Suministros - 447628-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Tarnów: Electricidad

2018/S 198-447628

Anuncio de licitación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polonia
Persona de contacto: Dział Logistyki
Teléfono: +48 146315460
Correo electrónico: kgolas@lukasz.med.pl
Fax: +48 146315460
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lukasz.med.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: www.lukasz.med.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la siguiente dirección:
Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie (pawilon D II piętro), Kancelaria Ogólna
ul. Lwowska 178a
Tarnów
33-100
Polonia
Correo electrónico: kgolas@lukasz.med.pl
Código NUTS: PL217

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lukasz.med.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie

Número de referencia: 102/2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 220) do obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie do 31.8.2019 r. dla sumy wolumenu 4 733,0 [MWh]

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 1 900 000.00 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL217
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Wojewódzki w Tarnowie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 220) do obiektów Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza w Tarnowie do 31.8.2019 r. dla sumy wolumenu 4 733,0 [MWh]

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 01/01/2019
Fin: 31/08/2019
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Wykonawca musi posiadać uprawnienie do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną zgodnie z ustawą z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) tj. aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki i realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 21/11/2018
Hora local: 10:30
Lugar:

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178a, sala konferencyjna nr 42, POLSKA.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wynosi: 40 000,00 PLN

2. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, z zastrzeżeniem, iż dokument JEDZ musi być złożony wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (szczegóły opisano w rozdz. VI SIWZ).):

a) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji.

b) JEDZ

c) Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

d) Pełnomocnictwo o którym mowa w VIII. 2 i 3 SIWZ

e) Dowód wniesienia/wpłacenia wadium/oryginał gwarancji.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

3.1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:

3.1.1. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Wykonawca składa ten dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, - patrz rozdział V SIWZ ustęp 8).

3.1.2. w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży:

a) aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną (OEE) wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3.1. pkt 3.1.1 ppkt 1):

– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

3.3 Dokumenty, o których mowa w ust. 3.2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

3.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. ust. 3.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3.3 stosuje się.

3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.

3.1 pkt 3.1.1 ppkt 1) niniejszego rozdziału, składa dokument, o którym mowa w ust. 3.2 niniejszego rozdziału, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce

zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3.3 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

3.6. Uwaga:

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.1 pkt 3.1.1, jeżeli:

- Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 poz. 570). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 Pzp, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

4. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

5. Przewidziane podstawy wykluczenia: art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

6. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ: www.lukasz.med.pl

7. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, ustanowienia dynamicznego systemu

zakupów ani zawarcia umowy ramowej.

8. Należy składać oferty na całość zamówienia.

9. Nie przeprowadzono dialogu technicznego.

10. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu zastosuje procedurę przewidziana w art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

11. Termin realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy (planowany 1.1.2019 r.) do dnia 31.8.2019 roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy dokonanej przez OSD.

12. Zmiany umowy:

12.1. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:

1) Zmiany ilości dostaw energii w związku z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym zmiana ilości punktów poboru energii wynikająca z np. przyłączenia lub nabycia innego punktu poboru energii, utraty prawa własności do lokalu, nabycia prawa własności do lokalu.

2) terminu realizacji umowy – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy.

3) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

4) ceny, w przypadku zmiany stawki VAT lub podatku akcyzowego,

5) ceny, w przypadku zmiany ustawy Prawo energetyczne, nie więcej jednak niż o 2%.

12.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 12.1 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018