Suministros - 448009-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Parvomay: Material médico fungible

2018/S 198-448009

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 169-384260)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
„Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Parvomay“ EOOD
115516059
ul. „Knyaz Boris I“ No. 51
Parvomay
4270
Bulgaria
Persona de contacto: Ginka Baleva
Teléfono: +359 0896835045
Correo electrónico: mbal_par@abv.bg
Fax: +359 3363165
Código NUTS: BG42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.mbal-parvomay.com

Dirección del perfil de comprador: http://mbal-parvomay.com/периодични-доставки-на-медицински-ко-2/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ — Първомай“

Número de referencia: 1-2018
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ — Първомай“ ЕООД, гр. Първомай.

Доставките се извършват след периодично повтарящи се заявки с транспорт на изпълнителя до болничната аптека на възложителя в предвидени прогнозни (приблизителни) количества по позиции съгласно спецификация в табличен вид, приложена към утвърдената от възложителя документация за участие.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 169-384260

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
En lugar de:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 16:00
Léase:
Fecha: 24/10/2018
Hora local: 16:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 16/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 25/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Възложителят по собствена инициатива на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП е направил промени (корекции) в описателния документ (документация за участие в откритата процедура) — премахнато е изискването за въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 13485:2012 в раздел VІ, т. 3.2 от документацията за участие, дублиращо се с такова, посочено и в раздел ІV, т. 9. Промените, макар и да не са съществени и да не внасят изменения в условията за изпълнение на обявената поръчка и процедурата, поради това че са направени след срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, обуславят удължаване на оповестените срок за подаване на оферти, респ. дата/час за отварянето им. Във връзка с настоящето обявление за изменения възложителят указва на заинтересованите лица, че публикуваното на профила на купувача разяснение № 2 от 5.10.2018 г. е изгубило значение и не следва да се взема предвид.