Suministros - 447488-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Wysokie Mazowieckie: Equipamiento y artículos médicos, farmacéuticos y de higiene personal

2018/S 198-447488

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Ogólny
21/2018
ul. Szpitalna 5
Wysokie Mazowieckie
18-200
Polonia
Persona de contacto: Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Teléfono: +48 862752261
Correo electrónico: zaopatrzenie@szpitalwysmaz.pl
Fax: +48 862752047
Código NUTS: PL842

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.szpitalwysmaz.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: http://www.szpitalwysmaz.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyposażenia medycznego w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego – powtórka

Número de referencia: 21/2018
II.1.2)Código CPV principal
33000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych sprzętów stanowiących wyposażenie poradni rehabilitacji i fizjoterapii oraz dziennego oddziału rehabilitacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy, który jest integralną częścią SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL842
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych sprzętów stanowiących wyposażenie poradni rehabilitacji i fizjoterapii oraz dziennego oddziału rehabilitacji

W rodzaju i ilości zgodnie z poniższym:

Lp. nazwa sprzętu Ilość

1. Aparat do sekwencyjnej kompresji pneumatycznej z makietami kończyny górnej i dolnej 1 kpl

2. Diatermia krótkofalowa z funkcją terapulsu 2 kpl

3. Cieplarka ze stali nierdzewnej do podgrzewania i mieszania masy fangoparafinowej 1 kpl

4. Kabina do ćwiczeń i zawieszeń wraz z wyposażeniem 1 kpl

5. System do ćwiczeń i zawieszeń 1 kpl

6. Stół do masażu 1 kpl

7. Wanna do masażu 1 kpl

8. Urządzenie do strefowego masażu membranowego 1 kpl

9. Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem automatycznym 1 kpl

10. Aparat do terapii ultradźwiękowej z dwoma głowicami 1 kpl

11. Rower treningowy 1 szt

12. Leżanka zabiegowa drewniana 7 szt

13. Poręcze do nauki chodzenia 1 szt

14. Zestaw do terapii polem elektromagnetycznym niskiej częstotliwości oraz elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii i terapii skojarzonej 1 kpl

15. Szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego 2 kpl

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

WND-RPPD.08.04.01-20-0041/18, pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez remont i doposażenie jednostek szpitala"

II.2.14)Información adicional

Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ)

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ)

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia (tj. dostawę urządzeń i sprzętu medycznego) o wartości brutto nie mniejszej niż:

400 000,00 PLN brutto (czterysta tysięcy złotych 00/100 brutto)

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu dostaw (zał. Nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3. Postanowienia umowy zawarto w: załączniku nr 5 do SIWZ.

4. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

1. Oferty należy składać do dnia: 21.11.2018r. do godz. 10 : 00

W siedzibie zamawiającego: Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie, Pokój 102

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 21.11.2018r. o godz. 10 : 30

W siedzibie zamawiającego: Szpital Ogólny, Ul. Szpitalna 5, 18 – 200 Wysokie Mazowieckie, Pokój 111

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ)

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz JEDZ)

3) zdolności technicznej lub zawodowej,

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę o zbliżonym charakterze do przedmiotu udzielanego zamówienia (tj. dostawę urządzeń i sprzętu medycznego) o wartości brutto nie mniejszej niż:

400 000,00 zł brutto (czterysta tysięcy złotych 00/100 brutto)

3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie wykazu dostaw (zał. Nr 4 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2;

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU I PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA UJĘTO W ROZDZIAŁACH V-VII SIWZ.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100)

Szczegółowe warunki w tym zakresie ujęto w rozdziale IX SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy UZP
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018