Suministros - 447992-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Material para diagnóstico

2018/S 198-447992

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 180-407639)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. Kamieńskiego 73 a
Wrocław
51-124
Polonia
Persona de contacto: Roma Komora, Monika Wadas
Teléfono: +48 713270491
Correo electrónico: zp@wssk.wroc.pl
Fax: +48 713270425
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.wssk.wroc.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki

Número de referencia: Szp/FZ-59/2018
II.1.2)Código CPV principal
33124130
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej wyrobami medycznymi.

2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo – cenowe nr 1.1 – 1.43 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1) powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakietach nr 1; 11; 14; 15, 29; 30; 36; 38; 41; oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ,

2) użyczenie Zamawiającemu:

a) aparatu do pomiaru gradientu przezzwężeniowego (FFR) określonego w pakiecie nr 15,

b) konsoli rotablatora do zakładania cewnika do aterektomii rotacyjnej, określonego w pakiecie nr 29.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 180-407639

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku stosowanych w Pracowni Hemodynamiki do siedziby Zamawiającego, zwanych dalej wyrobami medycznymi.

2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości określają formularze asortymentowo-cenowe nr 1.1 – 1.44 stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

1. Oferta musi zawierać:

1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z formularzem asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1.1 – 1.44 do Formularza

ofertowego,

Nazwa:

Pakiet nr 44

Część nr: 44