Suministros - 447796-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Zagórze: Equipamiento médico

2018/S 198-447796

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
PL
Wiązowna
Zagórze k/W-wy
05-462
Polonia
Persona de contacto: Hanna Gadoś
Teléfono: +48 224682453
Correo electrónico: hanna.gados@centrumzagorze.pl
Fax: +48 227733323
Código NUTS: PL912

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.centrumzagorze.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Dostawa sprzętu medycznego do diagnozowania do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy. tj. dostawa systemu trójwymiarowej analizy chodu wraz z montażem, uruchomieniem

Número de referencia: 1/2018/ZP
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest złożyć jedną ofertę na cały system. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, w pełni sprawny, kategorii I, wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k/Warszawy, do budynku Pracowni Analizy Ruchu.

5. Sprzęt musi być dostarczony wraz z materiałami i wyposażeniem umożliwiającym jego eksploatację bezpośrednio po przekazaniu Zamawiającemu.

6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał europejski znak bezpieczeństwa CE.

7. Wszystkie parametry techniczne podane w załącznikach do SIWZ należy traktować jako wymagania podstawowe uważane przez Zamawiającego za minimalne. Wykonawca może zaproponować sprzęt o lepszych parametrach

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu k/Warszawy budynek Pracowni Analizy Ruchu.

II.2.4)Descripción del contrato:

System trójwymiarowej analizy chodu (MOCAP) składa się z: — min. 8 kamer pracujących w świetle podczerwonym o rozdzielczości min. 2 MP, — min. 2 kamer video, — szesnastokanałowego elektromiografu bezprzewodowego, — platformy dynamometrycznej, — jednostki centralnej, — urządzenia synchronizującego, — niezbędnego oprogramowania, — niezbędnego osprzętu przyłączeniowego i montażowego, — oferta powinna zawierać także montaż systemu w Pracowni

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 014-028172
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena jedynej oferty złożonej w postępowaniu przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 540 464,19 PLN brutto, cena złożonej oferty wynosi 685 429,80 PLN brutto.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587702
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587803

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamowien Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 22458770
Correo electrónico: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018