Obras - 448377-2020

25/09/2020    S187

Rumanía-Miercurea Ciuc: Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras

2020/S 187-448377

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Județul Harghita
Número de identificación fiscal: 4245763
Dirección postal: Piața Libertății nr. 5
Localidad: Miercurea Ciuc
Código NUTS: RO124 Harghita
Código postal: 530140
País: Rumania
Persona de contacto: Groza Noémi
Correo electrónico: achizitiipublice@judetulharghita.ro
Teléfono: +40 266207720
Fax: +40 266207725
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.judetulharghita.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103795
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Reabilitare DJ 131-DJ 133-DJ 137A – lot 3 – DJ 131 km 38+621-54+984; DJ 133 km 25+000-41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”

Número de referencia: 4245763_2020_PAAPD1145395
II.1.2)Código CPV principal
45233000 Trabajos de construcción, cimentación y pavimentación de autopistas y carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Sectoarele de drum pe care urmeaza a se interveni, cu o lungime totală de 48.157 m, a fost impartit in 3 tronsane, astfel:

Tronson 1: DJ 131 (km 38+621 - 54+820, conform proiect tehnic, inclusiv intersecția cu DJ 133);

Tronson 2: DJ 133 (km 25+000 - 41+051, conform proiect tehnic);

Tronson 3: DJ 137A (km 0+000 + 15+904, conform proiect tehnic, inclusiv intersecțiile cu DJ 137 și DJ 133).

Principalele activitati prevazute de modernizarea drumului este reprezentat de lucrarile de constructii dupa cum urmeaza:

• executarea lucrarilor de terasamente, cu ocazia planificarii acestor lucrari trebuie tinut cont de conditiile de teren, de conditiile meteo, etc.;

• executarea suprastructurii drumului – vor fi executate straturi din mixturi asfaltice, prin care se atinge capacitatea portanta necesara de a prelua solicitarile traficului;

• executarea lucrarilor accesorii (santuri, rigole, drenuri, trotuare);

• podetele ale caror structuri sunt în stare buna vor fi amenajate, curatate, racordarile cu terasamente si camerele de cadere pentru captarea apelor din santuri vor fi reamenajate si refacute daca este cazul;

• se vor reface podetele ale caror structuri sunt distruse;

• pe traseu se vor executa poduri noi, dimensionate la clasa de încarcare corespunzatoare clasei tehnice a drumului;

• pe traseu se vor amenaja trecerile peste calea ferata, dimensionate la clasa de încarcare corespunzatoare clasei tehnice a drumului;

• construire ziduri de sprijin;

• vor fi incluse lucrari necesare asigurarii desfasurarii în siguranþa a circulatiei dupa cum urmeaza: lucrari de marcaje rutiere; indicatoare rutiere.

• Intersectiile vor fi amenajate conform normativelor în vigoare privind amenajarea intersectiilor la nivel;

• Construirea/modernizarea de statii pentru transport public;

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 89 947 492.86 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45221111 Trabajos de construcción de puentes de carretera
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO124 Harghita
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000”

II.2.4)Descripción del contrato:

Sectoarele de drum pe care urmeaza a se interveni, cu o lungime totală de 48.157 m, a fost impartit in 3 tronsane, astfel:

Tronson 1: DJ 131 (km 38+621 - 54+820, conform proiect tehnic, inclusiv intersecția cu DJ 133); Tronson 2: DJ 133 (km 25+000 - 41+051, conform proiect tehnic); Tronson 3: DJ 137A (km 0+000 + 15+904, conform proiect tehnic, inclusiv intersecțiile cu DJ 137 și DJ 133).

Execuția lucrărilor va începe la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor emis de beneficiar.

Vor fi executate lucrările permanente prevăzute în proiectul tehnic, detaliile de execuție și caietului de sarcini pe specialități, elaborate de proiectantul lucrărilor aferente investiției, puse la dispoziţie de Achizitor cu respectarea normativelor și prevederilor legale în vigoare din domeniu, inclusiv a prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcții.

Urmărirea execuției se va realiza în conformitate cu ”Programul de urmărire și control” elaborat de proiectant și avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor, cu completările și modificările ulterioare.

La recepția lucrărilor, executantul va preda în mod obligatoriu investitorului/dirigintelui de șantier toate documentele necesare pentru întocmirea Cărții tehnice a construcției, inclusiv Planșele Conforme Execuției (As Built).

Valoarea estimată a contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit este 89.947.492,86 RON fara TVA și a fost realizată luându-se în considerare devizul general actualizat si aprobat (Proiect tehnic).

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Componenta tehnica / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Contract de finanțare nr. 1779/29.03.2018 privind acordarea finanțării nerabursabile pentru implementarea prioiectului intitulat “Reabilitare DJ 131 – DJ133 – DJ137A – Lot 3 – DJ 131 km 38+621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000 – 16+000”. Programul Operațioanl Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importan... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control În cadrul acestuia nu trebuie sa se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 164 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnările penale.

Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, secțiunea A din DUAE (solicitare).

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei Asocieri, Subcontractant, Terț Susținător) nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile menționate la articolul 165 alin. (1) și (2) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat. Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, Secțiunea B din DUAE (solicitare).

Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Susținător de terța parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situațiile menționate la articolul 167 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind motivele de excludere legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale. Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, Secțiunea C din Partea DUAE (solicitare).

MODALITATE DE INDEPLINIRE: Ca dovadă preliminară pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al unei Asocierii, Subcontractant, Terț susținător) trebuie să prezinte o declarație pepropria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns).

În conformitate cu art. 167 alin (1), lit. e) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractantă exclude din participarea la procedura de atribuire orice Operator Economic care se află într-o situație de conflict de interese în sensul art. 59 din Legea 98/2016 și care nu poate fi remediată prin măsuri pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese în sensul celor enumerate la art. 62, alin. (3) din Legea 98/2016.

Pentru a preveni, a identifica și a remedia în mod eficient conflictele de interese care pot apărea peparcursul derulării procedurii de atribuire, astfel încât să se evite orice denaturare a concurenței și să se asigure un tratament egal pentru toți Operatorii Economici, Autoritatea Contractantă comunică în cele ce urmează numele persoanelor cu funcție de decizie în cadrul Autorității Contractante și al furnizorului de servicii auxiliare de achiziție implicat în procedura de atribuire:

1. Borboly Csaba – președinte

2. Barti Tihamér - vicepresedinte

3. Biró Barna Botond – vicepresedinte

4. Vágássy Alpár – secreatarul județului

5. Szabó Barna – manager public

6. Albert Mátyás – consilier județean

7. Becica Mihai – consilier județean

8. Becze István – consilier județean

9. Berde László – consilier județean

10. Ciobanu Adrian-George – consilier județean

11. Csillag Petru – consilier județean

12. Derzsi Zoltán – consilier județean

13. Dobrean Teodor Constantin - consilier județean

14. Dobrean Vasile – consilier județean

15. Ferencz-Salamon Alpár-László – consilier județean

16. Fodor Zoltán – consilier județean

17. Hârlav Costin - consilier județean

18. Incze Csongor – consilier județean

19. Kántor Boglarka – consilier județean

20. Kassay Lajos-Péter - consilier județean

21. Kolozsvári Tibor - consilier județean

22. Kolumbán Dávid - consilier județean

23. Mezei János - consilier județean

24. Nagy Pál- consilier județean

25. Portik Erzsébet-Edit - consilier județean

26. Rácz Árpád - consilier județean

27. Rátz István - consilier județean

28. Salamon Zoltán - consilier județean

29. Sándor Barna - consilier județean

30. Sándor György - consilier județean

31. Sándor Krisztina – consilier județean

32. Szentes Antal - consilier județean

33. Zakariás Zoltán - consilier județean

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

1. Groza Noémi- director general adjunct

2. Gergely Olga – consilier

3. Gergely Mária - inspector de specialitate

4. Lakatos Zsolt - consilier

5. György Emilia - consilier

6. Császár Judith - consilier

7. Vass Erika – consilier

8. Sabău Elena Andrea – consilier

DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

1. Antal Renáta – director general

2. Bodó Alpár – director general adjunct

3. Virágh Ferenc – consilier juridic

4. Dobrean Lucia–Doina - consilier juridic

5. Mîndrescu Alina-Gabriela- consilier juridic

6. Munteanu Éva – consilier juridic

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICA

1. Bicăjanu Vasile – director general

2. Biró Emese Erzsébet – director general adjunct

3. Nistor Maria Angela - consilier

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

1. Chiorean Adrian-Alexandru - director general adj.

2. Papai Carol - șef serviciu

3. Péli Levente - director general adj.

4 Zolya Zsombor - șef serviciu

5. Albert Katalin- consilie

6. Gáspár Balázs- consilier

7. Balázs Zoltán- consilier

8. Pethő Enikő-Zsuzsánna- consilie

9. Suciu Róbert-Ignác- consilier

10. Kész Imre Viktor-consilier

1. Parajdi Borbala, administrator furnizor de servicii de achizitie S.C. EUROTOP CONSULTING S.R.L

2. Crisan Antonia, responsabil achizitii in cadrul furnizorul de servicii de achizitie – S.C. EUROTOP CONSULTING S.R.L

MODALITATE DE INDEPLINIRE: Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al unei Asocierii, Subcontractant, Terț susținător) trebuie să prezinte declaratia privind conflictul de interese (Formular nr. 3).

Pentru verificarea declarațiilor inițiale incluse în DUAE (ca dovezi preliminare) pentru motive de excludere, Operatorii Economici (Ofertantul individual, membru al Asocierii, Subcontractant, Terț Susținător) trebuie să furnizeze la cererea Autorității Contractante documente suport, după cum este detaliat mai jos.

Ca urmare a unei solicitări exprese din parteaAutorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (Subcontractanți sauTerți susținători), dacă este cazul.

Documentele suport includ, dar nu se limitează la:

i. caziere judiciare: cazierul judiciar al Operatorului Economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Operatorului Economic sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum sunt identificate aceste persoane în Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul profesional sau registrul comerțului din țara în care este stabilit Operatorul Economic);

ii. certificate de atestare fiscală și / sau alte documentele justificative emise în țara în care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscală care indică nivelul obligațiilor bugetare datorate și restante aferente impozitelor, taxelor și contribuţiilor la bugetul general consolidat, în limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art.166din Legea nr. 98/2016); documente care demonstrează că Operatorul Economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166alin. (2), art. 167alin. (2) și art. 171 din Legea 98/2016;

iii. alte documente echivalente emise de autoritățile competente din țara în care este stabilit Operatorul Economic

Potențialii Ofertanți, rezidenți în Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic European (SEE), pot utiliza site-ul web al Comisiei Europene disponibil la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search pentru a identifica documentele care urmează să fie prezentate ca documente justificative (dacă acestea sunt disponibile în țara respectivă).

Operatorii Economici vor depune versiuni sau traduceri ale documentelor suport în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) a Anunțului de Participare, respectiv în limba română.

AutoritateaContractantă își rezervă dreptul de a:

i. solicita informații suplimentare de la respectivul Operator Economic în scopul evaluării încadrării în situațiile legate de motivele de excludere;

ii. solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în caz de incertitudine legată de oricare dintre motivele de excludere;

iii. lua în considerare în timpul evaluării mecanismul de "autocorectare" descris de Operatorii Economici în cadrul DUAE (răspuns), în cazul în care acest mecanism este demonstrat prin documente justificative.

În orice moment peparcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii.

