Suministros - 447886-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Ostrołęka: Aparatos para esterilización, desinfección e higiene

2018/S 198-447886

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
al. Jana Pawła II 120 A
Ostrołęka
07-410
Polonia
Persona de contacto: Włodzimierz Kucharski
Teléfono: +48 297652122/+48 297652122
Correo electrónico: szpitalo@szpital.nazwa.pl
Fax: +48 297604569
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.ostroleka.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwodleżynowych

Número de referencia: MSS-TZP-ZPP-26-20/18
II.1.2)Código CPV principal
33191000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwodleżynowych w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ i umowy.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29ust. 3 ustawy. Za równoważne Zamawiający uzna urządzenia, które posiadają parametry fizyko techniczne równe lub lepsze od opisywanych. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w zakresie przytoczonych w Załączniku nr 1 do SIWZ i umowy norm.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 943 470.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Łóżka wielofunkcyjne; Materace przeciwodleżynowe

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość: / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja (Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy i dłuższy niżokreślony w Załączniku nr 1) / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 125-284668
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Zakup łóżek wielofunkcyjnych i materacy przeciwodleżynowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/09/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Konkret Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz, Spółka Jawna
ul. Dworcowa 15A
Chełmno
86-200
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 953 680.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 943 470.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587702
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154, pkt 5 ustawy PZP.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 a) i b) – odwołanie wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

8. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych -Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018