Suministros - 447877-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Katowice: Reactivos químicos

2018/S 198-447877

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.sum.edu.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa przeciwciał certyfikowanych (CE IVD) dla diagnostyki klinicznej, przeciwciał do immunodetekcji (RUO) producenta Becton Dickinson dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Número de referencia: RZP/WR/116/18
II.1.2)Código CPV principal
33696300
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa przeciwciał certyfikowanych (CE IVD) dla diagnostyki klinicznej, przeciwciał do immunodetekcji (RUO) producenta Becton Dickinson dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na okres 24 miesięcy zgodnie z opisem zamieszczonym w zaproszeniu do negocjacji.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 500 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33696500
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jednostki organizacyjne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa przeciwciał certyfikowanych (CE IVD) dla diagnostyki klinicznej, przeciwciał do immunodetekcji (RUO)producenta Becton Dickinson dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na okres 24 miesięcy zgodnie z opisem zamieszczonym w zaproszeniu do negocjacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Zamawiający w celu udzielenia zamówienia publicznego dokonał wyboru trybu „z wolnej ręki” zgodnie z art. 67ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp, gdyż przedmiotowa dostawa może być świadczona przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przeciwciała certyfikowane do diagnostyki klinicznej (CE IVD) oraz do immunodetekcji (RUO) producenta Becton Dickinson stanowiące przedmiot zamówienia są niezbędne do kontynuacji i zakończenia badań wykonywanych w jednostkach organizacyjnych SUM w Katowicach. Dotychczasowe badania i optymalizacja metod były przeprowadzone z użyciem ww. przeciwciał i nie mogą być zmienione na inne by zachować ciągłość tych badań i możliwości pełnej porównywalności wyników. Zmiana lub brak ww. przeciwciał spowoduje przerwanie badań bez możliwości ich uzupełnienia na tym samym materiale badawczym. Przedmiot zamówienia ze względu na swoją specyfikę może być dostarczony tylko przez jednego wykonawcę Firmę Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Osmańskiej 14, który jest producentem i wyłącznym dystrybutorem przeciwciał firmy Becton Dickinson. Według wiedzy Zamawiającego nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 179-405655
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.
ul. Osmańska 14
Warszawa
02-823
Polonia
Código NUTS: PL91
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 500 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 500 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018