Suministros - 448116-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2018/S 198-448116

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 196-442640)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
PL
ul. Długa 1/2
Poznań
61-848
Polonia
Persona de contacto: Grażyna Kowalska
Teléfono: +48 618549088
Correo electrónico: grazyna.kowalska@skpp.edu.pl
Fax: +48 618549088
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

Dirección del perfil de comprador: http://www.skpp.edu.pl/przetargi.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup wraz z instalacją i przekazaniem do eksploatacji urządzeń medycznych dla Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu szpital ul. Szamarzewskiego 82/84 - 4 pakiety

Número de referencia: EZP/75/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup wraz z instalacją i przekazaniem do eksploatacji urządzeń medycznych dla Pracowni Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu szpital ul. Szamarzewskiego 82/84 - 4 pakiety:

Pak nr 1 – Polisomnograf – zestaw (komputer, monitor, interkom, kamera) - 3 szt; Pak nr 2 – Poligrafy – 4 szt, Pak nr 3 – Aparat do autoserwowentylacji – 2 szt, Pak nr 4 – Auto CPAP+ osprzęt (maski, rury, filtry) – 4 szt.

Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp art. 24aa ust. 1 „Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca składa oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 w dokumencie JEDZ elektronicznie.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 196-442640

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w miesiącach: 2

Léase:

Okres w miesiącach: 8

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w miesiącach: 2

Léase:

Okres w miesiącach: 8

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 3
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w miesiącach: 2

Léase:

Okres w miesiącach: 8

Número de apartado: II.2.7
Lote nº: 4
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w miesiącach: 2

Léase:

Okres w miesiącach: 8

VII.2)Otras informaciones adicionales: