Obras - 448426-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Katowice: Trabajos de construcción

2020/S 187-448426

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Miasto Katowice
Dirección postal: ul. Młyńska 4
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-098
País: Polonia
Correo electrónico: bzp@katowice.eu
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.katowice.eu
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://umkatowice.ezamawiajacy.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Sobańskiego 86 w Katowicach – Etap VIII b

Número de referencia: BZP.271.1.77.2020
II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

I.-Zakres prac obejmuje roboty ogólnobudowlane związane z termomodernizacją budynku szkolno-przedszkolnego. Szczegółowy zakres prac został określony w pkt.12.2) SIWZ oraz w warunkach prowadzenia robót (zał. nr 3), wzorze umowy (zał.nr 4), przedmiarze robót (zał.nr 5 do SIWZ), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 6 do SIWZ), dok. tech. (zał.nr 7). II.-Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób - art. 29 ust. 3a ustawy- zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie o zatrudnieniu zgodn. z opisem w pkt 12.7) SIWZ. III.Dostępność dla osób niepełnosprawnych: zgodnie z opisem w pkt 12.8) SIWZ

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 4 348 135.84 PLN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45000000 Trabajos de construcción
45111300 Trabajos de desmantelamiento
45111200 Trabajos de explanación y limpieza del terreno
45261214 Revestimiento de cubiertas con tela asfáltica
45443000 Trabajos de fachada
45421132 Instalación de ventanas
45311200 Trabajos de instalación de accesorios eléctricos
45223210 Obras de estructura de acero
45312100 Instalación de sistemas de alarma contra incendios
45331100 Trabajos de instalación de calefacción central
45333000 Trabajos de instalación de aparatos de gas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22A Katowicki
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Katowice ul. Sobańskiego 86

II.2.4)Descripción del contrato:

— wykonanie prac termomodernizacyjnych na cokole, całości prac związanych z dociepleniem ścian elewacyjnych, - wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, parapetów, części stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie prac związanych z dociepleniem dachu, - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - wymiana instalacji elektrycznych oświetlenia, opraw oświetleniowych i osprzętu łączeniowego, urządzeń grzewczych, - montaż instalacji systemu solarnego i kolektorów słonecznych, instalacji oświetlenia zewnętrznego i kolektorów fotowoltaicznych, modernizacja źródła ciepła. Pozostały zakres opisany jest w pkt 12.2. SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 4 348 135.84 PLN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 11
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

0043/19

II.2.14)Información adicional

Wymagane wadium przetargowe w wysokości 43 000 PLN.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23 ustawy. Ponadto Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie niżej wymienionych przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy.

II. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona winien przedłożyć następujące dokumenty: 1) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III. Zamawiający wymaga od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia oraz niezbędnych dokumentów, że Wykonawca będzie dysponował zasobami mu udostępnionymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia.

IV. Wykonawca który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, j.w. składa dokumenty/oświadczenia, wymienione w ogłoszeniu Sekcji VI.3 pkt IV.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 950 000 PLN; Uwaga 1. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski (tabela A), z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Uwaga. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy. II. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy. 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6) Jeśli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, a podmiot udostępniający te zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiad. udostępnianym zdolnościom.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełnił minimalne warunki j.n.: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował: - co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy, remontu, modernizacji lub termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 3 700 000,00 PLN, Uwaga 1 - W przypadku gdy wykonawca nabył doświadczenie przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która będzie odpowiadała zakresowi, który został określony przez zamawiającego na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Uwaga 2 - Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający rozumie roboty budowlane realizowane (czyli zakończone i odebrane protokołem częściowym lub końcowym) polegające na wykonaniu robót budowlanych o których mowa wyżej. Uwaga 3 - W przypadku gdy zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, wykonawca zobowiązany jest w Wykazie wykonanych robót wyodrębnić rodzajowo i powierzchniowo roboty, o których mowa wyżej Uwaga 4 - W przypadku gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, to warunek ten winien spełnić co najmniej jeden z członków konsorcjum. b) dysponował osobami posiadającymi niżej określone kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie oraz wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów: (a) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. ze zm) Osoba ta powinna wykazać się co najmniej trzyletnim doświadczeniem podczas pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych lub kierownika budowy. W przypadku, gdy osoba wskazana jako kierownik budowy będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to za spełniające wymaganie Zamawiający uzna również (z uwagi na roboty objęte przedmiotem niniejszego zamówienia) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych. (b) Kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. ze zm). W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami elektrycznymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych. (c) Kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj.zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 j.t. ze zm). W przypadku, gdy osoba wskazana do kierowania robotami sanitarnymi będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno –inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych. Szczegóły dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej opisane w pkt 16.2) SIWZ

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

I. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona przedłożenia: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczynyo obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. II. 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy. 4)W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu oceny czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający wymaga od wykonawcy, przedłożenia dokumentów, które: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5)Jeśli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, a podmiot udostępniający te zdolności nabył je przy realizacji zamówienia jako członek konsorcjum, to winien wykazać, że bezpośrednio wykonywał tę część zamówienia, która odpowiada udostępnianym zdolnościom.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zmiana postanowień umowy może nastąpić w sytuacjach określonych we wzorze umowy, Załącznik nr 4 do SIWZ

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 08:30
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 25/12/2020
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 27/10/2020
Hora local: 09:00
Lugar:

Otwarcie (odszyfrowanie) złożonych ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert w terminie wskazanym powyżej. Zamawiający przewiduje również jawne otwarcie ofert, które będzie transmitowane pod adresem https://zp.katowice.eu

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

I. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86.5,przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24.1 p. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. II. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt IV.2.2) ogłoszenia: 1. ofertę na formularzu stanowiącym załącznik 1 do SIWZ: a) oferta musi być napisana w języku polskim, sporządzona w formie elektronicznej pod rygorem nieważności- opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Wykonawca składa ofertę na platformie https://umkatowice.ezamawiajacy.pl 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: — nie podlega wykluczeniu z postępowania, — spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu – JEDZ/ESPD (w formie określonej w pkt 21 SIWZ); 3. dowód wniesienia wadium; 4. kosztorys ofertowy, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Jeśli dotyczy - w przypadku zastosowania materiałów równoważnych - zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji technicznej. 6. Pełnomocnictwa: a) W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty dołącza się pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 1 odrębny plik dla każdego pełnomocnictwa; b) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,konsorcja) — Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Jeśli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 8. W przypadku polegania na zdolnościach innego podmiotu, do oferty należy dołączyć zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. III. Oświadczenie składa się wraz z ofertą w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem formularza określonego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 Dyrektywy 2014/25/UE. Jednolity dokument należy przygotować wg pkt 21 SIWZ. IV. Wykonawca, który ma siedzibę/miejsce zamieszk. poza terytorium RP, zamiast dok. określonych w sekcji III.1.1.II.1 – składa inf. z odpowiedniego rejestru albo inny równoważny dok. wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wyk. ma siedzibę/miejsce zamieszk. lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; Dok.– wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu skł. ofert, w sekcji III.1.1. pkt II.2 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania, potwierdzające: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dok. wyst.– 6-mcy przed skł. ofert.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Nie dotyczy
Localidad: Nie dotyczy
País: Polonia
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1) W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu VI ustawy Pzp – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp. Środki ochrony prawnej określone w ww. przepisach przysługują wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o których mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – w pozostałych przypadkach.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020