Obras - 448427-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Trabajos de construcción para puentes

2020/S 187-448427

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Número de identificación fiscal: 368302575
Dirección postal: ul. Grzybowska 80/82
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 00-844
País: Polonia
Persona de contacto: Sylwia Wysocka
Correo electrónico: projekt.BS@wody.gov.pl
Teléfono: +49 914405132
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://wodypolskie.bip.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: https://szczecin.wody.gov.pl
I.3)Comunicación
Acceso restringido a los pliegos de la contratación. Puede obtenerse más información en: https://szczecin.wody.gov.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Institución/agencia europea u organización internacional
I.5)Principal actividad
Otra actividad: gospodarka wodna i utrzymanie wód

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Kontrakt 1B.5/2 „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą”

Número de referencia: OVFMP-1B.5/2
II.1.2)Código CPV principal
45221100 Trabajos de construcción para puentes
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Kontrakt 1B.5/2: „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą”. Projekt będzie współfinansowany z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz budżetu państwa. Postępowanie przetargowe będzie podlegało przepisom i procedurom Banku Światowego. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z wykonaniem przebudowy mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą, kontrakt nr 1B.5/2, obejmującego rozbiórkę mostu istniejącego i budowę nowego mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 oraz rozbudowę istniejącego układu drogowego ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą na odcinku od km 107+025.11 do km 107+545.64 oraz ul. Mostowej od skrzyżowania z DK31 na długości 71,70 m wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Czas na ukończenie: 680 dni.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45221111 Trabajos de construcción de puentes de carretera
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL4 MAKROREGION PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: województwo: lubuskie i zachodniopomorskie

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót związanych z wykonaniem zadania pn.: „Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą”, kontrakt nr 1B.5/2, obejmującego rozbiórkę mostu istniejącego i budowę nowego mostu drogowego w Kostrzynie nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31 oraz rozbudowę istniejącego układu drogowego ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą na odcinku od km 107+025.11 do km 107+545.64 oraz ul. Mostowej od skrzyżowania z DK31 na długości 71,70 m wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i przebudową kolidujących sieci uzbrojenia terenu.

Inwestycja zlokalizowana jest w Kostrzynie nad Odrą (gmina miejska) w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim.

Czas na ukończenie: 680 dni.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 680
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ze względu na brak możliwości zamieszenia niestandardowego ogłoszenia, Zamawiający wyjaśnia, iż informacji opublikowanych w punktach VI.4.1–VI.4.4 nie należy brać pod uwagę (nie mają zastosowania).

Kompletny zestaw dokumentów przetargowych w języku polskim i języku angielskim w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku na adres projekt.BS@wody.gov.pl

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco, Inglés
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 02/02/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 04/11/2020
Hora local: 10:05
Lugar:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, pok. 402

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

Postępowanie przetargowe będzie prowadzone w trybie międzynarodowego przetargu nieograniczonego (ICB) określonego w „Instrukcji Banku Światowego: zamówienia towarów, robót i usług nie konsultingowych realizowane przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR” (Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers), wydanie ze stycznia 2011, ze zmianami z lipca 2014 r. („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest otwarte dla wszystkich oferentów kwalifikujących się zgodnie z definicją zawartą w niniejszej „Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień ”, którzy spełniają minimalne kryteria kwalifikacyjne. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Zainteresowani kwalifikujący się oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie u Pani Sylwii Wysockiej, e-mail: Sylwia.Wysocka@wody.gov.pl oraz zapoznać się z dokumentami przetargowymi pod adresem podanym poniżej w godzinach od 8.00 do 15.00.

Spotkanie przedofertowe, w którym mogą uczestniczyć potencjalni oferenci, odbędzie się w dniu 8 października 2020 r.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym / stanem epidemii Zamawiający ma możliwość przeprowadzenia spotkania przedofertowego w formie wideokonferencji. Oferenci, którzy zdecydują się uczestniczyć w spotkaniu przedofertowym proszeni są o kontakt z JRP OPDOW pod adresem projekt.BS@wody.gov.pl Zamawiający z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 5 dni) poinformuje Oferentów o formie spotkania przedofertowego.

Kompletny zestaw dokumentów przetargowych w języku polskim i języku angielskim w wersji elektronicznej można pobrać bezpłatnie po złożeniu pisemnego wniosku na adres podany poniżej: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, przesłany elektronicznie na adres: projekt.BS@wody.gov.pl ze wskazaniem w treści wniosku adresu e-mail, na który zostanie wysłany zwrotnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem oraz odrębnie dane niezbędne do zalogowania.

Zamawiający udostępni kompletny zestaw dokumentów przetargowych w wersji elektronicznej przesyłając zwrotnie link do zasobu chmurowego zabezpieczanego hasłem. Po jednorazowym pobraniu przez oferenta plików z zasobu chmurowego nastąpi wyłączenie dostępu.

Wersja papierowa dokumentów przetargowych jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego PGW WP RZGW we Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, Szczecin.

Ze względu na pisemność postępowania w przypadku rozbieżności pomiędzy wersją elektroniczną a wersją papierową obowiązują zapisy wersji papierowej.

Jednocześnie kompletny zestaw dokumentów przetargowych w formie papierowej może zostać zakupiony przez zainteresowanych oferentów po złożeniu pisemnego wniosku (ze wskazaniem wersji językowej, adresu do wysyłki oraz załączeniem dowodu uiszczenia opłaty) na adres podany jak wyżej oraz po uiszczeniu bezzwrotnej opłaty w wysokości:

— wersja polskojęzyczna – 4 740,00 PLN,

— wersja angielskojęzyczna – 4 740,00 PLN

na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 34 1130 1017 0020 1510 6720 0023.

Oferenci poniosą również koszt przesyłki kurierskiej (za pobraniem) na wskazany we wniosku adres. Czas niezbędny do przygotowania i przekazania zestawu dokumentów przetargowych w formie papierowej nie wpływa na datę złożenia ofert.

Kwota i waluta gwarancji przetargowej są następujące 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

Ze względu na brak możliwości zamieszenia niestandardowego ogłoszenia, Zamawiający wyjaśnia, iż informacji opublikowanych w punktach VI.4.1–VI.4.4 nie należy brać pod uwagę (nie mają zastosowania w przypadku niniejszego zamówienia).

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020