyczy
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego

Ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

2. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4. Od wyroku Sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018