Conform art. 173 aliniat (1) din Legea 98/2016 operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Cerința minimă menționată mai sus referitoare la înscrierea într-un registru profesional sau comercial trebuie să fie îndeplinită de toți Operatorii Economici implicați în procedură, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri, Subcontractanții nominalizați sau Terți Susținători pe care se bazează Ofer... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Specificati cifra de afaceri medie anuala Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedească o medie a cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului/Acordului-cadru, în ultimele 3 exerciții financiare încheiate 2017, 2018, 2019 de cel puțin: 90.000.000,00 RON. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare, orice Ofertant se poate baza pe resursele altor entități, indiferent de natura juridica a relațiilor pe care le are cu aceste entități. Pentru a demonstra îndeplinireacerinței minime de calificare, orice Ofertant are dreptul: i. să participe în comun (într-o Asociere) cu alți Operatori Economici la procedura de atribuire, in condițiile art. 53 din Legea nr. 98/2016. ii. să invoce susținerea unui Terț Susținător si sa utilizeze capacitățile acestuia pentru a demonstra îndeplinireacerinței minime, indiferent de natura relațiilor juridice existente intre Operatorul Economic si entitatea ale căreicapacitați le utilizează in condițiile art. 182 și următoarele din Legea nr. 98/2016. Dacă un grup de Operatori Economici depune o Ofertă în comun în cadrul unei Asocieri, cerința minimă de calificare “nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului/Acordului-cadru” poate fi îndeplinită de oricare dintre membrii Asocierii, sau prin cumul. Detalii referitoare la Oferta comună sunt disponibile la paragraful III.1.8) FORMA JURIDICĂ PE CARE O VA LUA GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI CĂRUIA I SE ATRIBUIE CONTRACTULDaca un Ofertant dorește sa invoce susținerea unui Terț Susținător pentru îndeplinirea cerinței minime legate de nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anuala în domeniul obiectului Contractului/Acordului-cadru, Ofertantul are dreptul de a invoca sprijinul unui Terț Susținător, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și Terțul Susținător ale cărei capacități le utilizează, conform prevederilor art. 182 si următoarele din Legea nr. 98/2016. Ofertantul va consulta Partea a II-a din DUAE: "Informații referitoare la operatorul economic, secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități" pentru furnizarea informațiilor solicitate în formularul DUAE (răspuns).

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ca dovadă preliminară pentru verificarea situației economice și financiare, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economica si financiara, in DUAE (răspuns) si includețiinformațiile cu privire la „Cifra sa de afaceri medie anuală în domeniul și pentru numărul de ani impus ... ”pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței minime. Informațiile solicitate vor fi prezentate în moneda procedurii RON. Pentru conversie din alta monedă, Ofertanții vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercițiu financiar specific, așa cum este publicat de BNR. Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea Contractului de achiziție publică/Acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii sau Terți susținători), dacă este cazul. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns): i. trebuie să susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e) ii. includ dar nu se limitează la: extrase din situațiile financiare pentru ultimele 3 exerciții financiare încheiate 2017. 2018, 2019, indicând cifra de afaceri anuală in domeniul obiectului Contractului. Dacă, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în secțiunea IV.2.4) din Anunțul de participare, Ofertanții trebuie să furnizeze Autorității Contractante versiunea tradusă a documentelor în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) Anunțul de participare, respectiv Romana. În orice moment pe parcursul procesului de evaluare, Autoritatea Contractantă poate solicita oricăruia dintre Operatorii Economici implicați în această procedură să demonstreze cu documente justificative informațiile incluse în DUAE (răspuns), dacă acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desfășurare a procedurii. Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini în legătură cu îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la situația economică și financiară inclusă în Anunțul de participare.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 5 ani până la data limită de depunere a Ofertei a executat lucrări similare cu obiectul contractului respectiv lucrari de constructie noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau largire de autostrazi si/sau drumuri nationale si/sau drumuri expres si/sau drumuri judetene în valoare de minimum 88.000.000,00 RON fara TVA la nivelul a maxim 5 contracte. Pentru scopul acestei proceduri: i. Referința la ultimii 5 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a Ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participaresau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă. ii. "lucrari executate în mod corespunzător" trebuie să fie înțelese drept lucrari executate în limitele acordului dintre Ofertant și beneficiarul lucrarilor menționate. În cazul unei Asocieri, îndeplinirea cerințelor minime privind capacitatea tehnică și / sau profesională trebuie demonstrată prin luarea în considerare a resurselor cumulative ale membrilor Asocierii. Detalii referitoare la Oferta comună sunt disponibile la paragrafulIII.1.8) FORMA JURIDICĂ PE CARE O VA LUA GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI CĂRUIA I SE ATRIBUIE CONTRACTUL Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime de calificare referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește "principalele servicii prestate în mod corespunzător", Ofertantul are dreptul de a invoca sprijinul unui Terț Susținător, indiferent de natura relațiilor juridice existente între Operatorul Economic Ofertant și Terțul Susținător ale cărei capacități le utilizează, conform prevederilor art. 182 și următoarele din Legea nr. 98/2016. Ofertantul va consulta Partea a II-a dinDUAE: "Informații referitoare la operatorul economic, secțiunea C: Informații privind utilizarea capacităților altor entități" pentru furnizarea informațiilor solicitate în formularul DUAE (răspuns). Ofertantul poate invoca sprijinul unui Terț Susținător pentru a demonstra îndeplinirea cerinței minime de calificare referitoare la "principalele servicii prestate în mod corespunzător", numai atunci când Terțul Susținător va presta efectiv partea din Contract pentru care acesta acordă sprijinul, îndeplinind astfel în mod implicit și rolul de Subcontractant.

Proportia de subcontractare În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul"Pentru contractele de achiziție de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii, Terți susținători, Subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de Ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la: i. procese verbale de recepție/acceptanță a serviciilor, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații Certificari/recomandari/documente întocmite în condițiile actelor normative care reglementează recepția lucărilor, care să ateste că lucrările au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu și au fost duse la bun sfârșit, și din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul (autoritate ori client privat beneficiar), cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizează obiectul lucrării), perioada și locul execuției lucrării. ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu lucrarile executate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă. Dacă, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt în limba procedurii specificate în secțiunea IV.2.4) din Anunțul de participare, Ofertanții trebuie să furnizeze Autorității Contractante versiunea tradusă a documentelor în limba procedurii specificată în secțiunea IV.2.4) Anunțul de participare, respectiv romana. Autoritatea Contractantă poate solicita oricărui Operator Economic implicat în procedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns). Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente în cazul în care există incertitudini legate de îndeplinirea cerinței/cerințelor minime legate de capacitate tehnică și / sau profesională inclusă(e) în Anunțul de participare.

Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul(Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea D: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează și Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, "Proporția de Subcontractare. Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract .... ” Informațiile privind partea/părțile pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune Acordul de subcontractare. Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin Acordul/Acordurile de subcontractare cu Operatorul Economic/ Operatorii Economici care îndeplinește/ îndeplinesc rolul de Terț Susținătorpentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește principalele servicii prestate în mod corespunzător. Autoritatea Contractantă poate solicita oricărui Operator Economic implicat în procedură în orice moment pe parcursul procesului de evaluare să prezinte dovezi în legătură cu informațiile completate în DUAE (răspuns).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 03/03/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 03/11/2020
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Da CI si imputernicire

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie să dețină/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnăturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr.395/2016 si vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale Autorității Contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016.

— Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 16

— Autoritatea contractantă va răspunde în mod cIar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informațiiIor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, in vederea departajarii ofertelor.

In vederea completarii formularului DUAE, operatorii economici interesati vor accesa urmatorul link: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Conform art. 8 alin (1) litera b) din Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Consiliul Județean Harghita
Dirección postal: Piața Libertății nr. 5
Localidad: Miercurea Ciuc
Código postal: 530140
País: Rumania
Correo electrónico: achizitiipublice@judetulharghita.ro
Teléfono: +40 266207720
Fax: +40 266207725
Dirección de internet: www.judetulharghita.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020