Suministros - 448112-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Productos farmacéuticos

2018/S 198-448112

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 194-438375)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie
ul. Strzelecka 2
Kraków
31-503
Polonia
Teléfono: +49 126198668
Correo electrónico: zp@dzieciecyszpital.pl
Fax: +49 126198668
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.dzieciecyszpital.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesywna dostawa antybiotyków i płynów infuzyjnych

Número de referencia: DZP.271-22/18
II.1.2)Código CPV principal
33600000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa antybiotyków (Pakiet 1-4) i płynów infuzyjnych (Pakiet 5, 6) w ramach 6 pakietów, zwanych dalej „towarem” szczegółowo opisanych w zał. nr 1B do SIWZ pn. Formularz cenowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot zamówienia (zwany dalej również towarem) częściami, na podstawie zamówień określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

3. Zamawiający składać będzie zamówienie faksem lub e-mailem. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić niezwłocznie każde zamówienie faksem na nr +48 124312898 lub e-mailem na adres: apteka@dzieciecyszpital.pl.

4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt wykonawcy, który należy uwzględnić w cenie oferty.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 194-438375

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:
Léase:

I.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Pzp. Wykonawca dołącza do oferty z uwzględnieniem zapisów pkt. 6.3 SIWZ: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ/ESPD), którego wzór zawiera załącznik nr 1C. Informacje zawarte w JEDZ/ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (pkt. 5.2. SIWZ). 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:

1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. W przypadku gdy oferta Wykonawcy została najwyżej oceniona w więcej niż jednym Pakiecie, Wykonawca może dokumenty wyszczególnione w pkt 6.4.1.1.÷6.4.1.3. SIWZ złożyć w jednym egzemplarzu.

II.

Zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

VII.2)Otras informaciones adicionales: