Suministros - 447838-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Smolyan: Material médico fungible

2018/S 198-447838

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie „D-r Bratan Shukerov“ AD
120503871
bul. „Balgariya“ No. 2
Smolyan
4700
Bulgaria
Persona de contacto: Nedyalka Staevska, Mariya Milkovska
Teléfono: +359 30162666
Correo electrónico: mbalsmolyan@mbalsmolyan.com
Fax: +359 30162549
Código NUTS: BG424

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://mbalsmolyan.com

Dirección del perfil de comprador: http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20180327QoHa3176290

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“

II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на поръчката е доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката, са посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Спираловидна бургия

Lote nº: 95
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД — гр. Смолян, бул. „България“ № 2

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 м., чрез подписване на допъл. споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 м. количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 м. с оглед обезпечение на оставащото време ...

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Конци, хирургични, полидиоксинон резорбируеми от 180—210 дни, с обла игла

Lote nº: 119
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG424
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Болнична аптека на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД — гр. Смолян, бул. „България“ № 2

II.2.4)Descripción del contrato:

Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа, посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, обем и характеристики.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, договорът продължава своето действие изцяло или частично до сключването на нов договор, но не повече от 6 м., чрез подписване на допъл. споразумение. В този случай при удължаване на срока на договора с 6 м. количествата и стойността нарастват с 50 % от стойността на договора за 12 м. с оглед обезпечение на оставащото време ...

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144250
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 95,119
Denominación:

СОП №№ 95, 119

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Прекратява се обществената поръчка в частта ѝ за обособени позиции №№ 95,119, за които не e сключен договор с избрания за изпълнител участник, поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от първия класиран участник и няма втори.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgaria
Teléfono: +359 29884070
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Dirección de internet: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018