Suministros - 447819-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Łódź: Electricidad

2018/S 198-447819

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
Łódź
90-926
Polonia
Persona de contacto: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź. Urszula Olszycka, Waldemar Seliga
Teléfono: +48 426384888
Correo electrónico: zamowienia@uml.lodz.pl
Fax: +48 426384877
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla członków Łódzkiej Grupy Zakupowej do końca 2018 roku

Número de referencia: DOA-ZP-II.271.108.2018
II.1.2)Código CPV principal
09310000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa energii elektrycznej do wszystkich obiektów Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 5 Zaproszenia do negocjacji w okresie od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do dnia 31.12.2018 r.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 17 898 391.71 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL71
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Zgodnie z Zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa energii elektrycznej do wszystkich obiektów Zamawiającego wymienionych w Załączniku nr 5 Zaproszenia do negocjacji w okresie od dnia skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do dnia 31.12.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Zaproszenia do negocjacji – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź – na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) zwanej dalej ustawą Pzp podmiot upoważniony do przeprowadzenia postępowania w imieniu jednostek Miasta Łodzi oraz innych podmiotów (Zamawiających).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Situación de extrema urgencia resultante de hechos imprevisibles para el poder adjudicador y con arreglo a las condiciones estrictas que se establecen en la Directiva
Explicación:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla jednostek Miasta Łodzi oraz innych podmiotów tworzących Łódzką Grupę Zakupową energii elektrycznej w okresie od dnia skutecznej zmiany sprzedawcy do końca 2018 roku (dalej: ŁGZ 2018). Mocą Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5631/VII/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie utworzenia Łódzkiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej 2018 oraz udzielenia zamówienia na Zakup energii elektrycznej na rok 2018 powołano ŁGZ 2018, której celem było dokonanie wspólnego zakupu energii elektrycznej na 2018 rok. W dniu 21.11.2017 r. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę - Corrente Sp. z o.o. z którym zawarto umowę ze stawką rozliczeniową na poziomie 219,60 zł./MWh. W lipcu 2018 roku związany z wykonawcą Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe - Corrente Sp. z o.o. Sp. k. został pozbawiony możliwości korzystania z usług przesyłania na Rynku Bilansującym świadczonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., co w rezultacie skutkuje uniemożliwieniem działania na rynku sprzedawcy Corrente Sp. z o.o. W konsekwencji Zam. został pozbawiony dostaw energii na dotychczasowych zasadach i uzyskanych w przetargu stawkach cenowych. Zgodnie z zapisami umów o świadczenie usług dystrybucyjnych oraz regulacją art. 5 ust 2a pkt 1b ustawy Prawo energetyczne Zam. został objęty umową sprzedaży rezerwowej, po stawkach niejednokrotnie o 100 % wyższych od cen rynkowych, zgodnie z cennikiem sprzedaży rezerwowej PGE Obrót S.A. Tylko za trzy pierwsze tygodnie obowiązywania umowy sprzedaży rezerwowej Miasto Łódź wraz z podległymi mu jednostkami zapłaci za dostarczoną energię elektryczną ok. 2 750 000 zł. brutto podczas gdy koszt takiego samego wolumenu energii według stawki umownej z Corrente Sp. z o.o. wyniósłby jedynie ok. 1 500 000 zł. brutto. Daje to wzrost kosztów za energię elektryczną o ponad 80 %, co jest ogromnym obciążeniem dla budżetu każdej jednostki, każdego podmiotu uczestniczącego w ŁGZ 2018. Należy zatem stwierdzić, że Zam. znalazł się w wyjątkowej sytuacji niewynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. Celem zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji Zam. przeanalizował możliwość dokonania wyboru nowego dostawcy energii elektrycznej z zastosowaniem pozostałych trybów udzielenia zamówienia. Wybór każdego innego trybu niż z wolnej ręki wiąże się z przedłużeniem procedowania wyboru wykonawcy do minimum 6 tygodni (w najkrótszym przypadku, tj. negocjacji bez ogłoszenia), co przekłada się na bardzo duże straty finansowe dla wszystkich podmiotów znajdujących się po stronie Zamawiającego. Każdy inny tryb trwałby jeszcze dłużej, a należy zauważyć, że każdy tydzień zwłoki przynosi dla Miasta Łodzi i podległych mu jednostek straty w wysokości ok. 415 000 zł. Tryb z wolnej ręki został poprzedzony rozeznaniem rynku, tj. rozesłaniem zapytań do pięciu wykonawców którzy zostali poinformowani, że w rezultacie uzyskanych odpowiedzi zostanie wyłoniony podmiot, który będzie zaproszony do dalszego etapu prowadzonej procedury negocjacyjnej. Zachowanie terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia wiązałoby się z poniesieniem strat finansowych rzędu od ok. 2,5 mln. zł. (przy 6 tygodniowej procedurze negocjacji bez ogłoszenia) do nawet 5 mln. zł. (przy rozwlekłości procedury przetargu nieograniczonego). Wobec powyższego, należy uznać że zostały spełnione przesłanki do zastosowania trybu z wolnej ręki określone w art. 67 ust 1 pkt 3 czyli z uwagi na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3,
Warszawa
01-248
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 22 015 021.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający dopuścił zmianę przewidywanej ilość energii elektrycznej będącej przedmiotem dostawy i w sytuacji gdy rzeczywiste zużycie energii będzie mniejsze niż szacowane zaś różnica pomiędzy tymi wartościami nie przekroczy w okresie realizacji zamówienia 15 % wolumenu Wykonawca nie będzie rościł sobie jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu a rozliczenie nastąpi w oparciu o ilość rzeczywistego zużycia według stawek zaoferowanych w ofercie ceny energii elektrycznej stanowiącej podstawę do zawarcia umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018