Suministros - 448109-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Partes y accesorios de fotocopiadoras

2018/S 198-448109

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 161-367986)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
351081570
ul. Mogilska 109 pokój 101B
Kraków
31-571
Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Kadula, Błażej Zadwórny
Correo electrónico: zamowienia.fundusze@malopolska.policja.gov.pl
Fax: +48 126154887
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.malopolska.policja.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów

Número de referencia: ZP.94.2018
II.1.2)Código CPV principal
30125000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla jednostek Policji woj. małopolskiego – atramentowych wkładów drukujących, zespołów bębna, głowic drukujących, taśm, kaset z tonerem.

2. Dostawa realizowana będzie do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Krakowie, ul. Mogilska 109.

3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30.6.2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz Ustawą z dnia 14.3.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zaoferowane produkty nie mogą naruszać praw patentowych producentów produktów.

4. Dostarczone produkty muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (data produkcji: nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostawy) i być fabrycznie nowe.

5. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić 24 miesięcz. na bębny i 12 miesięcz. gwarancji na pozostały asortyment, licząc od daty dostawy jednak nie krótszej niż gwarancja producenta.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 161-367986

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 19/10/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: