Suministros - 448013-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Bulgaria-Varna: Aparatos electrodomésticos

2018/S 198-448013

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 169-384388)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Obshtina Varna
000093442
bul. „General Kolev“ No. 92, et. 5
Varna
9000
Bulgaria
Persona de contacto: Stanimira Koleva
Teléfono: +359 52820839
Correo electrónico: op@varna.bg
Fax: +359 52820846
Código NUTS: BG331

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.varna.bg

Dirección del perfil de comprador: http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=703

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Доставка чрез покупка и монтаж на професионално кухненско оборудване, хладилници, перални, сушилни, прахосмукачки и други за нуждите на община Варна и бюджетните звена по обособени позиции“

Número de referencia: 00081-2018-0046
II.1.2)Código CPV principal
39710000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

При изпълнение на поръчката следва да се извърши доставка чрез покупка и монтаж на ново професионално кухненско оборудване за нуждите на oбщ. Варна и бюджетните звена:

Об. позиция 1 „Доставка чрез покупка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на ОП КДХ — второстепенен разпоредител с бюджет“.

Об. позиция 2 „Доставка чрез покупка и монтаж на хладилници за нуждите на ОП „Зоопарк — СЦ“ — Варна — второстепенен разпоредител с бюджет“.

Об. позиция 3 „Доставка чрез покупка и монтаж на хладилници за нуждите на общ. Варна“.

Об. позиция 4 „Доставка чрез покупка и монтаж на професионално кухненско оборудване за нуждите на Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ — дом за стари хора и дом за пълнолетни лица с физически увреждания — второстепенен разпоредител с бюджет“.

Об. позиция 5 „Доставка и монтаж на перални и сушилни за нуждите на общ. детски ясли на територията на oбщ. Варна“.

Об. позиция 6 „Доставка чрез покупка на 3 броя специализирани прахосмукачки за нуждите на ОП „Спорт — Варна“.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 169-384388

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Срок за получаване на оферти
En lugar de:
Fecha: 08/10/2018
Hora local: 17:30
Léase:
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 17:30
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Условия за отваряне на офертите
En lugar de:
Fecha: 09/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 23/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Сроковете по процедурата се удължават за обособени позиции №№ 3, 4 и 6.