Suministros - 448137-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Agentes antineoplásicos

2018/S 198-448137

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 195-440827)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
Poznań
61-866
Polonia
Teléfono: +48 618850643
Correo electrónico: zaopatrzenie@wco.pl
Fax: +48 618850698
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.wco.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa leków

Número de referencia: 105/2018
II.1.2)Código CPV principal
33652100
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Zakup i dostawa leków

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 195-440827

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2
Lote nº: 60
En lugar de:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

FRAGMIN

Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33652100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII, UL. GARBARY 15, 61-866 POZNAŃ

II.2.4) Opis zamówienia:

FRAGMIN

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30 % wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Léase:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Fraxiparyne, Fraxodi

Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33652100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL415

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:

Fraxiparyne, Fraxodi

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Szacowana ilość przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie orientacyjny - wynikający z planowanego zużycia w trakcie obowiązywania umowy uzależniona jest od bieżących potrzeb, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu podanej ilości. Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania 30 % wartości przedmiotu umowy w przypadku udzielenia mniejszej ilości świadczeń od ilości szacowanej, co jest niezależne od Zamawiającego

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

VII.2)Otras informaciones adicionales: