Servicios - 448240-2018

13/10/2018    S198    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Paquetes de software de conexión en red

2018/S 198-448240

Anuncio de licitación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J.Ch. Szucha 23
Warszawa
00-580
Polonia
Persona de contacto: Paweł Gola, Elwira Rogalska
Teléfono: +48 225239910
Correo electrónico: bzp@msz.gov.pl
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.msz.gov.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia_publiczne/
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa systemu wydruku wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych

Número de referencia: BDG.741.029.2018
II.1.2)Código CPV principal
48210000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Systemu Wydruku na potrzeby MSZ i placówek zagranicznych. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część I:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Systemu Wydruku na potrzeby MSZ i placówek zagranicznych (dotyczy lokalizacji na terenie Warszawy):

— oprogramowania z co najmniej 36 miesięczną subskrypcją,

— serwerów centralnych Systemu Wydruku oraz

— serwerów lokalnych Systemu Wydruku.

Ponad powyższe w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi usługa druku wraz z najmem urządzeń drukujących.

Część II:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby MSZ oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części stanowi odpowiednio: Załącznik nr 1a i Załącznik nr 1b do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Modernizacja i rozbudowa Systemu Wydruku na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek zagranicznych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48210000
30120000
50310000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Lokalizacje MSZ na terenie Warszawy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Systemu Wydruku na potrzeby MSZ i placówek zagranicznych poprzez dostarczenie (dotyczy lokalizacji na terenie Warszawy):

— oprogramowania z co najmniej 36 miesięczną subskrypcją,

— serwerów centralnych Systemu Wydruku oraz

— serwerów lokalnych Systemu Wydruku.

Ponad powyższe w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi usługa druku wraz z najmem urządzeń drukujących.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a do SIWZ.

Załącznik 1a zawiera również zapisy dotyczące składania i oceny rozwiązań równoważnych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej subskrypcji (udzielenie licencji) oraz wsparcia producenta oprogramowania / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Liczba vendorów (producentów sprzętu), których urządzenia są kompatybilne z systemem / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30125110
30124100
30124300
30125100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ul. Taneczna 67b, Warszawa.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przez Wykonawcę fabrycznie nowych, nieużywanych i nieuszkodzonych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1b do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji / Ponderación: 24
Criterio de calidad - Nombre: Czas realizacji pojedynczego zamówienia / Ponderación: 16
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w stosunku do dostaw materiałów eksploatacyjnych.

W wyniku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zakontraktowanych materiałów eksploatacyjnych może być pomniejszony o maksymalnie 30 % w stosunku do wartości maksymalnej, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że w wyniku rezygnacji gwarantowana wartość realizacji przedmiotu dostaw nie będzie mniejsza niż 70 % wartości wskazanej maksymalnej.

Zastosowanie prawa opcji poprzez zmniejszenie ilości w danej pozycji asortymentowej może również (ale nie musi) prowadzić do zwiększenia zamawianych ilości z innej pozycji asortymentowej. Zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach asortymentowych nie spowodują zmiany cen jednostkowych ani nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.

W wyniku zastosowania prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej wartości przedmiotu zamówienia. Z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne dodatkowe roszczenie.

II.2.12)Información sobre catálogos electrónicos
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące odpowiednio zdolności technicznej i zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3) oferowane przez nich usługi i dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:

2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ). W przypadku składania ofert na obie części zamówienia Wykonawcy dokumenty JEDZ dla każdej z części osobno - Wzór JEDZ stanowi odpowiednio: Załącznik nr 6a do SIWZ dla części I i nr 6b do SIWZ dla części II.

2.2.Wykonawca sporządza JEDZ zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r., w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyła pocztą elektroniczną na adres email bzp@msz.gov.pl

2.3.Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.4. Wykonawca wypełnia cześć II, III, IV oraz VI formularza.

2.5. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego dokumentu zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

2.6. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (lub inny dowód) – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ, polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 ustawy, złożone w oryginale.

2.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, złożone w formie pisemnej (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność przez notariusza).

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacje z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego dokumentu zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dla części II.

Dokument powyższy składany jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla części II zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie minimum 200 000,00 PLN.

W przypadku, gdy wartości, o których mowa powyżej będą wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy te wartości na PLN po kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski wg kursu średniego podanego w dniu, w którym zostało przekazane przez Zamawiającego ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1. Dotyczy Części I oraz Części II zamówienia - Wykaz usług/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami, o których mowa w niniejszym punkcie, są:

— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonywane,

— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze powyżej.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego dokumentu zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

2. Dotyczy wyłącznie części I zamówienia: wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego dokumentu zawarte są w dokumentach zamówienia (SIWZ).

3. Dokumenty wymienione w pkt III.1.3) ppkt 1 i 2 Ogłoszenia, składane są w formie oryginału (z tym, że dowody, o których mowa w pkt 1 tiret pierwsze, składane są w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

I.Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej:

Dla części I – Zamawiający stawia następujące warunki:

1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się niezbędnym doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wielkością przedmiotowi zamówienia.

Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający rozumie wykonaną lub wykonywaną usługę polegającą na utrzymaniu i rozwoju lub wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania drukiem, obejmującego zakresem co najmniej moduły ochrony przed nieautoryzowanym wykorzystaniem urządzeń drukujących (minimum 60 urządzeń), bezpieczne drukowanie z wykorzystaniem funkcji follow-me oraz dokładne monitorowanie wszystkich procesów drukowania, kopiowania i skanowania dla minimum 100 użytkowników.

Jeżeli Wykonawca będzie się powoływał na usługę wykonywaną, na dzień składania ofert, instalacja i wdrożenie oferowanego rozwiązania powinno być zrealizowane dla minimum 60 urządzeń.

W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę lub polegających na zasobach podmiotów trzecich warunek doświadczenia w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony jeżeli obie usługi, określone w niniejszym punkcie, składają się na doświadczenie jednego podmiotu.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się niezbędnym doświadczeniem, tj. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie co najmniej trzy usługi najmu na minimum 50 urządzeń drukujących.

Poprzez usługę najmu Zamawiający rozumie świadczenie usługi druku u Zamawiającego na urządzeniach wykonawcy wraz z opieką serwisową.

Jeżeli Wykonawca będzie się powoływał na usługę wykonywaną, na dzień składania ofert, ilość najmowanych urządzeń, w ramach konkretnej umowy nie może być mniejsza niż 50 maszyn.

W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę lub polegających na zasobach podmiotów trzecich warunek doświadczenia w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony jeżeli wszystkie usługi, określone w niniejszym punkcie, składają się na doświadczenie jednego podmiotu.

II. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że dysponują lub będą dysponować minimum 4 (czterema) osobami, które Wykonawca

Skieruje do realizacji zamówienia publicznego, spełniającymi poniższe wymogi:

a) kierownik projektu, legitymujący się co najmniej:

— doświadczeniem w zakresie kierowania wdrożeniem oferowanego rozwiązania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

— ważnym certyfikatem w zakresie zarządzania projektami na poziomie co najmniej PRINCE2 Practitioner lub PMP lub IPMA level C.

b) inżynier (co najmniej 1 osoba) - legitymująca się certyfikatem producenta oferowanego rozwiązania,

c) inżynier/serwisant (co najmniej 2 osoby) – legitymujący się co najmniej certyfikatem producenta z zakresu serwisu oferowanych urządzeń (każdy).

Uwaga: Żadna z zaproponowanych do zespołu osób nie może pełnić więcej niż jednej funkcji, do której została wskazana.

3. Dla części II – Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się niezbędnym doświadczeniem, tj. w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w sposób należyty co najmniej jedną dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto.

III.1.5)Información sobre contratos reservados
III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.1)Información sobre una profesión concreta
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są w dokumencie pn. Istotne Postanowienia Umowy i stanowią w odniesieniu dla poszczególnych części odpowiednio Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.4)Información sobre la reducción del número de soluciones u ofertas durante la negociación o el diálogo
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 20/11/2018
Hora local: 13:00
Lugar:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 00-580 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 23 – wejście „C”.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Wyłącznie dla I części zamówienia, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest dysponować zaświadczeniem niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, a w szczególności, obowiązany jest wykazać się certyfikatami:

— certyfikat ISO 20000 na zarządzania usługami IT,

— certyfikat ISO 9001-2008 na usługi serwisowe dotyczące serwisu urządzeń drukujących.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:

3.1. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów:

— certyfikat ISO 20000 na zarządzania usługami IT,

— certyfikat ISO 9001-2008 na usługi serwisowe dotyczące serwisu urządzeń drukujących.

3.2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe informacje należy złożyć w zakresie: wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym oraz urzędujących członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów.

3.3. oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

3.4. oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

4. Oświadczenia o których mowa w pkt 3.3. i 3.4 składane są w oryginale. Dokumenty wymienione w 3.1. i 3.2. składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego sytuacji polega Wykonawca albo Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5. Szczegółowe informacje dotyczące sytuacji gdy Wykonawca, z uwagi na miejsce pochodzenia, nie ma możliwości uzyskania dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu zawiera SIWZ.

6. Wymagania dotyczące składanych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów określa rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016, poz.1126).

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Zamawiający może, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie, odpowiednio dla części:

1) I część zamówienia: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, 00/100);

2) II część zamówienia: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).

10. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia (art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Dirección de internet: www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
09/10/2018