Suministros - 448135-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Biała Podlaska: Implantes ortopédicos

2018/S 198-448135

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 175-396494)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej
ul. Terebelska 57-65
Biała Podlaska
21-500
Polonia
Teléfono: +48 834147296
Correo electrónico: zam.publ@szpitalbp.pl
Fax: +48 834147297
Código NUTS: PL811

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpitalbp.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa gwoździ typu GAMMA, wkrętów, wierteł, płytek i podkładek LCP, implantów ortopedycznych, płytek i śrub DSB i DSK, gwoździ tytanowych dziecięcych, endoprotez(...) w podziale na 15 części

Número de referencia: ZP.3520/47/18
II.1.2)Código CPV principal
33183100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa gwoździ typu GAMMA, wkrętów, wierteł, płytek i podkładek LCP, implantów ortopedycznych, płytek i śrub DSB i DSK, gwoździ tytanowych dziecięcych, endoprotez: cementowych i bezcementowych, rewizyjnych, cementowych stawu kolanowego, systemu pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, protez i łat naczyniowych oraz wyrobów używanych do zabiegów ortopedycznych przy ubytku kości w podziale na 15 części (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz i formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2A do siwz)

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 175-396494

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis:
En lugar de:

Dostawa gwoździ typu GAMMA, wkrętów, wierteł, płytek i podkładek LCP, implantów ortopedycznych, płytek iśrub DSB i DSK, gwoździ tytanowych dziecięcych, endoprotez: cementowych i bezcementowych, rewizyjnych,cementowych stawu kolanowego, systemu pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, protez i łat naczyniowych oraz wyrobów używanych do zabiegów ortopedycznych przy ubytku kości w podziale na 15 części (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2A doSIWZ)

Léase:

Dostawa gwoździ typu GAMMA, wkrętów, wierteł, płytek i podkładek LCP, implantów ortopedycznych, płytek i śrub DSB i DSK, gwoździ tytanowych dziecięcych, endoprotez: cementowych i bezcementowych, stawu biodrowego, w tym rewizyjnych, cementowych stawu kolanowego, systemu pulsacyjnego czyszczenia tkanki kostnej, protez i łat naczyniowych oraz wyrobów używanych do zabiegów ortopedycznych przy ubytku kości w podziale na 15 części (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ i formularzach cenowych stanowiących załącznik nr 2A do SIWZ)

Número de apartado: II.2.1
Lote nº: 11
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Endoproteza rewizyjna

Léase:

Endoproteza stawu biodrowego, w tym rewizyjna

Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Endoproteza rewizyjna - 22 pozycje formularza cenowego do wyceny

Léase:

Endoproteza stawu biodrowego, w tym rewizyjna - 31 pozycji formularza cenowego do wyceny

Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
En lugar de:

Okres w miesiącach: 12

Léase:

Okres w miesiącach: 24

Número de apartado: II.2.14
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe
En lugar de:

Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 PLN

Léase:

Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000 PLN

Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowy:
En lugar de:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektach umowy (załączniki nr 1, 1A i 1B do SIWZ).

Léase:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektach umowy (załączniki nr 1, 1A, 1B i 1D do SIWZ).

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

2. Ceny jednostkowe brutto/netto, określone przez wykonawcę w formularzach cenowych, nie wzrosną przez okres minimum 6 m-cy od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie.

Léase:

2. Ceny jednostkowe brutto/netto, określone przez wykonawcę w formularzach cenowych, nie wzrosną przez okres minimum:

— dotyczy części nr 1-10 i 12-15: 6 m-cy,

— dotyczy części nr 11: 12 m-cy.

Od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w umowie.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 05/11/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/10/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 05/11/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: