Suministros - 448080-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovaquia-Ľubotice: Autobuses de servicio público

2018/S 198-448080

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 141-322575)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
31718922
Bardejovská
Ľubotice
080 06
Eslovaquia
Teléfono: +421 517470221
Correo electrónico: dpmp@dpmp.sk
Fax: +421 517764225 / 517470206
Código NUTS: SK04

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.dpmp.sk

Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8035

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rámcová dohoda na nákup autobusov s dieselovým pohonom

Número de referencia: 155/2018
II.1.2)Código CPV principal
34121100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je uzavretie Rámcovej dohody, platnej 48 mesiacov, na nákup 5 ks nových nízkopodlažných štandardných 2-nápravových mestských autobusov s dieselovým pohonom a 10 ks nových nízkopodlažných kĺbových 3-nápravových mestských autobusov s dieselovým pohonom, vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov, ktoré sú kompletne schválené na premávku po pozemných komunikáciách. vymedzenie zákazky je uvedené v súťažných podkladoch zverejnených na profile..

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 141-322575

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Menia sa a vypúšťajú nasledovné články Súťažných podkladov zverejnených na profile, aktualizácia 19.8.2018:

Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie

II.1 Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami/uchádzačmi

Článok II.1.1 sa mení na:

II.1.1 V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO sa komunikácia a výmena informácií v predmetnom verejnom obstarávaní, bude od 19.10.2018, uskutočňovať výhradne elektronickou komunikáciou, spĺňajúcou podmienky podľa § 20 ZVO.

Článok II.1.2 sa vypúšťa.

Článok II.1.3 sa vypúšťa.

Článok II.1.4 sa prečísluje na II.1.2.

Článok II.1.5 sa prečísluje na II.1.3.

Časť X. Elektronická aukcia

X.1 Všeobecné informácie

Článok X.1.8 sa mení na:

X1.8 Obstarávateľská organizácia použije na uskutočnenie elektronickej aukcie certifikovaný systém elektronickej aukcie, dostupný na internetovej adrese www.evo.gov.sk. Kontaktná e-mailová adresa bude uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii