Suministros - 447907-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Zielona Góra: Material médico fungible

2018/S 198-447907

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.
970773231
ul. Zyty 26
Zielona Góra
65-046
Polonia
Persona de contacto: Joanna Piotrowska
Teléfono: +48 683296214
Correo electrónico: tz1@szpital.zgora.pl
Fax: +48 683255808
Código NUTS: PL432

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bip.szpital.zgo.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych wraz z dzierżawą 5 pomp infuzyjnych objętościowych, środków ochrony osobistej, roztworu do przepłukiwani

Número de referencia: TZ.372.41.2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania i podażyleków cytostatycznych wraz z dzierżawą 5 pomp infuzyjnych objętościowych, środków ochrony osobistej,roztworu do przepłukiwania i irygacji oraz pomp elastomerowych wraz z dzierżawą aparatu do ich napełnianiadla Pracowni Cytostatyków - zgodnie z załącznikami nr 2 - 6 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 446 634.50 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych oraz dzierżawa 5 pomp infuzyjnych objętościowych kompatybilnych z wyrobami wskazanymi w pozycji 26 i 28

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141310
33194120
33141624
33141200
33141640
33141000
33141620
33194100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL432
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

II.2.4)Descripción del contrato:

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych orazdzierżawa 5 pomp infuzyjnych objętościowych kompatybilnych z wyrobami wskazanymi w pozycji 26 i 28 tabeli -zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:

1) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowychzgodnie z wymogami producenta urządzenia,

2) przeszkolić 6 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi,

3) zapewnić aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji urządzenia w okresie obowiązywania umowy,

4) wykonać inne zobowiązania w zakresie dzierżawy urządzenia wynikające z zapisów § 8 niniejszej umowy.

1. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym spełniać będą wszystkie – wskazane wniniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno–techniczne i jakościowe.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone wobowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowychwyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych nauszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych –opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim napodstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107, poz. 679)zawierająca, co najmniej następujące dane:

— nazwa wyrobu, nazwa producenta,

— kod partii lub serii wyrobu,

— wyraźne oznakowany rozmiar,

— oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach imiesiącach,

— oznakowanie CE,

— inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedzibyzamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosownedokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami:

1.1. cena ofertowa = 80 pkt

1.2. termin dostawy częściowej = 20 pkt

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej oraz roztworu do przepłukiwania i irygacji dla Pracowni Cytostatyków.

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33199000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL432
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej oraz roztworu do przepłukiwania iirygacji dla Pracowni Cytostatyków - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

1. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym spełniać będą wszystkie – wskazane wniniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno–techniczne i jakościowe.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone wobowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowychwyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych nauszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych –opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim napodstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107, poz. 679)zawierająca, co najmniej następujące dane:

— nazwa wyrobu, nazwa producenta,

— kod partii lub serii wyrobu,

— wyraźne oznakowany rozmiar,

— oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach imiesiącach,

— oznakowanie CE,

— inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedzibyzamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosownedokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami:

1.1. cena ofertowa = 80 pkt

1.2. termin dostawy częściowej = 20 pkt

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy pomp elastomerowych oraz dzierżawa aparatu do napełniania pomp elastomerowych.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141624
33141620
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL432
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy pomp elastomerowych oraz dzierżawa aparatu do napełnianiapomp elastomerowych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:

1) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (m.in.praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowychzgodnie z wymogami producenta urządzenia,

2) przeszkolić 6 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi,

3) zapewnić aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji urządzenia w okresie obowiązywania umowy,

4) wykonać inne zobowiązania w zakresie dzierżawy urządzenia wynikające z zapisów § 8 niniejszej umowy.

1. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym spełniać będą wszystkie – wskazane wniniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno–techniczne i jakościowe.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone wobowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowychwyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych nauszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych –opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim napodstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107, poz. 679)zawierająca, co najmniej następujące dane:

— nazwa wyrobu, nazwa producenta,

— kod partii lub serii wyrobu,

— wyraźne oznakowany rozmiar,

— oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

— oznakowanie CE,

— inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosownedokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami:

1.1. cena ofertowa = 80 pkt

1.2. termin dostawy częściowej = 20 pkt

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej dla Pracowni Cytostatyków.

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33199000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL432
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej dla Pracowni Cytostatyków - zgodnie zzałącznikiem nr 5 do SIWZ.

1. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym spełniać będą wszystkie – wskazane wniniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno–techniczne i jakościowe.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone wobowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowychwyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych nauszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych –opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim napodstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107, poz. 679)zawierająca, co najmniej następujące dane:

— nazwa wyrobu, nazwa producenta.

23/05/2018S96

http://ted.europa.eu/TED

— - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7 / 13

— kod partii lub serii wyrobu,

— wyraźne oznakowany rozmiar,

— oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach imiesiącach,

— oznakowanie CE,

— inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedzibyzamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosownedokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami:

1.1. cena ofertowa = 80 pkt

1.2. termin dostawy częściowej = 20 pkt

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania leków cytostatycznych.

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141310
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL432
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra

II.2.4)Descripción del contrato:

Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania leków cytostatycznych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

1. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno–techniczne i jakościowe.

2. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone wobowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowychwyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych nauszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych –opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim napodstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107, poz. 679)zawierająca, co najmniej następujące dane:

— nazwa wyrobu, nazwa producenta,

— kod partii lub serii wyrobu,

— wyraźne oznakowany rozmiar,

— oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach imiesiącach,

— oznakowanie CE,

— inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedzibyzamawiającego.

4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 1 i 2 posiada stosownedokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami:

1.1. cena ofertowa = 80 pkt

1.2. termin dostawy częściowej = 20 pkt

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 096-218503
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: TZ.372.41.2018
Lote nº: 1
Denominación:

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania i podaży leków cytostatycznych orazdzierżawa 5 pomp infuzyjnych objętościowych kompatybilnych z wyrobami wskazanymi w pozycji 26 i 28

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K.
277716590
ul. Strefowa 22
Tychy
43-100
Polonia
Teléfono: +48 323271696
Correo electrónico: biuro@anmar.tychy.pl
Código NUTS: PL22C
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 308 009.02 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 305 296.50 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: TZ.372.41.2018
Lote nº: 2
Denominación:

Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej oraz roztworu do przepłukiwania i irygacji dla PracowniCytostatyków.

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: TZ.372.41.2018
Lote nº: 3
Denominación:

Sukcesywne dostawy pomp elastomerowych oraz dzierżawa aparatu do napełniania pomp elastomerowych.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/07/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spłka z o.o. Sp. K.
277716590
ul. Strefowa 22
Tychy
43-100
Polonia
Teléfono: +48 323271696
Correo electrónico: biuro@anmar.tychy.pl
Código NUTS: PL22C
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 120 159.05 PLN
Valor total del contrato/lote: 111 090.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: TZ.372.41.2018
Lote nº: 4
Denominación:

Sukcesywne dostawy środków ochrony osobistej dla Pracowni Cytostatyków.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
GARMEX Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński spółka jawna
200170180
Ignatki 40B
Kleosin
16-001
Polonia
Teléfono: +48 856630314
Correo electrónico: biuro@garmex.pl
Fax: +48 856618135
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 025.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 725.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: TZ.372.41.2018
Lote nº: 5
Denominación:

Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do przygotowania leków cytostatycznych.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
LABO CLINIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
7393640710
ul. Dworcowa 41A/2
Olsztyn
10-437
Polonia
Teléfono: +48 895135068
Correo electrónico: info@laboclinic.pl
Fax: +48 223957460
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 25 665.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 27 523.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Składanie odwołań c.d.:

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczeniezaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takżewniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania aniwystępować z nowymi żądaniami.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179–198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

Odwołanie wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się:

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018