Suministros - 447918-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Jarosław: Grupos electrógenos con motor de encendido por compresión

2018/S 198-447918

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Opieki Medycznej
000304496
ul. 3 Maja 70
Jarosław
37-500
Polonia
Persona de contacto: Waldemar Homik
Teléfono: +48 166245017
Correo electrónico: comzampub@data.pl
Fax: +48 166245017
Código NUTS: PL822

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.comjar.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wymiana agregatu prądotwórczego, modernizacja SZR w RGNN w stacji transformatorowej Jarosław 61 Szpital, przyłącza kablowe n.n. i sterownicze na terenie COM przy ul. 3 Maja 70 w Jarosławiu

Número de referencia: ZaP-125/18
II.1.2)Código CPV principal
31121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w zakresie:

— wymiana agregatu prądotwórczego,

— przyłącze kablowe niskiego napięcia,

— przyłącze kablowe sterownicze,

— przebudowa przyłącza kablowego,

— przebudowa rozdzielnicy głównej niskiego napięcia w stacji transformatorowej,

— wymiana układu SZR.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL822
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Jarosław, ul. 3 Maja 70

II.2.4)Descripción del contrato:

1. wymiana agregatu prądotwórczego

Dobrano agregat prądotwórczy dedykowany do odbiorów szpitalnych klasy G3 z silnikiem wysokoprężnym w wersji obudowanej wyciszonej do pracy na zewnątrz. Agregat winien być wyposażony w mikroprocesorowy panel sterujący, przystosowany do rozruchu z zewnętrznego układu SZR, automatyczny start, elektroniczny regulator napięcia, tłumiki akustyczne, baterie akumulatorów, wyłącznik główny, zbiornik paliwa o pojemności min. 2600 l w ramie, agregatu, podkładki antywibracyjne, automatyczne czerpnie powietrza i komin do wyrzutu spalin. Projektowany agregat w obudowie wyciszonej zainstalowany będzie na zewnątrz na projektowanym fundamencie. Ilość paliwa w zbiorniku wewnętrznym winna zapewnić ok. 15 godzin nieprzerwanej pracy przy 80 % obciążeniu zużyciu paliwa ok. 159l/h i 12 godzin przy znamionowym 100 % obciążeniu zużyciu paliwa 200l/h.

2. przyłącza kablowe niskiego napięcia

Od agregatu prądotwórczego do rozdzielni głównej RGnN sekcji rezerwowanej w stacji transformatorowej „COM Jarosław” przewidziano kabel typu 4xYKXS 4x240 mm2, kabel potrzeb własnych YKY 5x10 mm2 i kabel sterowniczy do automatyki SZR typu YKSY 7x2,5 mm2.

3. zasilanie potrzeb własnych agregatu prądotwórczego

Instalacja obejmuje zasilanie potrzeb własnych agregatu prądotwórczego. Zasilanie wykonane będzie z rozdzielnicy głównej stacji transformatorowej. Zaprojektowano kabel YKY 5x10 mm2 układany po trasie głównych kabli zasilających. W rozdzielnicy RGNN zaprojektowano rozłącznik RBK 00 z wkładkami topikowymi 32A WTN-00/gG gdzie włączony będzie projektowany kabel. Końce kabla zakończyć głowiczkami pięciopalczastymi

4. przebudowa przyłącza kablowego niskiego napięcia zasilającego zbiornik tlenu

Istniejący kabel niskiego napięcia zasilający z rozdzielnicy głównej budynku wewnętrznego zbiorniki tlenu ze względu na kolizje z projektowanym agregatem będzie przebudowany. Kabel typu YAKY 4x 35 mm2 należy odłączyć w rozdzielnicy głównej w budynku wewnętrznym odkopać przełożyć na nową trasę i wprowadzić do ww rozdzielnicy włączając w to samo miejsce. Zbędną długość kabla pozostawić w ziemi lub odciąć. Kabel zakończyć głowiczką czteropalczastą. Przejście przez ścianę uszczelnić za pomocą przepustu kablowego. W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym kabel ułożyć w rurze ochronnej A75 długości 2 m.

5. linia kablowa niskiego napięcia zasilająca rozdzielnicę RGnNR stacji transformatorowej

Zasilanie rozdzielnicy rezerwowanej RGnNR stacji transformatorowej „COM Jarosław 61” z agregatu prądotwórczego przewidziano wykonać linią kablową wykonaną kablem poczwórnym typu 4xYKXS 4x240mm2.

W agregacie prądotwórczym kabel zabezpieczony będzie wyłącznikiem In=1600A. Wyjście kabli z agregatu wykonane będzie poprzez projektowaną studnię w fundamencie pod otworem w spodzie obudowy agregatu i następnie poprzez przepusty kablowe. Projektowane linie kablowe wprowadzone będą do istniejącego pomieszczenia rozdzielni głównej stacji transformatorowej istniejącym kanałem kablowym.

6. przebudowa rozdzielnicy głównej stacji transformatorowej

W pomieszczeniu rozdzielnicy niskiego napięcia na kanale kablowym zabudowana jest rozdzielnica niskiego napięcia wykonana w obudowach wg typowych rozwiązań ZUR 75. Rozdzielnica wolnostojąca wykonana jest w I klasie ochronności z tyłu otwarta z barierkami ochronnymi. Zasilenie rozdzielnicy z transformatorów wykonane jest szynami aluminiowymi.

W pola transformatorowych zabudowane są wyłączniki NAL-1 1250A w polu łącznika szyn zabudowany odłącznik OZK 1500, w sekcji rezerwowanej znajdują się styczniki układu sieć – agregat prądotwórczy. W stacji zabudowane są dwa transformatory 630kVA, 15/0,42kV Dy5. Sekcja rezerwowana zasilona jest agregatem prądotwórczym 350kVA.

Istniejące wyłączniki NAL-1 i styczniki sekcji rezerwowanej oraz układ sterowania SZR będą zdemontowane. W miejsce styczników w sekcji rezerwowanej agregatem prądotwórczym zabudowane będą dwa wyłączniki wysuwne 1600A układu SZR z blokadą mechaniczną.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

1. Konieczność przeniesienia bloku operacyjnego i oddziałów szpitala do nowego budynku przed terminem wizyty akredytacyjnej.

2. Konieczność zapewnienia niezbędnej mocy zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego po uruchomieniu nowego budynku i tym samym zapewnienie wymogów bezpieczeństwa.

3. Obecnie posiadany agregat prądotwórczy nie spełnia warunków wymaganych do zasilania nowoczesnego sprzętu medycznego i urządzeń elektronicznych zainstalowanych w nowym budynku.

4. Określenie daty wizyty akredytacyjnej na 12-14.9.2018 r. prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, która wcześniej nie była znana.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 133-302370
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587840
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018