Suministros - 448120-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wroclaw: Material médico fungible

2018/S 198-448120

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 074-164091)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2
Wrocław
54-049
Polonia
Persona de contacto: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
Teléfono: +48 713064419
Correo electrónico: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Fax: +48 713064867
Código NUTS: PL514

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania

Número de referencia: EZ/280/117/17
II.1.2)Código CPV principal
33140000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych ogólnego zastosowania według wymienionych niżej części:

Zadanie 1÷92.

Ww. przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy. Termin dostawy: do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego Zamówienia.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 074-164091

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:15
Léase:
Fecha: 26/10/2018
Hora local: 10:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: