Suministros - 448159-2018

13/10/2018    S198    - - Suministros - Modificación de un contrato / concesión durante su periodo de vigencia - No procede 

Polonia-Oświęcim: Equipamiento médico

2018/S 198-448159

Anuncio de modificación

Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Wysokie Brzegi 4
Oświęcim
32-600
Polonia
Persona de contacto: Anna Włoszek
Teléfono: +48 33-84-48-230
Correo electrónico: zamowienia@szpital.oswiecim.pl
Fax: +48 33-84-48-384
Código NUTS: PL21A

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.szpital.oswiecim.pl

Dirección del perfil de comprador: www.szpital.oswiecim.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej „Przebudowa oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego” wykonywane w ramach inwestycji „Modernizacja oddziałów: ginekologiczno – położniczego, noworod...

Número de referencia: ZOZ.DZP.271.2.IV.2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiety nr 32,38,46,48

Lote nº: 32,38,46,48
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
33172100
33167000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato:

Pakiet nr 32 - Szyna sprzętowa; Pakiet nr 38 - Aparat do znieczuleń - 1 sztuka; Pakiet nr 46 - Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym - 1 sztuka; Pakiet nr 48 - Kolumna anestezjologiczna jednoramienna 2xO, 2XAIR, 2xVAC, 1xN2O, 1x odciąg gazów, min 16 gniazd 230V, min 8 gniazd wyrównania potencjału, 4x gniazda TO, sygnalizator stanu gazów 1 sztuka

II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/08/2018
Fin: 24/08/2018
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

RPMP.12.01.03-12-0601/17

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 177-401086

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 32,38,46,48
Lote nº: 32,38,46,48
Denominación:

32 - Szyna sprzętowa, 38 - Aparat do znieczuleń - 1 sztuka, 46 - Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym - 1 sztuka, 48 - Kolumna anestezjologiczna jednoramienna 2xO, 2xAIR, 2xVAC, 1xN2O, 1x odciąg

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión:
03/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Drager Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sułkowskiego 18A
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido)
Valor total de la contratación: 251 100.00 PLN

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/10/2018

Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión

VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones
VII.1.1)Código CPV principal
33100000
VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000
33172100
33167000
VII.1.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
VII.1.4)Descripción del contrato:

Pakiet nr 32 - Szyna sprzętowa; Pakiet nr 38 - Aparat do znieczuleń - 1 sztuka; Pakiet nr 46 - Lampa operacyjna z zasilaczem zewnętrznym - 1 sztuka; Pakiet nr 48 - Kolumna anestezjologiczna jednoramienna 2xO, 2xAIR, 2xVAC, 1xN2O, 1x odciąg gazów, min 16 gniazd 230V, min 8 gniazd wyrównania potencjału, 4x gniazda TO, sygnalizator stanu gazów - 1 sztuka

VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición
Comienzo: 03/08/2018
Fin: 24/08/2018
VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote/concesión: 251 100.00 PLN
VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Drager Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sułkowskiego 18A
Bydgoszcz
85-655
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista/concesionario es una PYME: sí
VII.2)Información sobre las modificaciones
VII.2.1)Descripción de las modificaciones
Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato):

Z upoważnienia par. 12 pkt 2 umowy sprzedaży zmienia się zapis par. 3 tejże umowy, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

Dostarczenia na własny koszt i ryzyko Wykonawcy fabrycznie nowego, nieużywanego, przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie:

Pakiet nr 1: 10 szt. - do 24.8.2018 r., 1 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 2: 3 szt., do 24.8.2018 r., 1 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 3: 2 szt. do 24.8.2018 r., 1 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiety nr: 4, 10,11 –do 24.8.2018 r.,

Pakiet nr 5: 4 szt. do 24.8.2018 r.

Pakiet nr 6: 2 szt. do 24.8.2018 r.

Pakiet nr 7: 2 szt. do 24.8.2018 r., 1 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 8: 24 szt. do 24.8.2018 r, 15 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 9: 28 szt. do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, 18 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 12: 2 szt. do 24.8.2018 r.

Pakiet nr 13: 5 szt. do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, 2 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiety nr: 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 51 – od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 15: 1 szt. do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, 1 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 18: 6 szt. do 24.8.2018 r., 2 szt. od 5.11.2018 r. do 9.11.2018 r.

Pakiet nr 28: 8 szt. do 24.8.2018 r.

Pakiety nr: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 –do 24.9.2018 r,

Dokładne terminy i godziny dostawy winny być uzgodnione z Dr ds. Techniczno - Eksploatacyjnych ZOZ w Oświęcimiu mgr inż. Agnieszka Oniszczuk

2. Zamawiający wymaga dostaw na Oddział w dni robocze od poniedziałku do piątku.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z przedmiotem umowy protokołu zdawczo-odbiorczego, karty gwarancyjnej z postanowieniami gwarancji.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem w przypadku gdyby roboty budowlane na poszczególnych etapach zakończyły się później niż: Oddział ginekologiczny - 30.6.2018 r., Blok Porodowy - 31.7.2018 r., Oddział Położniczo-Noworodkowy - 31.10.2018 r.

VII.2.2)Justificación de la modificación
Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias:

Zmiana umowy sprzedaży w zakresie przedłużenia wykonawcy Drager Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Sułkowskiego 18A, 85-655 Bydgoszcz, POLSKA terminu do wykonania umowy z powodu przedłużenia pracy budowlanych na Bloku porodowym.

VII.2.3)Aumento de precio
Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión)
Valor IVA excluido: 251 100.00 PLN
Valor total del contrato tras las modificaciones
Valor IVA excluido: 251 100.00 PLN