Suministros - 448146-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Białystok: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2018/S 198-448146

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku
050440036
ul. Bema 100
Białystok
15-370
Polonia
Persona de contacto: Maria Teresa Brześkiewicz
Teléfono: +48 857145181
Correo electrónico: zamowienia.podlaski@strazgraniczna.pl
Fax: +48 857145715
Código NUTS: PL84

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.podlaski.strazgraniczna.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: administracja rządowa terenowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ochrona granic państwowych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zamowienie z wolnej ręki na dostawy energii cieplnej do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przyul. Bema 100 w Białymstoku (sprawa nr 44/ZP/WTiZ/18)

Número de referencia: 44/ZP/WTiZ/18
II.1.2)Código CPV principal
09300000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii cieplnej do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Bema 100 w Białymstoku.Wykonawca będzie dostarczać ciepło z sieci ciepłowniczej do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Bema 100 w Białymstoku w ilości wynikającej z mocy zamówionej. Zamówiona moc cieplna: bud. nr 1 35,00 kW bud. nr 2 102,00 kW, bud. nr 3,30 337,30 kW, bud. nr 4 123,89 kW, bud. nr 6, 5, 5A, 55, 56 360,60 kW, bud. nr 7 155,39 kW, bud. nr 8 93,43 kW, bud. nr 21, 22, 23 182,56 kW, bud. nr 10, 11 65,00 kW, nowy budynek stacji obsługi pojazdów 168,60 kW.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 750 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL841
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Obiekty Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Bema 100 w Białymstoku

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii cieplnej do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Bema 100 w Białymstoku. Wykonawca będzie dostarczać ciepło z sieci ciepłowniczej do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Bema 100 w Białymstoku w ilości wynikającej z mocy zamówionej. Zamówiona moc cieplna: bud. nr 1 : 35,00 kW; bud. nr 2 : 102,00 kW; bud. nr 3,30: 337,30 kW; bud. nr 4: 123,89 kW; bud. nr 6, 5, 5A, 55, 56: 360,60 kW; bud. nr 7: 155,39 kW; bud. nr 8: 93,43 kW; bud. nr 21, 22, 23: 182,56 kW; bud. nr 10, 11: 65,00 kW; nowy budynek stacji obsługi pojazdów 168,60 kW. Ciepło dostarczane będzie za pośrednictwem nośnika – gorącej wody o zmiennej temperaturze, zależnej od warunków atmosferycznych, regulowanej wg zasad ustalonych dla systemu ciepłowniczego miasta Białystok. Dostarczanie ciepła do pomieszczeń i wentylacji jest sezonowe. Dla przygotowania ciepłej wody i technologii dostawa energii cieplnej jest całoroczna z przerwą na czas trwania remontu sieci cieplnej. Termin rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania ustala Zamawiający. Wykonawca dokona rozpoczęcia lub przerwania dostarczania ciepła na pisemny lub telefoniczny wniosek Zamawiającego. Przerwa w dostawie ciepła na wykonanie planowanych remontów sieci cieplnej może wystąpić tylko poza sezonem grzewczym i nie może przekroczyć 14 dni. Właściciel urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych zobowiązany jest do ich utrzymania, konserwacji, modernizacji oraz przestrzegania terminów legalizacji.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Przedmiotem zamówienia są dostawy energii cieplnej do obiektów Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Bema 100 w Białymstoku. Jedynym zakładem zdolnym wykonać zamówienie z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tj. ze względu na istniejącą infrastrukturę jest Enea Ciepło Sp. z o.o., ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok. W związku z powyższym Zamawiający zatwierdził tryb zamówienia z wolnej ręki ze względu na to, iż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze przedmiot zamówienia można uzyskać tylko od jednego wykonawcy – zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
09/10/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Enea Ciepło Sp. z o.o.
ul. Warszawska 27
Białystok
15-062
Polonia
Correo electrónico: bok@mpec.bialystok.pl
Código NUTS: PL841
El contratista/concesionario será una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 750 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 750 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/10/2018